Dag-til-dag levering
Filter
Filter
Bogtype
 • (45)
Format
 • (24)
 • (14)
 • (6)
 • (1)
Sprog
 • (44)
 • (1)
Pris
DKK
Tag
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Jon Andersen
  615,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Socialforvaltningsret indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en udførlig gennemgang af de processuelle regler der gælder for behandlingen af sociale sager. Der er både en fremstilling af de generelle regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven, forvaltningsindgrebsloven og persondataloven og en gennemgang af de specielle sagsbehandlingsregler i retssikkerhedsloven og den øvrige sociale lovgivning. Bogen er skrevet og redigeret så den kan bruges både som lærebog og som opslagsværk. Alle problemstillinger er belyst med mange eksempler fra praksis på det sociale område. IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Retskilder Kapitel 2. Fortolkning eller skøns udøvelse Kapitel 3. Fortolkning Kapitel 4. Skønsudøvelse Kapitel 5. Kompetence Kapitel 6. Habilitet Kapitel 7. Sagsoplysning Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler Kapitel 9. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler Kapitel 10. Tilsidesættelse af reglerne Kapitel 11. Kontrol med efterlevelsen af reglerne Litteraturfortegnelse Afgørelsesregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  680,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1). De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse samt konfliktret og fredspligt (del 2).Hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminations-forbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold (del 3).De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med ind- dragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system (del 4) Om forfatterenJens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og forfatter til en række arbejdsretlige bøger, herunder "Den kollektive arbejdsret" fra 2004. IndholdsoversigtForord DEL 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur KAPITEL 1. Det arbejdsretlige system KAPITEL 2. Arbejdsret på det offentlige arbejdsmarked KAPITEL 3. Arbejdsrettens internationale aspekter DEL 2. Grundregler for overenskomstforholdet KAPITEL 4. Det kollektive overenskomstforhold KAPITEL 5. Arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdspligt KAPITEL 6. Konfliktret og fredspligt KAPITEL 7. Det fagretlige processystem DEL 3. Det individuelle ansættelsesforhold KAPITEL 8. Ansættelsesforholdets retsgrundlag KAPITEL 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationer KAPITEL 10. Ansættelse og ansættelsesformer KAPITEL 11. Løn, arbejdstid og arbejdsfravær KAPITEL 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet DEL 4. Arbejdsmiljø og arbejdsskader KAPITEL 13. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen KAPITEL 14. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme Forkortelser og henvisninger Litteraturliste Domsregister Sagregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Hasselbalch
  865,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau. Bogen behandler bl.a.: • Ansættelsesrettens grundlag • Retskilderne • Reglernes internationale gyldighedsområde • Lønmodtagergrupperne • De overordnede ledefyr: Ledelsesret, integritetsværn, organisationsfrihed og ligestilling • Ansættelsesaftalens indgåelse og ansættelsesforholdets etablering • Ansættelsens varighed og ophør, begrænsninger i afskedigelsesretten, fremgangsmåden ved afskedigelse m.v. • Forhold ved opståede hindringer for arbejdsydelsen • Ændringer i ansættelsesforholdet • Sanktioner ved uregelret opfyldelse • Arbejdet og arbejdspligten • Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser • Arbejdstiden • Konkurrenceregulering og arbejdsgivers markedsbeskyttelse • Vederlaget • Ferie, søgnehelligdage og andre fridage • Lovligt forfald • Personbeskyttelsen • Arbejdsprocesretten • Retskildesøgning og -håndtering Om forfatteren Ole Hasselbalch er jur. dr. og professor i erhvervsret ved Aarhus Universitet. Han er kendt for en omfattende arbejdsretlig produktion samt et mangeårigt arbejde som rådgiver for organisationer og virksomheder inden for arbejds- og ansættelsesret

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lise Lauridsen, Bjarke Vejby, Lars Svenning Andersen, mfl.
  1.520,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen beskriver dybdegående funktionærens retsstilling, og er systematisk bygget op fra ansættelsens start - hvordan en funktionærstatus erhverves og hvorefter der redegøres for forholdene under og efter ansættelsen. Bogen indeholder herudover en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling. Al foreliggende teori og praksis er blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering for retspraksis inden for området, og er derfor også aldeles egnet som opslagsværk for dem der beskæftiger sig med funktionærretten. Indholdsoversigt Forord Funktionærloven Indledning Del 1. Funktionærlovens historie Del 2. FUL's personkreds Kapitel 1. Funktionærstatus Del 3. Forhold ved ansættelsen Kapitel 2. Avertering, ansættelsessamtale mv. Kapitel 3. Ansættelsesaftalens indhold Kapitel 4. Andre forhold ved ansættelsen Del 4. Forhold under ansættelsen Kapitel 5. Arbejdsvilkårene Kapitel 6. Lønvilkårene Kapitel 7. Fravær fra arbejdet Kapitel 8. Øvrige forhold under ansættelsen Del 5. Forhold ved opsigelse/fratræden Kapitel 9. Opsigelse og fratrædelsesvilkår Del 6. Funktionærens/arbejdsgiverens grove misligholdelse Kapitel 10. Funktionærens grove misligholdelse – FUL § 4 Kapitel 11. Arbejdsgiverens grove misligholdelse – FUL § 3 Del 7. Forhold efter fratræden Kapitel 12. Forhold efter funktionærens fratræden Kapitel 13. Voldgifts- eller domstolsbehandling Forkortelser Bogfortegnelse Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  1.132,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads på både det private og offentlige arbejdsmarked. Der belyses løbende det stadig mere komplekse samspil mellem de kollektivt arbejdsretlige regler og det omgivende retssystem, herunder menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser. Ny retspraksis er indarbejdet i fremstillingen. Indholdsoversigt DEL I: GRUNDLAGET FOR DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET Kapitel 1. Udviklingslinjer i den kollektive arbejdsret Kapitel 2. Den kollektive arbejdsret DEL II: ORGANISATIONERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET Kapitel 3. Organisationsfrihed på arbejdsmarkedet Kapitel 4. De faglige organisationer og medlemmerne DEL III: DET KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTFORHOLD Kapitel 5. Etablering af overenskomstforhold Kapitel 6. Den overenskomstforpligtede personkreds Kapitel 7. Overenskomstens anvendelsesområde Kapitel 8. Fortolkning og udfyldning af kollektive overenskomster Kapitel 9. Overenskomstpligtens ophør DEL IV: DE LOKALE AFTALERELATIONERKapitel 10. Lokale aftalerelationer Kapitel 11. Ledelsesretten og dens grænser Kapitel 12. Formelle samarbejdsorganer på arbejdspladsen DEL V: KONFLIKTRET OG FREDSPLIGT I ARBEJDSKONFLIKTER Kapitel 13. Den generelle ramme for arbejdskonflikter Kapitel 14. Konfliktrettens grænser Kapitel 15. Forligsmægling og lovindgreb Kapitel 16. Fredspligten og dens undtagelser DEL VI: DEN FAGRETLIGE PROCES OG BODANSVARET Kapitel 17. Arbejdsretten Kapitel 18. Faglige voldgiftsretter Kapitel 19. Bodsansvar LitteraturlisteBetænkninger Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kompendium
  af Aqbal Amiri
  218,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendium i arbejdsret gennemgår systematisk de tre centrale dele af arbejdsretten i oversigtsform: Den kollektive arbejdsret, herunder indgåelse og opsigelse af overenskomster, overenskomstens forpligtende virkning, konfliktret, fredspligt samt det fagretlige processystem Den individuelle arbejdsret, herunder indgåelsen og ophøret af ansættelsesforholdet samt pligter og rettigheder under det løbende forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager Arbejdsmiljø og arbejdsskader, herunder det arbejdsmiljøretlige system, arbejdsgivers erstatningsansvar ved personskade samt andre centrale arbejdsmiljøpligter Kompendiet er ajourført med litteratur og retspraksis indtil 1. september 2014. Målgruppe Kompendiet kan anvendes af studerende på universiteter m.v., der beskæftiger sig med arbejdsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Kompendiet er særligt relevant for jurastuderende i de arbejdsretlige fag på bachelor- og kandidatuddannelsen på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt Copenhagen Business School. Om forfatteren Aqbal Amiri er stud.jur. og arbejder hos LETT Advokatpartnerselskab

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt
  af Jens Paulsen
  1.864,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav. Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes. Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.: Grundlæggende arbejdsretlige begreber Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l. Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl. Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger Kollektive afskedigelser Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden Fratrædelsesgodtgørelser Målgruppe Bogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret. Om forfatteren Jens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hasselbalch O
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Paulsen
  818,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse. Ansættelsesklausulloven regulerer job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringenaf jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovensikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16. Bogen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009). Om forfatteren Jens Paulsen arbejder som advokat og er partner i DAHL Advokatfirma, hvor han primært rådgiver i arbejds-, insolvens- og landboret. Herudover er Jens Paulsen forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for de nævnte fagområder. Indholdsoversigt ForordIndledningKapitel 1. DefinitionerKapitel 2. Fravigelse ved kollektiv overenskomstKapitel 3. Forbud mod jobklausulerKapitel 4. Virksomhedsoverdragelses- og vikarklausulerKapitel 5. KonkurrenceklausulerKapitel 6. Kundeklausuler mv.Kapitel 7. Kombineret klausulKapitel 8. Kompensation – konkurrence- og kundeklausuler mv.Kapitel 9. Kompensation – kombinerede klausulerKapitel 10. Opsigelse af ansættelsesklausulerKapitel 11. Konsekvenser af opsigelse – misligholdelse – virkning for andre end lønmodtagere – bortvisningKapitel 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Konkurrence og kundeklausuler mv. aftalt før 1. januar 2016Kapitel 13. Ophævelse af jobklausullovenKapitel 14. Ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18 aKapitel 15. Ophævelse af aftalelovens § 38Kapitel 16. Færøerne og GrønlandKapitel 17. Erstatning, forbud og konventionalbodKapitel 18. Skat af kompensation og konventionalbøderKapitel 19. KlausulformuleringerForkortelserLitteraturDomsregisterStikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen & Peter Blume
  429,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten. Denne bog tager sigte på at beskrive, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har. Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål. Indholdsoversigt Forord Introduktion Kapitel 1. Retskilder og institutioner Kapitel 2. Grundfigurer belyst arbejdsretligt og persondataretligt Kapitel 3. Ansættelse af medarbejdere Kapitel 4. Arbejdsgiverens behandling af oplysninger om ansatte Kapitel 5. Kontrol med medarbejdere Kapitel 6. Overvågning af arbejdspladsen Kapitel 7. Efter ansættelsen Kapitel 8. Sanktionering af overtrædelser Kapitel 9. Organisationsmæssige forhold Kapitel 10. En bedre databeskyttelse? Lovregister Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - ret og pligt i forhold til medarbejderne ved offentlig udlicitering og privat outsourcing
  af Erik Werlauff & Peer Schaumburg-Müller
  598,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog behandler offentlig udlicitering og privat outsourcing særligt i forhold til lønmodtagerbeskyttelsen. Den sætter fokus på hvornår en udlicitering eller outsourcing er ensbetydende med en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, og hvad konsekvenserne heraf er. Det kan i praksis volde vanskeligheder at fastslå, om der foreligger en virksomhedsoverdragelse, ikke mindst inden for offentlig virksomhed, der udløser bestemte rettigheder og forpligtelser i forhold til medarbejderne, eller om en udlicitering eller outsourcing ligger under grænsen, således at reglerne om virksomhedsoverdragelse alligevel ikke finder anvendelse. Bogen forsøger at give vejledning til at afgøre dette. Konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er ganske særlige for offentligt ansatte, herunder for tjenestemænd. Bogen behandler konsekvenserne generelt, og også for privatretlige ansættelsesforhold, men der lægges særligt vægt på offentlige ansættelsesforhold. Bogen inddrager i behandlingen af alle de spørgsmål, der knytter sig til virksomhedsoverdragelsesloven, både det bagvedliggende virksomhedsoverdragelsesdirektiv, EU-domstolens righoldige praksis og dansk praksis, fra såvel de ordinære domstole, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten som faglige voldgifter. Indholdsoversigt Forkortelser Forord Kapitel 1. Introduktion Kapitel 2. Virksomhedsbegrebet Kapitel 3. Overdragelsen Kapitel 4. Lønmodtagernes rettigheder Kapitel 5. Lønmodtagernes pligter Litteratur Domme og kendelser Stikord

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Claus Juel Hansen, Jørgen Boe & Jens Lund Mosbek
  979,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 7. udgave. Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, aktielønsordninger og direktørens fratrædelsesaftale. Nyt i 7. udgave 7. udgaven er ajourført med teori, lovgivning og retspraksis frem til 1. januar 2012. Ajourføringen omfatter bl.a.:Selskabslovens regler, der nu er fuldt indarbejdet i bogen.De særlige regler, der gælder for anvendelse af variabel løn for bestyrelse og direktion i den finansielle sektor.De skattemæssige ændringer, der følger af finansloven for 2012.Bestemmelserne om afgørelse af tvister er tilpasset Voldgiftsinstituttets praksis og anbefalinger iht. Regler for Voldgift 2008.Oversigt over de 19 anbefalinger, der ifølge Komitéen for god Selskabsledelse skal vurderes årligt. Målgruppe Bogen henvender sig til bestyrelsen, der skal ansætte ny direktør eller afskedige den nuværende, og til direktøren, der skal tiltræde ny stilling eller fratræde sin ansættelse. Den er også et godt værktøj for erhvervslivets rådgivere, herunder advokater og revisorer. Om forfatterne Advokat Jørgen Boe, advokat Claus Juel Hansen og advokat Jens Lund Mosbek er partnere i advokatfirmaet Kromann Reumert.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ruth Nielsen
  766,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk Arbejdsret, foreligger nu i en 3. reviderede udgave. Fremstillingen giver en systematisk gennemgang af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system. Siden udgivelsen af 2.udgaven af bogen i 2012 er der kommet ny dansk lovgivning om ansættelsesklausuler, vikarer og håndhævelse af reglerne om udstationering. Vikarreglerne og udstationeringsreglerne beror på underliggende EU-direktivet. Der er desuden afsagt mange nye domme, herunder af EU-Domstolen. Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen. Om forfatterenRuth Nielsen, cand.jur.,dr.jur. er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School. IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Emne og problemstilling Kapitel 2. Retskilder Kapitel 3. Arbejdsmarkedets organisationer Kapitel 4. Kollektive overenskomster og kollektive kampskridt Kapitel 5. Ledelsesret og samarbejde Kapitel 6. Håndhævelse Kapitel 7. Arbejdskraftens fri bevægelighed og udstationering Kapitel 8. Grundlæggende fri- og rettigheder og almindelige retsprincipper Kapitel 9. Ligestilling og Forbud mod Diskrimination Kapitel 10. Ansættelsesforholdets etablering Kapitel 11. Ansættelsesforholdets indhold (arbejdsvilkår) Kapitel 12. Misligholdelse og ansættelsesforholdets ophør Kapitel 13. Omstrukturering af virksomheder Kapitel 14. Arbejdsmiljø Bibliografi Forkortelser Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lars Svenning Andersen & Aage Jacob Jensen
  356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Funktionærloven blev vedtaget i 1938, og loven danner fortsat – med forbavsende få ændringer – og ofte i kombination med de kollektive overenskomster, det juridiske grundlag for hundredtusindvis af lønmodtageres arbejdsliv. Fra at loven kun omfattede en mindre og måske i nogen henseende privilegeret medarbejderarbejdergruppe dækker den nu om dage omkring 2/3-dele af alle beskæftigede. Loven er derved normsættende for store dele af ansættelsesforholdene på det danske arbejdsmarked. Og intet taler for, at funktionærloven ikke også i fremtiden skulle udgøre en sådan vigtig ramme. Dette skrift er udgivet af HK, som ønsker, at funktionærloven og dens indhold får en ekstraordinær omtale, som den med sine mange år på bagen, vitterlig har fortjent. Jubilæumsbogen indeholder artikler både om den historiske udvikling og om de enkelte bestemmelser i funktionærloven. Bidragene er skrevet af advokater, der har arbejdet for eller over for HK.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - fleksibilitet, fravær og dagpenge
  af Agnete Andersen & Mads Krarup
  653,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kia Dollerschell
  572,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver bortvist fra sin arbejdsplads. Der er mange forhold der kan spille ind, og det er derfor en fordel at være i besiddelse af et samlet værk, der tilbyder det store overblik. Denne bog er kommet til verden ud fra et behov om en samlet fremstilling af de mange ansættelsesretlige problemstillinger, der knytter sig til bortvisningssituationen. Advokat Kia Dollerschell har på baggrund af ca. 800 trykte og utrykte domme, kendelser og tilkendegivelser fra 1884 og frem til maj 2011, produceret denne bog, med henblik på at give en overskuelig fremstilling af de mange forhold. Bogen er opdelt i en juridisk litterær del, der gennemgår de væsentligste juridiske problemstillinger,der relaterer sig til bortvisningssituationen, og den anden del er en gennemgang af retspraksis i bortvisningssager - rubriceret efter emne. Særligt del 2 i bogen tilbyder et hurtigt overblik, når advokaten skal orientere sig inden for et bestemt forhold, da indholdet er rubriceret alfabetisk og derfor egner sig som opslagsværk. Indholdsoversigt Del 1: Juridiske forhold der knytter sig til bortvisningssituationen Del 2: Bortvisningssager fra 1884 til 2011 Tjekliste - bortvisning Bilag Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Med kommentarer
  af Ruth Nielsen, Kirsten Precht, Christina D. Tvarnø & mfl.
  1.089,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I 8.-udgaven er kommentaren til ligestillingslovene delt op i 2 bind ligesom i de foregående to udgaver. Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, lovene om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.Der har fortsat været en udvikling i antallet af afgørelser både fra EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet. En række tvivlsspørgsmål er dermed afklaret, og kommentaren belyser disse problemstillinger. Siden 7. udgaven har særligt diskriminationskriterierne alder og handicap givet anledning til mange sager.Hovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod diskrimination pga. køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering. Disse diskriminationsforbud gennemfører EU-retlige diskriminationsforbud. De enkelte kapitler følger lovene, som omhandler de enkelte diskriminationskriterier. Derudover gennemgår kommentaren regelsættet for kvinder i ledelse, Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder. I kapitel VI gennemgås de grundlæggende regler, begreber og principper.Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Natalie Videbæk Munkholm
  421,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Arbejdsmarkedets regler 2020 indeholder de vigtigste nationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, samt de vigtigste EU-retlige og internationale arbejds- og ansættelsesretlige regelsæt. Udvælgelsen er baseret på nu afdøde professor emeritus, jur.dr. Ole Hasselbalchs tidligere udgaver, tilpasset af lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm. Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2020, er indarbejdet. Arbejdsmarkedets regler 2020 kan bruges af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret. Ole Hasselbalch var professor emeritus i erhvervsret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Natalie Videbæk Munkholm er lektor i arbejds- og ansættelsesret samme sted.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Rettigheder · Pligter · Ansvar
  af Claus Juel Hansen, Jørgen Boe & Jens Lund Mosbek
  1.010,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 9. udgave Direktørkontrakten udkom første gang i 1982. Tekstdelen svarede i omfang til knap halvdelen af tekstdelen i den nu foreliggende 9. udgave. På alle relevante områder er der sket en voldsom udvikling herunder indenfor selskabs-, børs- og EU-retten, med direkte betydning for selskabets og direktørens retsstilling i forhold til direktørens ansættelsesforhold. Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Direktørens ledelsesansvar behandles også. Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, bonusaftaler og direktørens fratrædelsesaftale. Direktørkontrakten 9. udgave er ajourført med lovgivning, teori og retspraksis offentliggjort indtil 1. januar 2020.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Marie Adserballe Kristensen & Louis Wolf Kristiansen
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendium i Arbejdsret giver en koncentreret, systematisk fremstillingaf de grundlæggende arbejdsretlige regler med sigte på studerende vedlandets universiteter – både i undervisningen og til eksamen. Dette kompendium er således udarbejdet både som et opslagsværk og som et supplementtil de studerendes læsning. Kompendiet er opbygget i fire dele, hvor Del I gennemgår arbejdsrettens grundstruktur, herunder de nationale og internationale aspekter og forskellen på det private og offentlige arbejdsmarked. Del II omhandler den kollektive arbejdsret, hvor overenskomstforholdet er i fokus, mens Del III fokuserer på den individuelle arbejdsret (ansættelsesretten). Del IV gennemgårreglerne om arbejdsmiljø og arbejdsskader. Dette kompendium er skrevet ud fra Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende Arbejdsret, 4. udgave, 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.Bogen anvendes som pensum på faget arbejdsret på flere af landets universiteter, herunder Københavns Universitet og Syddansk Universitet.Kompendiet kan dog fungere som et oversigtsværk for studerende på allelandets universiteter uanset lærebogsmateriale, ligesom kompendiet ogsåvil kunne anvendes af praktikere med behov for en kortfattet oversigtover de arbejdsretlige regler. Kompendiet er ajourført til og med 1. juni 2019 med nye regler og praksis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Hasselbalch
  421,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Arbejdsmarkedets regler 2019 indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, udvalgt af professor em., jur.dr. Ole Hasselbalch. Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2019, er indarbejdet. Vedtagne lovændringer, som endnu ikke er trådt i kraft, er medtaget i notatform. Arbejdsmarkedets regler 2019 kan bruges af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret. Ole Hasselbalch er professor em. i erhvervsret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Nicole Christiansen
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I de senere år er der kommet stigende fokus på arbejdsgiverens rolle over for sine medarbejdere, når det gælder til medarbejdernes generelle sundhed. Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen behandler den retlige regulering af kost, rygning, alkohol, motion og stress. Særligt initiativerne vedrørende kost og motion er nye og omfatter såvel frivillige som tvungne motionsordninger på arbejdspladsen. Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler om virksomhedernes værdigrundlag og produktivitet, men skal også tage hensyn til de ansattes trivsel og arbejdsmiljø. Det afspejler sig i en stadig mere kompleks regulering, der ofte befinder sig i en vanskelig balancegang mellem modsatrettede interesser. Bogen er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Marlene Louise Buch Andersen
  434,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser udgør et vægtigt element i den enkelte medarbejders trivsel, og gennem de seneste mange år er der kommet større fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – både fra samfundet, virksomhederne og den enkelte medarbejder. I lyset af denne udvikling undersøger afhandlingen, med fokus på virksomhedernes adfærd, de juridiske virkemidler, der potentielt kan forebygge psykiske arbejdsskader. Dette med udgangspunkt i problemformuleringen: Må det antages, at gældende dansk ret medvirker til forebyggelsen af psykiske skader? Bogen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling fra 2017.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - arbejdsmiljø fra forskning til handling
  af Per Malmros
  259,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alt for mange resultater fra arbejdsmiljøforskningen går tabt i formidlingen fra forsker til bruger. Undersøgelser bliver sjældent brugt optimalt, når der efterfølgende skal tages politiske beslutninger. Ligeledes dikterer politisk pres og mediehistorier, hvad der skal forskes i. Det er spild af det offentliges penge. Seniorforsker Per Malmros stiller skarpt på problemet i denne bog. Der mangler metoder og arbejdsgange for ’fordøjelsen’ af forskningsresultaterne, herunder hvordan vi implementerer dem i politiske beslutninger og i praksis eller hvordan vi kan drage nytte af den eventuelle effekt. Over de seneste ti år er der samlet set brugt mere end 750 mio. kr. på forskning i arbejdsmiljø, så vi har brug for at se nærmere på, hvordan det samlede system fungerer. Per Malmros bruger bl.a. kviksølvsagen fra 2005 som eksempel. Her pressede især HK på for at få undersøgt, om en gruppe klinikassistenter havde fået senfølger efter arbejde med kviksølv. Forskerne mente ud fra den eksisterende forskning, at senfølger af dette omfang ikke kunne skyldes kviksølv. Rege­ringen følte sig dog presset og satte gang i en forskningsbaseret undersøgelse. 3,5 år og 10 mio. kr. senere gav de nye resultater forskerne ret i deres første vurdering. Bogen rusker op i både forskerkredse og blandt brugere af forskningen såsom politikere og medier, der ofte blæser enkeltsager op uden at lytte til eksperterne på området. Per Malmros er cand.scient. i biologi. Han har beskæftiget sig med arbejdsmiljø siden 1980 som bl.a. forsker, embedsmand, konsulent og kontorchef. I dag er han seniorforsker på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mads Bryde Andersen & Jesper Mark
  1.331,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Gennem sine 17 kapitler beskriver Dansk Pensionsret de retsregler, som det internationalt roste danske pensionssystem hviler på. Bogen er skrevet med sigte på jurister og pensionspraktikere, men i et sprog, der kan forstås af alle med interesse for emnet. Et 74 sider langt leksikon hjælper læsere uden forudgående viden med at forstå vanskelige begreber og problemstillinger. Bogens første del indfører læseren i pensionsrettens grundbegreber og retskilder. Anden del gennemgår de forskellige pensionsordninger. Tredje del beskriver tilsynet med de private pensionsordninger. Fjerde del tager en række konkrete pensionsretlige spørgsmål op, herunder om beskatning, aftaleforhold, rådgivning samt familie- og skifteretlige pensionsspørgsmål. Bogen er fagfællebedømt.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Arbejdsmiljøretlige, arbejdsretlige og arbejdsskaderetlige perspektiver
  af Vibe Ulfbeck (ansv. red.) & Andreas Ehlers (ansv. red.)
  253,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Antologien består af fire artikler, der beskæftiger sig med det aktuelle tema om ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen” i en arbejdsmiljøretlig, arbejdsretlig og arbejdsskaderetlig kontekst. Artiklerne er udarbejdet af forskere fra CEVIA (Center for Virksomhedsansvar) og WELMA (Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Antologien har til formål at redegøre for den retlige regulering, der har betydning for virksomhedernes rettigheder og pligter i forhold til medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed. Antologien er udarbejdet inden for rammerne af et projekt om ”Virksomhedens ansvar for fysisk og psykisk sundhed på arbejdspladsen”, der i 2012 opnåede økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. IndholdIntroduktionVirksomhederne og medarbejdernes sundhed – sundhedsfremme i retlig kontekst Thomas Philbert Nielsen Rygeforbud på arbejdspladsen Nicole ChristiansenArbejdsgiveres adgang til at opsige medarbejdere ved arbejdsskader Jens KristiansenSundhedsfremme på arbejdspladsen – overvægt i et arbejdsskaderetligt perspektiv Andreas Ehlers og Vibe Ulfbeck

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Morten Langer
  912,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Få svar på de mange spørgsmål i forbindelse med at udforme, håndtere og håndhæve konkurrence- og kundeklausuler. Bogen indeholder en samlet beskrivelse af, hvad en medarbejder i konkurrencemæssig henseende må og ikke må i forhold til arbejdsgiveren - både med og uden særlig aftale. Bogen giver en praktisk og anvendelig gennemgang af reglerne, der sætter særligt fokus på de aftalte konkurrence- og kundeklausuler – både de, der er omfattet af funktionærlovens regler, og de, der er omfattet af lov om ansættelsesklausuler – men også loyalitetsforpligtelsen i ansættelsesforholdet og begrænsningerne i markedsføringsloven beskrives. Bogen beskriver desuden den relevante retspraksis på området og indeholder et fyldigt domsregister.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mikael Marstal & Ulrik Mogensen
  632,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de bestemmelser, der i dagligdagen giver anledning til flest tvister, hvilket primært vil sige sager om usaglig opsigelse og opsigelser i forhold til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Der er i dansk lovgivning og i overenskomsterne en lang række bestemmelser, der beskytter lønmodtagerne mod opsigelse, beskyttelsen af lønmodtagere rækker langt, og manglende kendskab til disse regler kan være til stor skade for både lønmodtagere og arbejdsgivere, som kan risikere at skulle udrede en økonomisk godtgørelse.Bogen gennemgår alle de regler og centrale overenskomstbestemmelser, som beskytter lønmodtagere mod opsigelse med særligt fokus på de regler, der i praksis oftest giver anledning til tvivl og konflikter. Bogen omhandler bl.a. følgende områder:usaglig opsigelsevirksomhedsoverdragelsedeltidsansatteansatte i søfart og landbrugfravær af familiemæssige årsagergravide og barslendeældre og handicappedetillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanteroffentligt ansatte.ForfatterneMikael Marstal er advokat og leder af retssagsafdelingen i fagforeningerne i Det Faglige Hus, tidligere ekstern lektor i civilproces på Syddansk Universitet og underviser desuden på advokatkurser.Ulrik Mogensen er advokat i Det Faglige Hus og tillige tidligere underviser i civilproces. Han har gennem årene gennemført utallige forhandlinger og retssager om de beskyttelsesregler, som bogen omhandler. MålgruppeBogen er tænkt som et praktisk værktøj og henvender sig til alle, der på enten lønmodtagerside eller arbejdsgiverside har behov for et hurtigt og lettilgængeligt overblik over beskyttelsesreglerne og deres konkrete anvendelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Den faste Voldgiftsret 1964-2010
  af Niels Waage
  507,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Arbejdsrettens sager kan ofte føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. På den måde afspejler de den samfundsmæssige udvikling og udgør dermed en del af Danmarkshistorien. I dette jubilæumsskrift fortælles denne historie af Arbejdsretten selv, idet der for hvert år er udvalgt en afgørelse fra retten, der viser et glimt af livet i Danmark det pågældende år. I bogen er også en beskrivelse af de personer, der blev udpeget til retsformænd eller fagdommere i Arbejdsretten i perioden 1964-2010. De refererede afgørelser og det øvrige stof er indsamlet, udvalgt og kommenteret af næstformand i Arbejdsretten fhv. retspræsident Niels Waage.Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond Indholdsoversigt Forord Indledning Årskapitler 1964-2010 Bilag I: Hovedaftalen mellem DA og LO Bilag II: Regler for behandling af faglig strid Bilag III: Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Navneregister Kilder til Bind II

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Hasselbalch
  947,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen gennemgår hele arbejdsretsordningen og fungerer som lærebog såvel som et oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere. I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v. Anden del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten. Tredje del behandler den kollektive arbejdsret, dvs. de spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fjerde del gives endelig en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og kildeskattereglerne, ligesom læseren introduceres til den omkringliggende sociallovgivning. IndholdsoversigtForord til 11. udgave Forkortelser FØRSTE BOG: ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DELAfsnit 1. Introduktion Afsnit 2. Historik Afsnit 3. Lønmodtager og arbejdsgiverbegrebetAfsnit 4. Arbejdsrettens aktører i øvrigt. De faglige organisationer. Arbejdsmarkedsmyndighederne Afsnit 5. Arbejdsrettens principgrundlag Afsnit 6. Retskilderne Afsnit 7. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød Afsnit 8. Tvisteløsningssystemerne Afsnit 9. Særlige internationale aspekter ANDEN BOG: ANSÆTTELSESRETTEN Afsnit 10. Det retlige grundlag Afsnit 11. LønmodtagergrupperneAfsnit 12. Ansættelsesforholdets etablering Afsnit 13. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling Afsnit 14. Ansættelsesforholdets varighed Afsnit 15. Ansættelseskontraktretlige regler om virkningen af hindringer for arbejdsydelsenAfsnit 16. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet Afsnit 17. Sanktioner ved uregelret opfyldelse Afsnit 18. Lønmodtagerens pligter Afsnit 19. Lønmodtagerens rettigheder TREDJE BOG: KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Afsnit 20. Det retlige grundlag Afsnit 21. Almindelige regler om handlefrihedens grænser Afsnit 22. Nærmere om den kollektive arbejdsoverenskomstAfsnit 23. Fredspligten Afsnit 24. Ledelsesret og lønmodtagerindflydelse Afsnit 25. Afvikling og fornyelse af kollektive overenskomster Afsnit 26. Lovlig arbejdskamp på hovedaftaleregulerede områder Afsnit 27. Kollektivarbejdsretlige sanktioner og oprejsningsveje. Bodssystemet FJERDE BOG: ARBEJDSMARKEDSREGULERINGER I ØVRIGT Afsnit 28. Arbejdsmiljøretten Afsnit 29, Skatteret Afsnit 30. Den sociale lovgivning på arbejdsmarkedet Appendix: arbejdsretlige kilder Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.