Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 143349
 • 37894
 • 237
 • 218
 • 88
 • 87
 • 65
 • 33
 • 19
 • 5
Sprog
 • 453
 • 165373
 • 6669
 • 6827
 • 236
 • 1573
 • 33
 • 1036
 • 423
 • 71

Lov

 • Individets grundlæggende rettigheder af Jens Elo Rytter Bog Individets grundlæggende rettigheder af Jens Elo Rytter

  Menneskerettigheder fungerer i forfatningsretten som en modvægt til det uhæmmede politiske flertalsstyre og som en garanti for det enkelte individs værdighed, frihed og retsbeskyttelse mod statsmagtens overgreb. Denne bog giver overblik over individets grundlæggende rettigheder. Bogen integrerer og samtænker Grundlovens rettighedsbestemmelser og de europæiske menneskerettigheder (navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU's grundlæggende rettigheder) i én samlet fremstilling. Herved træder både forskelle og ligheder mellem den grundlovssikrede og den europæiske rettighedsbeskyttelse klart frem. Bogen behandler generelle spørgsmål om menneskerettighederne: Historie og idégrundlag Retskilderne og deres status i dansk ret Rettighedernes ret- og pligtsubjekter samt anvendelsesområde Rettighedsfortolkning og rettighedsbegrænsning Herudover gennemgås udvalgte rettigheder: den personlige frihed, retten til privat- og familieliv, religionsfriheden, ytrings- og informationsfriheden, forsamlingsfriheden, ejendomsretten, retten til forsørgelse, forbuddet mod diskrimination samt retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler mod rettighedskrænkelser.

  Hæftet Dansk 9788761937537
  • Forlagets pris:
  • 870,00 kr.
  • Pris:
  • 810,95 kr.
  Leveringstid:   Forventes at udkomme i uge 3
 • Socialret af Kirsten Ketscher Bog Socialret af Kirsten Ketscher

  Bogen giver en fremstilling af socialretten ud fra socialretlige grundværdier og baseret på en række almindelige socialretlige principper. Bogen beskriver og analyserer blandt andet den enkeltes ret til værdighed og integritet, diskriminationsværn (køn, etnicitet, handicap, nationalitet, alder m.v.) samt en række væsentlige sociale rettigheder.Der er tale om temaer som: Selvforsørgelsespligten Handicapretlige grundprincipper Sociale rettigheders grundlovsværn, herunder grundlæggende ret til forsørgelse og borgerens beskyttede ejendomsrettigheder til statsfinansierede sociale ydelser Bogen er rettighedsorienteret. Dette gælder også tilgangen til socialretlig sagsbehandling og borgerens muligheder for at få ændret en afgørelse i det sociale klagesystem m.v. samt domstolsprøvelse. EU-regler og menneskeretlige regler er integreret i fremstillingen. Bogen indeholder tillige en organisationsoversigt og en rettighedsoversigt. Nyt i 4. udgave Siden 3. udgave kom i 2008 er der gået 6 år. I denne periode er der sket mange grundlæggende ændringer af det danske velfærdssamfund, som er gået tæt på klassiske sociale rettigheder. Rettighedsperspektivet er kommet i baggrunden til fordel for en økonomistisk tilgang. Der er i øget omfang sket et perspektivskift fra velfærd til jobfærd. Samtidig er der sket en udvikling henimod, at sociale rettigheder fra EU har fået en stærkere placering i dansk socialret, ligesom menneskeretlige tankegange har fået større fokus. Denne modsætningsfyldte udvikling, hvor borgernes rettigheder svækkes indefra, men styrkes udefra, har også præget revideringen af denne 4. udgave. Målgruppe Bogen er velegnet som lærebog ved juridiske fakulteter, juridiske institutter, sociale højskoler og andre steder, hvor grundlæggende viden om sociale rettigheder og det danske velfærdssystem er relevant. Om forfatteren Professor dr.jur. Kirsten Ketscher er professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet tilknyttet forskningscentret Welma (studier i velfærd og marked). Kirsten Ketscher er desuden professor ved Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun beskæftiger sig med bl.a. ligestillings- og diskrimineringsret, EØS-ret og socialret.

  Hæftet Dansk 9788761935786
  • Pris:
  • 988,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Introduktion til kreditretten af Lennart Lynge Andersen Bog Introduktion til kreditretten af Lennart Lynge Andersen, Henrik Juul & Henrik Gam

  Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretlige område, fagets metoder og terminologi samt de centrale love. Bogen suppleres med 3 ajourførte kapitler fra bogen ”Kreditretlige emner” (3. udg. 2010), idet navnlig nedskæringen af pensum har nødvendiggjort én samlet udgave. Bogen supplerer ”Kreditretten”, der i 2014 udkom i 6. udgave. Bogens forfattere er Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul. De tre forfattere har udgivet en række bøger hos Karnov Group.

  Hæftet Dansk 9788761936219
  • Forlagets pris:
  • 370,00 kr.
  • Pris:
  • 350,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Formueret af Henrik Kure Bog Formueret af Henrik Kure

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af formueretten i oversigtsform:Obligationsret, herunder aftaleret, almindelig obligationsret, dansk og international køberet samt kreditaftaleret,Erstatnings- og forsikringsret, herunder erstatning uden for kontrakt, produktansvar og forsikringsret,Ejendomsret, herunder panteret og tingsret,Selskabsret, herunder interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber),Kreditorforfølgning, herunder individualforfølgning (fogedret) og universalforfølgning (insolvensret).Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.Nyt i 2. udgaveI forhold til 1. udgave er kapitlerne om ansættelsesret, markedsføringsret, immaterialret og konkurrenceret udgået. Til gengæld er flere af de øvrige kapitler udvidede, således at der er et øget fokus på de klassiske formueretlige retsområder. Indholdsmæssigt er kompendiet ajour pr. 9. september 2015.MålgruppeKompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med formueret eller erhvervsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.Kompendiet er særlig relevant for jurastuderende i de formueretlige fag på bacheloruddannelsen på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Om forfatterenHenrik Kure er advokat hos Gorrissen Federspiel.

  Hæftet Dansk 9788761937469
  • Forlagets pris:
  • 370,00 kr.
  • Pris:
  • 350,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • End of an Era af Fordham University) Minzner Bog End of an Era af Fordham University) Minzner & Carl (Professor of Law

  In this book, Carl Minzner argues that China's reform era is ending. The core factors that characterized the era-political stability, ideological openness, and rapid economic growth-are unraveling.

  Hardback Engelsk 9780190672089
  • Pris:
  • 285,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 uger
 • Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer af Frederik Waage Bog Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer af Frederik Waage

  Hæftet Dansk 9788761939692
  • Forlagets pris:
  • 370,00 kr.
  • Pris:
  • 350,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Voldgiftsret af Peter Fauerholdt Thommesen Bog Voldgiftsret af Peter Fauerholdt Thommesen & Jakob Juul

  Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:hvilke sager der kan behandles ved voldgiftvoldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighedvoldgiftsaftalens retsvirkningervoldgiftsrettens etablering og sagsbehandlingforholdet mellem voldgiftsretten og domstoleneanerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsentilsidesættelse af voldgiftskendelseBogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge

  Hæftet Dansk 9788761939272
  • Pris:
  • 910,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Dansk selskabsret 1 af Søren Friis Hansen Bog Dansk selskabsret 1 af Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel

  Hæftet Dansk 9788761939319
  • Pris:
  • 957,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Capital Without Borders af Brooke Harrington Spar 15% Bog Capital Without Borders af Brooke Harrington

  How do the one percent keep getting richer despite financial crises and the myriad of taxes on income, capital gains, and inheritance? Brooke Harrington interviewed professionals who specialize in protecting the fortunes of the world's richest people: wealth managers. To gain access to their tactics and mentality, she trained to become one of them.

  Hardback Engelsk 9780674743809
  • Forlagets pris:
  • 374,38 kr.
  • Pris:
  • 318,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 uger
 • Moms 2 af Søren Engers Pedersen Spar 11% Bog Moms 2 af Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen

  Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området.Bogen gennemgår grundigt de områder og aktiviteter, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag. Lovgivning og retspraksis analyseres for at forklare de meget forskelligartede momsfritagelser, der dog har en række centrale fællesnævnere. EU-reglerne har meget stor betydning for vurderingen af, hvorvidt der er momspligt eller ej, og derfor behandles den danske momslovgivning og momspraksis i et EU-perspektiv.Bogens opbygning gør, at den både kan anvendes som opslagsværk i dagligdagen og som grundlag for mere indgående undersøgelser af grænserne for momspligten i Danmark.

  Hæftet Dansk 9788761938411
  • Forlagets pris:
  • 405,00 kr.
  • Pris:
  • 359,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Usaglig afskedigelse af Jørgen Rønnow Bruun Bog Usaglig afskedigelse af Jørgen Rønnow Bruun

  Indbundet Dansk 9788789390055
  • Pris:
  • 623,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Familie- og arveret af Hans Viggo Godsk Pedersen Bog Familie- og arveret af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anitta Godsk Pedersen

  Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer.Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:Indgåelse og opløsning af ægteskabFormueforholdet mellem ægtefællerFormueforholdet mellem samlevendeForældreskabBørns formueretlige stillingArveretten og de skifteretlige regler.Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.

  Hæftet Dansk 9788761938343
  • Forlagets pris:
  • 715,00 kr.
  • Pris:
  • 668,95 kr.
  Leveringstid:   Mangler pt.
 • Boopgørelsen i dødsboer af Johan Hartmann Stæger Bog Boopgørelsen i dødsboer af Johan Hartmann Stæger

  Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herunder:Boopgørelsens opbygningGrundlæggende arveforholdValg af skæringsdagBehandling af de enkelte typer aktiver og passiverVærdiansættelseOpdeling i bodeleUdlodningBilagGenoptagelseTvisterFokus er på at lette arbejdet med dødsboer og boopgørelser og ikke på en teoretisk fuldstændig gennemgang af dødsboskifteretten. Bogen indeholder eksempler på boopgørelser i et solvent og et insolvent dødsbo.

  Hæftet Dansk 9788761936400
  • Pris:
  • 439,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Juridisk ordbog af Bo von Eyben Bog Juridisk ordbog af Bo von Eyben

  Juridisk Ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger.I den nye 14. udgave er der ikke kun foretaget en ajourføring i forhold til 13. udgaven fra 2008, men samtlige artikler er blevet gennemgået og bearbejdet med henblik på at uddybe forklaringerne og at gøre dem lettere at læse og forstå. Der er også tilføjet flere eksempler på begrebernes anvendelse og henvisninger til de steder i lovgivningen, hvor de forekommer.

  Indbundet Dansk 9788761935564
  • Pris:
  • 848,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Mediation af Martin Lavesen Bog Mediation af Martin Lavesen & Lars Økjær Jørgensen

  Konfliktløsning gennem mediation bliver mere og mere udbredt i Danmark. Mediation - ret og rammer beskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til. Bogen behandler spørgsmål om, hvilke krav der bør stilles til mediators uddannelse, om en kontraktbestemmelse om mediation tvinger parterne til at mediere, om oplysninger givet under mediation altid skal hemmeligholdes og hvornår en mediators interesser medfører inhabilitet. Bogen introducerer god mediationsskik, giver bud på, hvordan forligsaftalen skal udfærdiges og rådgiver om, hvordan mediator skal aflønnes.

  Hæftet Dansk 9788761937889
  • Pris:
  • 651,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Folkeret af Anne Martha Malmgren-Hansen Bog Folkeret af Anne Martha Malmgren-Hansen

  Kompendiet tilbyder en klar og præcis gennemgang af folkeretten, dens formål og forholdet mellem folkeretten og nationale retssystemer.Folkeretten er med til at sikre stabile rammer for sameksistensen mellem stater på tværs af nationale retssystemer. Gennem eksempler fra folkeretlig retspraksis illustrerer kompendiet folkerettens virke for at opnå dette og behandler centrale emner såsom:ImmunitetStatsansvarMagtanvendelseRetsforfølgning af internationale forbrydelserMenneskerettigheder.Kompendiet har særlig fokus på løsning af folkeretlige problemstillinger i en eksamenssituation og indeholder opgavevejledninger, som kan hjælpe den jurastuderende med at udforme sin eksamensbesvarelse.

  Hæftet Dansk 9788761938282
  • Pris:
  • 180,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Lov om finansiel virksomhed - med kommentarer af Marianne Simonsen Bog Lov om finansiel virksomhed - med kommentarer af Marianne Simonsen, Merete Hjetting, Malene Stadil & mfl.

  Et praktisk og detaljeret opslagsværk.Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 3. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.Nyt i 3. udgave Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves at EU forordninger i et større antal nu har afløst eller suppleret dele af loven. Disse forordninger er omtalt nærmere i bogen. Bogen findes også i en onlineversion, som opdateres løbende.

  Indbundet Dansk 9788761938299
  • Pris:
  • 2.337,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Sekundær EU-opholdsret af Bassah Khalaf Bog Sekundær EU-opholdsret af Bassah Khalaf

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes:Hvilke rettigheder den sekundære frie bevægelighed indebærer.Hvordan en afledt opholdsret på baggrund af den sekundære frie bevægelighed stiftes inden for de tre opholdsdoktriner (Singh-, Carpenter- og Zambrano-doktrinerne).Hvordan et familiemedlem til en unionsborger er stillet i unionsborgerens hjemland i de tilfælde, hvor forudsætningerne for den afledte opholdsret ophører.

  Hæftet Dansk 9788761937766
  • Pris:
  • 1.065,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Private fællesveje af Lars Ramhøj Bog Private fællesveje af Lars Ramhøj

  Denne bog giver en samlet fremstilling af private fællesvejes retsforhold og samler de relevante domme og administrative afgørelser på området. Uenigheder om veje, vejrettigheder og vejes vedligeholdelse forekommer ofte. Men problemløsningen forekommer mange vanskelig og kan være ganske kompleks som følge af, at juraen vedrørende private fællesveje involverer både privatret og offentlig ret. Bogen redegør dels for de privatretlige forhold, som overvejende er ulovregulerede og derfor ofte i vid udstrækning er baseret på dommerskabt ret, dels for de offentligretlige regler, hvor lov om private fællesveje indeholder centrale bestemmelser. Bogen kommer blandt andet ind på: Vejret Etablering Færdsel og færdselsregulering Forandring Vedligeholdelse Udgiftfordeling

  Hæftet Dansk 9788761938176
  • Pris:
  • 620,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Direktørkontrakten af Claus Juel Hansen Bog Direktørkontrakten af Claus Juel Hansen, Jørgen Boe & Jens Lund Mosbek

  Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 8. udgave.Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Direktørens ledelsesansvar behandles også.

  Hardback Dansk 9788761937315
  • Pris:
  • 977,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Rets- og kontraktøkonomi af Bent Ole Gram Mortensen Spar 10% Bog Rets- og kontraktøkonomi af Bent Ole Gram Mortensen, Kim Østergaard & Jacob Lyngsie

  Denne antologi beskæftiger sig med rets- og kontraktøkonomi, som er det mest udbredte forskningsfelt i krydsfeltet mellem jura og økonomi. Forskningen inden for rets- og kontraktøkonomi har initialt været præget af, at det har været økonomer, der har bedrevet forskningen og med fokus på den økonomiske analyse af retlige problemstillinger. I dag bedrives der i et større omfang end tidligere forskning inden for rets- og kontraktøkonomi i de juridiske miljøer i universitetsverdenen, herunder i Danmark og de øvrige nordiske lande. Selvom fokus oftest er en økonomisk tilgang, er der en tendens til i et stigende omfang at anvende juridisk metode proaktivt og inkorporere juridisk motiverede problemstillinger. Der er således tale om, at rets- og kontraktøkonomi er blevet et interdisciplinært forskningsfelt, herunder hvorledes juraen kan anvendes i et strategisk perspektiv. Bidragene i bogen afspejler også denne forskningsmæssige mangfoldighed, således at der mere er tale om en interdisciplinær tilgang end den klassiske tilgang, som rets- og kontraktøkonomien udspringer af. Bogen viser, hvorledes den økonomiske teori kan bidrage til at kvalificere og forberede den juridiske forskning og omvendt, hvorigennem der kan opnås bedre juridiske. Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond IndholdsoversigtForordKapitel 1. Kontrahering af fælles optimering – Partneringsaftaler – i et komparativt og spilteoretisk perspektiv - af Christina D. TvarnøKapitel 2. An economic analysis of EU trademark law; the role of the average consumer in trademark infridgment between two confusingly similar trademarks - af Rasmus Dalgaard LaustsenKapitel 3. That effect does regulation have on the culture of banks - by David McIlroyKapitel 4. Where do we stand on discounts? – A Danish perspective - af Christian BergqvistKapitel 5. Systemet i systemet ved siden af systemet - af Vibe Thimgaard KnoopKapitel 6. Naboerstatning og vindmøller – et retsøkonomisk perspektiv - af Bent Ole Gram Mortensen Kapitel 7. Methodological differences between legal dogmatics and new institutional economics - by Jacob Lyngsie & Kim Østergaard

  Hæftet Dansk 9788757435467
  • Forlagets pris:
  • 300,00 kr.
  • Pris:
  • 268,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Personalejura - regel- og paradigmesamling af Jens Paulsen Spar 22% Bog Personalejura - regel- og paradigmesamling af Jens Paulsen

  Personalejura – regel- og paradigmesamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (5. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog. Personalejura – regel- og paradigmesamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretlige love, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er der gengivet en række væsentlige aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmer, specielt inden for den individuelle arbejdsret, er medtaget i afsnit D.

  Hæftet Dansk 9788741263632
  • Forlagets pris:
  • 300,00 kr.
  • Pris:
  • 235,00 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Skattens lyse sider af Steen Askholt Bog Skattens lyse sider af Steen Askholt

  Skattens lyse sider er en anderledes bog om skat. En nyttig – og til tider underholdende – rundvisning i de dele af skattesystemet, der handler om, hvornår man ikke skal betale skat eller kun bliver delvist beskattet. Bogen sætter bl.a. fokus på skattefri eller lavere beskattede indtægter, gaver, frynsegoder, godtgørelser og ejendomsfortjenester. Den handler også om, hvad der skal til for, at skattepligten ophører ved udrejse af landet, og hvad der sker, hvis man som udlandsdansker køber hus eller lejlighed i Danmark. Desuden får læseren nyttig viden om en række fradragsregler, og hvad fradragene betyder for skatten. Bogen henvender sig til alle, der gerne hurtigt vil være klogere på de positive sider af »hverdagens skatteregler«. Lønmodtagere og pensionister, studerende og fagfolk – alle kan have glæde af denne overskuelige fremstilling af regler, der gemmer sig mange steder i vores skattesystem. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Lidt historie Kapitel 2. Indkomstskatten i dag Kapitel 3. Kan indtægter være skattefri? Kapitel 4. Fryns er godt Kapitel 5. Godtgørelse er også godt Kapitel 6. Hvad kan man sælge skattefrit? Kapitel 7. Farvel Danmark Kapitel 8. Indtægter fra udlandet Kapitel 9. Noget om at trække fra Bilag. Indeksregulerede beløbsgrænser

  Hæftet Dansk 9788757435184
  • Pris:
  • 248,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Iværksætterselskaber af Troels Michael lilja Bog Iværksætterselskaber af Troels Michael lilja

  Bogen er den første, samlede fremstilling om iværksætterselskaber, hvor læseren kan orientere sig om retsstillingen for iværksætterselskaber.Siden 1. januar 2014 har det været muligt at vælge et iværksætterselskab med en selskabskapital på ned til 1 krone som den selskabsretlige ramme om langt de fleste former for erhvervsvirksomhed. Selv om iværksætterselskabet definitorisk er en variant af anpartsselskabet, afviger retsstillingen for iværksætterselskaberne på en række væsentlige områder.Iværksætterselskabets største styrke er utvivlsomt den fleksibilitet, det yderst begrænsede kapitalkrav yder selskabsdeltagerne, samtidig med at selskabsloven er med til at skabe en velkendt ramme om anpartsselskabsvarianten. Iværksætterselskabet er tydeligt inspireret af det tyske Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), og er en uundgåelig konsekvens af den øgede selskabsretlige konkurrence, som siden Centros-afgørelsen har sat dagsordenen for europæisk selskabsret.MålgruppeFormålet med bogen er at give praktikere såvel som teoretikere en solid indføring i de særlige regler og problemstillinger, der knytter sig til iværksætterselskaber, samt i mindre grad at give læseren en indføring i de regler, hvor retsstillingen er den samme for iværksætterselskaber og andre kapitalselskaber. Om forfatterenTroels Michael Lilja er lektor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School og har skrevet en række især selskabsretlige artikler og bøger.

  Indbundet Dansk 9788761937421
  • Pris:
  • 698,95 kr.
  Leveringstid:   Kan leveres først i november
 • Erhvervsstrafferet af Jon Iversen Bog Erhvervsstrafferet af Jon Iversen

  Indbundet Dansk 9788761937438
  • Pris:
  • 1.495,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Skatteret af Henrik Kure Bog Skatteret af Henrik Kure

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform:Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatningDen skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige indkomstskatter samt indkomstopgørelsen for personer, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, foreninger og fondeAvancebeskatning, herunder aktieavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og ejendomsavancebeskatningFradragsberettigede udgifter og afskrivninger.Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen. Nyt i 6. udgaveI forhold til 5. udgave er der sket en række opdateringer som følge af lovændringer, ligesom der er foretaget visse mindre forbedringer. Indholdsmæssigt er kompendiet ajour pr. 1. september 2015.MålgruppeKompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med skatteret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Om forfatterenHenrik Kure er advokat hos Gorrissen Federspiel.

  Hæftet Dansk 9788761937445
  • Forlagets pris:
  • 260,00 kr.
  • Pris:
  • 249,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Socialøkonomiske virksomheder af Line Barfod Spar 12% Bog Socialøkonomiske virksomheder af Line Barfod & Knud Foldschack

  Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad står der i loven? Hvorfor skal man blive registreret? Hvad gør man i andre lande? Alt det og meget mere kan du få svar på i denne håndbog, der bl.a. indeholder en kommenteret gennemgang af den nye lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, en række praktiske vejledninger, konkrete eksempler og overvejelser om de mange nye muligheder for socialøkonomiske virksomheder. Håndbogen henvender sig til personer, der påtænker at starte en socialøkonomisk virksomhed, til personer, der allerede er godt i gang, og til alle deres samarbejdspartnere – herunder de offentlige myndigheder. Indholdsoversigt Kapitel 1. IndledningKapitel 2. Loven med kommentarerKapitel 3. OrganisationsformerKapitel 4. Hvad er socialøkonomisk virksomhed?Kapitel 5. BestyrelsesarbejdeKapitel 6. Kontrol og tilsynKapitel 7. Socialøkonomiske virksomheder og almene boligselskaberKapitel 8. FinansieringKapitel 9. Internationale erfaringerKapitel 10. BrugervejledningKapitel 11. Konkrete eksemplerKapitel 12. AfslutningForkortelseslisteStikordsregister

  Hæftet Dansk 9788757435092
  • Forlagets pris:
  • 500,00 kr.
  • Pris:
  • 441,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Fogedsager af Peter Møgelvang-Hansen Bog Fogedsager af Peter Møgelvang-Hansen, Lars Lindencrone Petersen & Michael Kistrup

  Hvad er op, og hvad er ned i fogedretlige sager?Bogen tilsigter primært at give en håndbogsmæssig fremstilling af fogedretten med henblik på praktiserende juristers behov.Bogen behandler i kommentarform retsplejelovens regler om: BetalingspåkravUdlægFuldbyrdelse af andre krav end pengekravAppelBrugeligt pantUmiddelbare fogedforretningerArrestBevissikring ved krænkelse af immaterialretligheder mv. Retsplejerådets arbejde med de fogedretlige regler pågår fortsat, og det er endnu usikkert, hvornår arbejdet tilendebringes, endnu mere usikkert er det, hvornår ny lovgivning kan forventes at foreligge. Det er derfor fundet rigtigt at ajourføre fremstillingen.Nyt i 5. udgaveSiden 4. udgave, der forelå i 2010, er behandlingen af sager om foreløbige forbud blevet fjernet fra fogedretten. De fogedretlige regler har i øvrigt undergået visse justeringer, ligesom den tilkomne retspraksis er omfattende. MålgruppeBogen er et direkte anvendeligt værktøj for praktikere og studerende og kan også fungere som nyttigt opslagsværk, der fører læseren igennem retsplejelovens fogedretlige regler. Om forfatterneMichael Kistrup er landsdommer i Østre Landsret. Han har undervist på Københavns Universitet fra 1990 til 2010, dels i strafferet, dels i proces, herunder civilproces, straffeproces fogedret og udvidet konkursret. Michael Kistrup er medforfatter til flere procesretlige afhandlinger og er medlem af Retsplejerådet.Lars Lindencrone Petersen er videnpartner i Bech-Bruun advokatfirma. Han har tidligere været dommer i Københavns Byret, Sø- og Handelsretten og landsdommer i Østre Landsret. Han har et omfattende forfatterskab inden for navnlig insolvensretlige, erhvervsjuridiske og processuelle emner.Peter Møgelvang-Hansen er professor i erhvervsret på Juridisk Institut CBS, Handelshøjskolen. Han er forfatter og medforfatter af bl.a. fremstillinger om kreditorforfølgning og anden civil tvangsfuldbyrdelse og har deltaget i lovforberedende arbejde på bl.a. fogedrettens område.

  Indbundet Dansk 9788761937179
  • Pris:
  • 1.687,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Miljøret af Mogens Moe Bog Miljøret af Mogens Moe & Jacob Brandt

  Overblik over miljøretten i Danmark med praktisk fokusHensigten med bogen er at give overblik over de mange og komplekse regelsæt, der regulerer fysisk planlægning, miljø og natur i Danmark.Bogen dækker det, der i Danmark normalt opfattes som miljøspørgsmål, nemlig miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse og planlægning. Fokus er på de sagstyper, man hyppigst møder i praktisk virksomhed. Samtidig er det bogens formål at vise, hvordan systemerne hænger sammen.Tillige gennemgås EU-miljøretten, da den ofte har afgørende betydning, når miljøretlige problemer skal analyseres til bunds - særligt når det drejer sig om affald, kemiske stoffer, naturbeskyttelse eller VVM. Nyt i 8. udgave8. udgave er ajourført til 1. juni 2015. Ajourføringen af 8. udgave er i lighed med de øvrige ajourførte udgaver motiveret af lovgivningens konstante forandring. Både EU-direktiver og ren national lovgivning er løbende under udvikling, ligesom flere markante domme kalder på omtale. Blandt markante forandringer kan nævnes implementeringen af EU’s direktiv for industrielle emissioner, som i visse situationer gør op med forureneren betaler-princippet, eller Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af samtlige danske vandplaner, som skulle have implementeret vandrammedirektivet.MålgruppeMålgruppen er alle, der arbejder med konkrete miljøsager, f.eks. jurister, advokater, miljømedarbejdere i kommuner, regioner og virksomheder samt deres rådgivere, da bogen er velegnet som opslagsværk. Bogen er også egnet som lærebog for studerende.Om forfatterneAdvokat lic.jur. Mogens Moe, var indtil 1994 chef for Miljøstyrelsens Tilsyns- og Lovkontor. Derefter har han praktiseret som advokat med miljøsager som speciale. Han er i dag indehaver af advokatfirmaet Mogens Moe.Advokat Jacob Brandt har siden 2004 beskæftiget sig med miljøretten. Efter kortvarigt ansættelse som forskningsassistent i universitetsmiljøet var han i et par år i Miljøstyrelsens juridiske enhed, før han skiftede til advokatbranchen. Han er i dag specialistadvokat hos advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han fokuserer på offentligretlige spørgsmål inden for miljø, natur, planlægning og forsyning.

  Hæftet Dansk 9788761936448
  • Pris:
  • 1.040,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Straffeproces af Jesper Münther Bog Straffeproces af Jesper Münther

  Få styr på straffeprocessenStraffeprocessen indeholder de processuelle regler, der skal sikre, at straffereglerne kommer til anvendelse. Ved fastsættelsen og fortolkningen af reglerne skal hensynet til effektiv kriminalitetsbekæmpelse afvejes over for modhensynet til individets retssikkerhed, herunder frihedsrettighederne i grundloven og EMRK.Straffeprocessen er et omfangsrigt regelkompleks, der kan forekomme uoverskueligt. Dette kompendium er derfor udarbejdet med henblik på at give de studerende et overblik over pensum i fagene på de danske universiteter vedrørende straffeproces. Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved eksamenslæsning.Kompendiet omhandler blandt andet følgende temaer:Retsgrundlaget for straffeprocessen.Generelle principper i straffeprocessen.Efterforskning.Straffeprocessuelle tvangsindgreb.Påtalen.Bevisbyrde og bevisbedømmelse.Domstolenes organisation.Tilståelsessager.Bødesager.Appel.Sagsomkostninger.Retskraft.Om forfatterenForfatteren, Jesper Allan Münther, er fuldmægtig på Justitsministeriets område og manuduktør i strafferet på Københavns Universitet.MålgruppenMens kompendiet er tilrettet straffeprocesstuderende, kan det med fordel læses af andre interesserede, der ønsker en overskuelig og nemt tilgængelig introduktion til straffeprocessen.

  Hæftet Dansk 9788761937285
  • Pris:
  • 180,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.