Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 102115
 • 21554
 • 4706
 • 576
 • 392
 • 331
 • 257
 • 254
 • 210
 • 94
Sprog
 • 333
 • 106950
 • 16366
 • 2748
 • 249
 • 1576
 • 1465
 • 575
 • 407
 • 81

Sprog og grammatik

 • Skrivning for begyndere af Pablo Llambías Spar 22% Bog Skrivning for begyndere af Pablo Llambías

  En bog om at skrive, både for skrivende og for undervisere af skrivende, henvendt mest til begyndere, men også med bud til litteraturlæsere med interesse for litteraturens virkemidler.

  Hæftet Dansk 9788702171525
  • Forlagets pris:
  • 179,95 kr.
  • Pris:
  • 140,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Tysk og fransk af Hanne Leth Andersen Spar 21% Bog Tysk og fransk af Hanne Leth Andersen

  Tysk og fransk fra grundskole til universitet giver ny indsigt i, hvordan sprogundervisningen i tysk og fransk opleves af elever og studerende: deres opfattelse og forståelse af undervisningens mål, metoder og aktiviteter. Mål og anbefalinger fra læreplaner og vejledninger sammenholdes med forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse og med elevers, studerendes og underviseres oplevelse af undervisningen. Det overordnede mål for elever som for studerende er evnen til at kommunikere mundtligt. Sprogfærdigheden er for dem en absolut kerne i sprogstudierne, mens de ikke umiddelbart forbinder kommunikation med kultur og samfund. Bogen henvender sig til undervisere, uddannelsesansvarlige, ledere og politikere. Den udgør et konkret udgangspunkt for at skabe udvikling inden for sprogundervisningen i Danmark i dag.

  Hæftet Dansk 9788779345416
  • Forlagets pris:
  • 248,00 kr.
  • Pris:
  • 195,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Sprog i virkeligheden af Jakob Steensig Spar 11% Bog Sprog i virkeligheden af Jakob Steensig

  Sprog i virkeligheden hævder at sproget bør studeres i de situationer det bruges i.altså i virkeligheden. Den foreslår en sprogvidenskabelig metode, der bygger på samtaler fra menneskers dagligdag, kaldet interaktionel lingvistik. Bogen gennemgår den konservationsanalytiske metodes syn på sproglige ytringer og foreslår herudfra to analytiske vinkler til praktisk sproglig analyse.

  Hæftet Dansk 9788772888736
  • Forlagets pris:
  • 348,00 kr.
  • Pris:
  • 310,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Sproget af Hans Arndt Spar 20% Bog Sproget af Hans Arndt

  Målet med bogen er at fortælle om sproget - hvordan det er bygget op, og hvordan det bruges. Om lyd og skrift, ord og udsagn. Om historien bagved, om sproget i samfundet, om det videnskabelige studium af sproget. Sproget er et stykke værktøj, det fineste og mest komplicerede, vi har. Alligevel håndterer vi det med stor behændighed, blot fordi vi er vokset op med det. Det er det, der er mirakuløst. Bogen er skrevet for den almindelige sproginteresserede læser, og eksemplerne er hovedsagelige danske, selv om der undervejs også, til orientering og sammenligning, henvises til andre sprog.

  Hæftet Dansk 9788772889016
  • Forlagets pris:
  • 199,95 kr.
  • Pris:
  • 159,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Digitalt dansk af Johannes Fibiger Spar 10% Bog Digitalt dansk af Johannes Fibiger, Bo Kampmann Walther, Jørgen Asmussen, mfl.

  Medievante børn og unge lærer, trods deres fascination og udstrakte brug af it, ikke af sig selv at omgås medier på en måde, der modsvarer samfundets krav om it-kompetencer. Dansklæreren er katalysator og organisator for elevernes erfaringsdannelse og refleksioner over mediernes muligheder – alt sammen med henblik på styrkelse af fagligheden og opbyggelse af elevkompetencer, der efterspørges i videnssamfundet. Forfatterne beskriver en række karakteristiske mediegenrer, som i større eller mindre grad er forbundet til det interaktive web. Der er således kapitler om computerspil, elektroniske reklamer, film, tv, medieproduktion samt om en række oplagte web 2.0 applikationer. Digitalt dansk henvender sig til læsere, der interesserer sig for den mængde af didaktiske muligheder, der er knyttet til elevers anvendelse af web 2.0, primært lærerstuderende og lærere, men også andre der er beskæftiget med web-baseret læring.

  Hæftet Dansk 9788776757403
  • Forlagets pris:
  • 310,00 kr.
  • Pris:
  • 277,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Fornemmelser for sprog på begyndertrinnet af Jesper Zimmer Wrang Bog Fornemmelser for sprog på begyndertrinnet af Jesper Zimmer Wrang & Jørgen Grosbøll

  På folkeskolens begyndertrin skal eleverne indføres i skriftsproget via læsning og skrivning. Fornemmelser for sprog på begyndertrinnet har fokus på eleverne som kompetente sprogbrugere, der møder op med en masse sproglige erfaringer. Selv om disse erfaringer overvejende går på det mundtlige sprog, er de centrale. Forfatterne kommer med forslag til, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der retter sig mod elevernes tilegnelse af skriftsproget på skolens begyndertrin, og hvordan man kan tage fat der, hvor elevteksterne afslører, at eleverne har behov for vejledning. Alle teksterne, som analyseres i bogen, er skrevet af elever i børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse. Opgaveforslagene er begrundet dels i Fælles Mål, dels i aktuelle teorier inden for sprog, læsning og skrivning. Forslagene er tænkt som en inspirationskilde, så der kan skabes et motiverende skriftsprogsmiljø i klasserummet. Fornemmelser for sprog på begyndertrinnet udgør bind 3 i serien Grammatik i dansk. Den kan med fordel læses i forlængelse af Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet, som rummer en mere grundlæggende introduktion til seriens grammatiksyn og arbejdsværktøjer.

  Hæftet Dansk 9788776756741
  • Forlagets pris:
  • 210,00 kr.
  • Pris:
  • 191,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Project management af Bo Tonnquist Spar 12% Bog Project management af Bo Tonnquist

  En lærebog der er rettet mod alle, der arbejder med projektledelse, programstyring eller porteføljepleje! Bogen kan bruges til undervisning, i pædagogisk øjemed, og som en håndbog, ved udførelse af projekter eller i en certificeringsproces. Den fører læseren gennem et projekts flow hvor afsnit om projektets metode er blandet med kapitler om ledelse og personlig udvikling. Indhold og terminologi er tilpasset til at matche PMI og IPMA's syn på projektledelse. Project management dækker alle områder som en projektleder bør beherske for professionelt at kunne udføre projekter og styre programmer. Takket være den klare og pædagogiske disposition af bogen, er det ikke nødvendigt at læseren har forhåndsviden om projektstyring for at kunne drage fordel af indholdet. Endelig beskæftiger bogen sig med forandringsledelse og projektets løbetid, hvilket appellerer til beslutningstagere, som er ansvarlige for udviklingen af organisationen og udnyttelsen af ressourcerne. Project management is aimed at everyone who works with project management, program management, or portfolio management. Project management can be used for training and educational purposes, and as a handbook when executing projects or during a certification process. The disposition of the book follows a project’s flow. Sections on project methodology are mixed with chapters on leadership and personal development. Content and terminology are adapted to match PMI’s and IPMA’s view on project management. Project management covers all areas a project manager should command to professionally execute projects and manage programs. Thanks to the clear and pedagogic disposition of the book, no previous knowledge in project management is needed to take advantage of the content. Project management also deals with change management, project maturity and the project office, which should appeal to any business executive and decision maker who holds responsibility for the development of the organization and the utilization of resources.

  Hæftet Engelsk 9788776757281
  • Forlagets pris:
  • 535,00 kr.
  • Pris:
  • 471,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet af Jesper Zimmer Wrang Spar 10% Bog Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet af Jesper Zimmer Wrang & Jørgen Grosbøll

  Denne bog fokuserer på grammatikken som en integreret dimension i danskfaget på mellemtrinnet. Bogen giver konkrete bud på, hvordan man hér kan undervise funktionelt med og i grammatik. Undervisningen skal tage udgangspunkt i dét, eleverne allerede ved om sproget, bevidstgøre dem om sprogets strukturer og skærpe deres blik for de sproglige valgmuligheder, der bedst tjener hensigten med deres tekster. En funktionel og integreret grammatikundervisning stiller store krav til lærerens grammatiske ballast. Læreren skal kunne vurdere, hvornår man skal stille grammatisk skarpt, på hvad – og ikke mindst hvordan. Bogen giver derfor en solid indføring i centrale dele af den danske grammatik. Den giver samtidig en lang række bud på, hvordan denne viden kan anvendes i analysen af konkrete elevtekster fra mellemtrinnet. Formålet er at kvalificere lærerens sproglige vejledning af eleven.

  Hæftet Dansk 9788776756734
  • Forlagets pris:
  • 300,00 kr.
  • Pris:
  • 268,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Byggesten til danskundervisningen af Gurli Bjørn Iversen Bog Byggesten til danskundervisningen af Gurli Bjørn Iversen & Ingelise Blom Hansen

  Byggesten til danskundervisningen viser veje fra det faglige indhold i danskfaget til de opgaver, som den studerende møder i praktikken – fra danskfag til danskundervisning. Der er begrundelser for danskfagligt indhold, og der er inspiration til konkret udførelse. Bogen imødekommer således et behov for at styrke den praktiske side af læreruddannelsen og for at kombinere denne praksis med en synlig og reflekteret faglighed. Bogen handler om danskundervisning i de yngste klasser. Den er en parallel til bogen med samme titel om de ældste klasser og vil endvidere fungere godt i et samspil med Mosaikker til danskstudiet – en grundbog, som der løbende henvises til. Bogen falder i to dele. Første del indeholder en læsevejledning, mål og fagdidaktisk refleksion, udmøntet i et konkret eksempel, samt tværgående emner som evaluering, differentiering, skrivning i alle fag og it. Anden del indeholder otte kapitler, som fordeler sig over følgende emner: begynderlæsning, mundtlighed, sammenhængen mellem læsning og skrivning, billedroman, medier, fiktionslæsning, faglig læsning samt at skrive sagtekster. Alle kapitler indeholder små artikler om faglige og fagdidaktiske emner samt et undervisningseksempel. Bogen henvender sig til lærerstuderende samt interesserede folkeskolelærere.

  Hæftet Dansk 9788776755218
  • Forlagets pris:
  • 225,00 kr.
  • Pris:
  • 204,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Mosaikker til danskstudiet af Johannes Fibiger Spar 11% Bog Mosaikker til danskstudiet af Johannes Fibiger, Martin Jørgensen, Bo Steffensen, mfl.

  Læseren får et grundigt signalement af danskfaget i læreruddannelsen. Bogen giver et hurtigt overblik og en basis for videre fordybelse i fagets områder. Kapitlerne introducerer til studiets centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF-områder) samt til mere overordnede og generelle synsvinkler i faget. Endelig er der en række kapitler, der beskriver dansk som undervisningsfag, og som tager væsentlige områder af faget op. "Mosaikker til danskstudiet" vil også kunne bruges til mere end som studiets grundbog, idet den vil være velegnet til eksamensrepetition og som opslagsbog, når et fagligt område senere skal have et brush up. Derfor vil også andre danskstuderende end lærerstuderende have glæde af bogen. I 2. udgaven er der tilføjet et kapitel om evaluering i dansk og alle kapitlerne er bl.a. revideret i forhold til nyeste udgave af Fælles Mål for dansk Bidragydere: Mette-Maria Rydén Dorte Schmidt-Nielsen Lisbet Hastrup Clausen Nikolaj Frydensberg Elf Johannes Fibiger Claus Detlef Jørgen Kuhlmann Bo Steffensen Martin Jørgensen Line Møller Daugård Jørgen Asmussen Jeppe Bundsgaard Mads Th. Haugsted Vibeke Boelt Gurli Bjørn Iversen

  Hæftet Dansk 9788776757632
  • Forlagets pris:
  • 430,00 kr.
  • Pris:
  • 381,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Litteraturens tilgange af Svend Erik Larsen Spar 11% Bog Litteraturens tilgange af Svend Erik Larsen, Johannes Fibiger, Anne Scott Sørensen, mfl.

  Litteraturens tilgange er en grundbog til undervisning i litterær metode på videregående uddannelser, skrevet af en række erfarne forskere og undervisere. Bogen giver et panorerende blik over metodelandskabet og rummer en række eksemplariske læsninger. Metodekapitlerne er suppleret med vejledende litteraturlister og et leksikon over centrale begreber og personer samt en antologi med de anvendte teksteksempler. Siden bogen udkom første gang i 2001 er der sket meget. Nye tilgange er dukket op, ældre har fået en renæssance, og nogle er blevet mindre interessante. Derfor rummer den nyreviderede udgave en række nye kapitler, mens de tilbageblevne er blevet opdateret og tilføjet en didaktisk dimension, hvor metodens undervisningsmæssige konsekvenser diskuteres. I bogens afsluttende kapitel tegner Hans Hauge nye tendenser på det litterære landkort og sætter de eksisterende metoder ind i et internationalt perspektiv.

  Indbundet Dansk 9788776754723
  • Forlagets pris:
  • 450,00 kr.
  • Pris:
  • 398,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Skriftens veje af Johannes Fibiger Spar 11% Bog Skriftens veje af Johannes Fibiger, Inger Maibom & Søren Søgaard

  Der er ikke én vej til skrive godt eller undervise andre i skrivning, men utallige vejkryds, som både skribenter og skrivevejledere skal navigere i. At skrive betyder at træffe valg. Ikke bare om emner, genrer, layout eller målgruppe, men også om ordvalg, tekstbånd og flow. For at kvalificere disse valg har man brug for en guide. Skriftens veje er et klart svar på denne udfordring! Skriftens veje er den første bog af sin art, der både beskriver skrivning og skriftlighed indgående og giver konkrete anvisninger på, hvordan man både bliver en bedre skribent og en dygtig underviser i skriveprocesser. Målet er at skabe ruter ind i skriftens forunderlige verden og gøre feltet farbart i form af en samlet fremstilling af hånd- og computerskrivning, proces- og produktskrivning, genreskrivning og responsgivning. Skriftens veje giver både læreren og den lærerstuderende et solidt fundament inden for et område, der mere end nogensinde før er centralt for både studier og undervisning. Bogen er skrevet af skrivelærere med livslange erfaringer, der strækker sig fra indskolingens legeskrivning til akademisk skrivning, journalistisk formidling og bogudgivelser.

  Hæftet Dansk 9788776758905
  • Forlagets pris:
  • 330,00 kr.
  • Pris:
  • 294,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Understanding translation af Anne Schjoldager Spar 11% Bog Understanding translation af Anne Schjoldager, Henrik Gottlieb & Ida Klitgård

  The aim of this book is to help you gain an in-depth understanding of the phenomenon of translation and to provide you with a conceptual framework for the analysis of various aspects of translation. Intended readers are students of translation and languages, especially those working with Danish and English, but it will also be relevant for other people who are interested in the theory and practice of translation. The book is designed as a textbook for introductory courses on translation studies - including the theory and practice of interpreting, literary translation and screen translation. It may also function as a handbook and should allow readers to zoom in on aspects and topics that are of particular interest.

  Hæftet Dansk 9788776755102
  • Forlagets pris:
  • 425,00 kr.
  • Pris:
  • 376,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Styr kommaet af Gitte Luk Bog Styr kommaet af Gitte Luk

  Det er muligt at lære det med kommaer. Næppe perfekt, men bedre end de fleste kan lige nu .Og det er ikke ligegyldigt. Når du sætter komma korrekt, hjælper du læseren. Du afgrænser sætningerne og gør teksten mere forståelig og mere læsevenlig. Og du undgår, at din tekst bliver misforstået, fordi kommaerne mangler eller står forkert.Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor de står.Bogens første del er en gennemgang af de grammatiske begreber, der er nødvendige for at forstå kommareglerne. I anden del finder du en gennemgang af kommareglerne - med eksempler. Og i tredje del kan du teste dig selv i en række kommaøvelser med facitliste.Bogen er i serien "De små grå", som også omfatter "Fjern fejlene", "Skriv klart!", "Bliv hørt", "Skriv artikler" og "Skriv til nettet"

  Hæftet Dansk 9788792816344
  • Pris:
  • 93,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Skriveredskaber af Roy Peter Clark Bog Skriveredskaber af Roy Peter Clark

  Han er skrive-guru på verdensplan, manden fra The Poynter Institute i Florida, og de 47 skriveråd har været verden rundt via nettet. Med allehånde reaktioner som inspiration skrev han derefter bogen, der virkelig kan siges af være en globaliseret skrivebog. Med inspirerende eksempler og præcise råd letter han vejen ind i det skønne skriveland.

  Indbundet Dansk 9788792241177
  • Forlagets pris:
  • 288,00 kr.
  • Pris:
  • 275,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Kunsten at lære sprog af Jacob W. Selsbæk Bog Kunsten at lære sprog af Jacob W. Selsbæk, Jesse-Lee Costa Dollerup & Tanya Lindkvist

  Hvordan kan kunst bruges til at generere sprog? Og hvad kan sprogkursister få ud af at arbejde med kunst i danskundervisningen? Et bud på et svar findes i arbejdet med Kunsten at lære sprog. Bogen fokuserer på sprogindlæring som en proces, der integrerer kursisternes forhåndsviden, personlige historier og fortolkninger. Kunsten at lære sprog består af en undervisningsbog samt en tilhørende webdel med udvalgte kunstværker fra Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst. Kunsten at lære sprog er bygget op omkring otte temabaserede kapitler, som hver især anslår samfundsorienterede temaer, udvikler interkulturel forståelse og fremmer sproglige kompetencer som at fortælle, beskrive, forklare, argumentere, vurdere og perspektivere. Temaerne er bl.a. centreret omkring emner som etik, samfund, kommunikation, demokrati og medborgerskab og sættes via kunsten i et levende og aktuelt perspektiv.

  Hæftet Dansk 9788763603409
  • Pris:
  • 189,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Aktivt dansk, Engelsk af Lise Bostrup Bog Aktivt dansk, Engelsk af Lise Bostrup

  Aktivt dansk. Grammar and Word List for Beginners is an essential part ofthe Danish language textbook Aktivt dansk. This textbook provides afunctional knowledge of the modern Danish language, teaching the student tohandle everyday situations in Danish, as well as to converse on topics suchas e.g.

  Hæftet Flersproget 9788763602068
  • Pris:
  • 280,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Intro af Nanna Ebbesen Bog Intro af Nanna Ebbesen & Kamilla Hjordt Juul

  Hæftet Dansk 9788763602129
  • Pris:
  • 228,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Bøj og stræk, Morfologi for FVU, trin 2 og for DU3 af Lene Bagger Bog Bøj og stræk, Morfologi for FVU, trin 2 og for DU3 af Lene Bagger

  Morfologi er ikke bare lærerigt, men også sjovt at arbejde med. Betydningen af ordenes endelser og hvordan ord er sat sammen åbner for en ny og dybere forståelse af det danske sprog. Med Bøj og stræk får udlændinge, der lærer dansk, for første gang en samlet, systematisk præsentation af morfologien. Her ligger fokus på de tre vigtigste ordklasser – substantiver, adjektiver og verber – og på begreberne rod- og bøjningsmorfem, limbogstav, afledning og forstavelse. Hvert kapitel indeholder en læsetekst, og med udgangspunkt i den gennemgås relevant morfologi. I arbejdet med bogens efterfølgende opgaver omsættes teori til praksis. Materialet er beregnet for kursister på FVU trin 2, men kan også benyttes i den almene danskundervisning for udlændinge på danskuddannelse 2, fra modul 5, eller danskuddannelse 3 fra modul 3. Bøj og stræk kan bruges til klasseundervisning såvel som selvstudier, idet der findes en facitliste til opgaverne på www.alfabetaforlag.dk.

  Hæftet Dansk 9788763602945
  • Pris:
  • 176,95 kr.
  Leveringstid:   Mangler pt.
 • Aktivt dansk, Arabisk af Lise Bostrup Bog Aktivt dansk, Arabisk af Lise Bostrup

  Aktivt dansk - grammatik og ordliste på arabisk er et arabisksproget supplement til lærebogen Aktivt dansk. Bogen er udarbejdet af Lise Bostrup (lærer ved Københavns Universitet) og Jamal Joudeh (lingvistikstuderende ved Københavns Universitet).Aktivt dansk er beregnet til begynder-undervisning i dansk for arabisksprogede elever både i og uden for Danmark, men vil også kunne bruges til selvstudium og som repetition for viderekommene elever.

  Hæftet Dansk 9788763602051
  • Pris:
  • 369,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Anvendt retorik af Julie Fabricius¤Thore Roksvold Spar 10% Bog Anvendt retorik af Julie Fabricius¤Thore Roksvold

  Anvendt retorik viser, at de grundlæggende principper for kommunikation, som de blev formuleret i den klassiske retorik, ikke har ændret sig. Sammenhængen mellem klassisk retorik og moderne kommunikation er stadig nyttig viden for journalister og alle andre der ønsker at kommunikere effektivt. Den sammenhæng kan give den mundtlige formidling et nyttigt perspektiv, og den kan styrke traditionsbevidstheden hos udøverne af faget. I denne 3. udgave af bogen indeholder den medfølgende cd eksempler på god og dårlig oplæsning, på stemmetræning og på den gode tale - eksemplificeret ved Kennedys berømte Berlintale.

  Hæftet Dansk 9788750039952
  • Forlagets pris:
  • 289,00 kr.
  • Pris:
  • 259,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Det lyder godt af Lars Møller Bog Det lyder godt af Lars Møller & Kirsten Snefstrup

  Det lyder godt - Grundbog i udtaleaf Kirsten Snefstrup og Lars Schmidt MøllerFra forfatterne bag Udtaleværkstedet - dansk.nu kommer nu en sjov og anderledes udtalebog. Det lyder godt er et progressionsbaseret undervisningsmateriale der i 25 enkle lektioner systematisk dækker alle udtalemål for DU3 og DU2, modul 1 og 2. Bogens fokus er på dansk tonegang, tryk, rytme, reduktion og assimilation, men selvfølgelig behandles alle enkeltlyde også. Hver lektion kan gennemføres på et kvarter og har sit eget fokus og sin egen indfaldsvinkel til stoffet, så udtalearbejdet bliver så intensivt og afvekslende som muligt. Alle eksempler i bogen er talesprogsvendinger der kan bruges direkte i kursisternes dagligdag. Med materialet følger også to cd’er hvor alle bogens øvelser er indtalt, og der ligger desuden ekstraøvelser på Alfabetas hjemmeside.Til materialet hører også en udførlig lærervejledning hvor hele systemet og alle øvelser er kommenteret.pris: 160Niveau: DU 3 og DU 2, modul 1 og 2.

  Hæftet Dansk 9788763602525
  • Pris:
  • 273,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Den lille eksamensbog af Lene Bagger Bog Den lille eksamensbog af Lene Bagger & Hanne Villumsen

  Den lille eksamensbogaf Lene Bagger og Hanne Villumsen Den lille eksamensbog henvendersig til alle, der skal til Prøve i Dansk 3 (PD3). Bogen kan bruges i undervisningen på et prøveforberedende hold, eller som selvstudium, hvor den selvstuderende på egen hånd kan løse de forskellige opgaver inden for prøvedisciplinerne: læsning, skrivning og mundtlig fremstilling. Velstruktureret og klart formidlet gennemgår bogen prøvens forskellige delprøver inden for læsestrategier, skriveprocesser og mundtlige fremstillingsteknikker. Hver delprøve starter med en generel introduktion og følges op af konkrete prøveeksempler og opgaver, som man selv kan løse.Der er facit til alle opgaver.Sidst i bogen finder man Værktøjskassen med relevante problemstillinger, som ofte forekommer til prøven. DU3 modul 5 Selvstuderende

  Hæftet Dansk 9788763603508
  • Pris:
  • 191,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Puls 3, Grundbog af Fanny Slotorub Bog Puls 3, Grundbog af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira

  PULS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:• Dansk kunst og kultur • Ligestilling • Arbejde • Lykke • Miljø. PULS 3 består af • En grundbog, ilagt kursist-cd med LYT HJEMME-opgaver (978-87-636-0287-7). LYT HJEMME-opgaverne kan også downloades fra www.alfabetaforlag.dk. • En lærer-cd (978-87-636-0293-8) • En lærervejledning med overvejelserne bag materialet, løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt udskrifter af cd’en (978-87-636-0291-4).

  Hæftet Dansk 9788763602877
  • Pris:
  • 340,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Latinsk grammatik på dansk af Jo Hermann Bog Latinsk grammatik på dansk af Jo Hermann

  Latinsk grammatik på dansk er en introduktion til latinsk grammatik, som kan læses og bruges uden særlige forudsætninger. Bogen er forsynet med klare oversigter over både regelmæssige og uregelmæssige bøjningsformer og giver præcise eksempler på sætningsanalysens begreber. Latinsk grammatik på dansk er desuden den første latinske grammatik, som sammenligner latin med dansk. I grå bokse bogen igennem giver grammatikken hjælp til at oversætte fra latin, og de vigtigste regler for sætningsbygning på dansk er gennemgået i et kort kapitel for sig. I en række tillæg bag i bogen behandles også middelalderlatin, romerske navne, stilistiske begreber m.m. Bogen er skrevet til de tre begynderniveauer i latinundervisningen, men kan også bruges af selvstuderende.

  Hæftet Dansk 9788750039037
  • Pris:
  • 340,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • BASE - Engelsk basisgrammatik, 2. udg. af Christer Johansson Bog BASE - Engelsk basisgrammatik, 2. udg. af Christer Johansson

  Hæftet Dansk 9788770660617
  • Pris:
  • 217,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Aktivt dansk, Grundbog af Lise Bostrup Bog Aktivt dansk, Grundbog af Lise Bostrup

  Aktivt dansk er en lærebog i dansk for udlændinge, der gerne vil lære et mundret og grammatisk korrekt dansk på kort tid. Aktivt dansk er beregnet til begynderundervisning, men den kan også bruges til at genopfriske det grundlæggende ordforråd og de vigtigste grammatiske strukturer i forbindelse med undervisning af udlændinge, der allerede har lært dansk et stykke tid. Denne nye udgave er blevet gennemarbejdet, så de foregående års sproglige udvikling er medreflekteret, alle illustrationerne er nye, og der er tilføjet systematisk udtaletræning ved hver lektion. De enkelte lektioner, lytteøvelser og den systematiske udtaletræning er indtalt på en cd, der følger med bogen.

  Hæftet Dansk 9788763603058
  • Pris:
  • 348,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Down to Earth af Ib Poulsen Bog Down to Earth af Ib Poulsen

  Down-To-Earth Grammar and Exercises er en kombineret grammatik- og arbejdsbog til engelskundervisningen i gymnasiet, HF, VUC og erhvervsskolerne. Dækker niveau 0-B. Med en relativt rolig progression i de indledende kapitler er bogen velegnet for elever, som skal have de grundlæggende ting sat godt på plads fra starten. De i alt 48 kapitler dækker de centrale dele af den engelske grammatik, med særlig vægt på grammatiske områder, hvor forskellen mellem dansk og engelsk sprogbrug gør systematisk træning nødvendig. Bogen har to dele: Første del lægger en solid bund af grundlæggende viden, som der bygges ovenpå i anden del. Mellem 1. og 2. del er der indskudt et koncentreret repetitionsafsnit. De grammatiske forklaringer er holdt i en kort og letforståelig form. De følges op af varierede øvelser og opgaver, med hovedvægten lagt på den moderne oversættelsesopgave. Indimellem er der krydret med friere opgavetyper. Synonymtræning er en væsentlig og integreret del af bogen. Som hjælpemiddel for læreren findes inspirationsbogen Down-To-Earth Key.

  Hæftet Dansk 9788779557000
  • Pris:
  • 145,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Engelsk grammatikhjælper af Ib Poulsen Bog Engelsk grammatikhjælper af Ib Poulsen

  'Engelsk grammatikhjælper' er beregnet til engelskundervisningen i grundskolens ældste klasser og på tilsvarende trin. 'Grammatikhjælperen' er en kort, kompakt engelsk grammatik, der på relevante steder har en vis fylde og dybde, men som overordnet er så lettilgængelig og overskuelig, at eleverne vil kunne bruge den på egen hånd, også som hjælpemiddel ved den afsluttende prøve.

  Hæftet Dansk 9788771292473
  • Pris:
  • 100,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Sådan skriver du gode bøger til børn og unge af Charlotte Lerche Bog Sådan skriver du gode bøger til børn og unge af Charlotte Lerche

  Hvordan kommer du i gang med at skrive en bog? Hvad skal en god historie bestå af? Hvordan holder du spændingen? Hvad får dialoger til at lyde naturlige? Hvad skal du gøre, hvis du går i stå? I denne skriveguide, der beskriver bogprocessen fra ide til færdigt manuskript, får du svar på dine skrivespørgsmål. Du lærer at skrue et spændende plot sammen, skrive levende dialoger og bruge powerwriting. Begreber som den uundværlige skriveværktøjskasse og trampolinsætninger bliver du også introduceret til. Ud over de mange skriveværktøjer får du også en kort beskrivelse af forskellige typer børne- og ungdomsbøger og gode råd om, hvordan du rammer din målgruppe og får hul igennem til et forlag. Med skriveguiden er du godt på vej til at gøre din bogdrøm til virkelighed. Størstedelen af bogens mange kapitler kan sagtens bruges, selvom du skriver bøger til voksne. Anmeldelse: 5 stjerner ud af seks. Bogen er fyldt med øvelser og gode ideer. Konkrete brugbare råd til enhver forfatterspire. Bogen er et virkelig godt værktøj at have liggende, mens man skriver. Personligt kan jeg godt lide afsnittet om, hvad man skal gøre, hvis man har skriveblokering. Det indeholder nemlig ideer, som virker på mig. Det er helt klart en af de bedre danske bøger om emnet, som er på markedet lige nu. Karin Hald Boganmelder, redaktør og mediegrafiker En solid håndbog i, hvordan man skriver skønlitteratur for børn og unge. Bogen er velstruktureret, konkret i sine anvisninger og kommer godt omkring de forskellige elementer i arbejdet med skønlitteratur. Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

  Hæftet Dansk 9788792769145
  • Forlagets pris:
  • 129,00 kr.
  • Pris:
  • 119,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.