Dag-til-dag levering

Ingeniørvidenskab: generelt

Her finder du spændende bøger om Ingeniørvidenskab: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 30 bøger om emnet.

Vis mere
Filter
Filter
Bogtype
 • (30)
 • (2)
Format
 • (14)
 • (12)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (30)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
Tag
 • (11)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 •  
  273,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Allerede de græske myter udfordrede teknikken: Ikaros fløj med sine voksvinger for tæt på solen og måtte lade livet, mens Prometheus blev idømt en smertelig straf for at have givet ilden til mennesket. Og spørgsmålet om teknikken, som myterne kredser om, er evigt aktuelt: Hvad stiller vi op, når teknikken på én gang byder sig til som den sikre løsning på alverdens problemer og samtidig truer hele vor eksistens med åndelig og fysisk udslettelse? Spørgsmålet om teknikken er også navnet på Martin Heideggers berømte foredrag fra 1953, der sikrede teknikken en plads i den humanistiske forskning. 60-året for Heideggers foredrag er således en ideel anledning til at minde om, at spørgsmålet om teknikken langtfra har nået efterlønsalderen. Tværtimod: Nye spørgsmål trænger sig på. I Nye spørgsmål om teknikken stiller 22 forfattere således en række spørgsmål, der kommer vidt omkring teknikken. Forfatterne har baggrund i mange forskellige fag og stiller spørsmål om alt fra robotsæler, apps og videoovervågning til tænkning, kunst og tid. Bogen tilbyder ingen lette svar, men for et øjeblik skaber spørgsmålene et tiltrængt ophold, en tænkepause, et tankereservat, midt i tidens innovationsiver.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - på skoler og hospitaler
  af Cathrine Hasse & Katia Dupret Søndergaard
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Teknologi er en uomgængelig del af det moderne arbejdsliv. Tekniske apparater udvikles og udskiftes med stadig større hastighed. Af og til bryder de sammen eller har utilsigtede konsekvenser. Man kan derfor ikke én gang for alle lære, hvordan teknologier udnyttes mest effektivt og konstruktivt i arbejdslivet. Det er en stadig udfordring at forholde sig til de komplekse og konstant foranderlige processer. Også for professionsuddannede som skolelærere og sygeplejersker. Bogen rummer en række empiriske analyser af teknologiforståelsen i praksis på hospitaler og skoler. På den baggrund giver forskerne et bud på, hvordan professionsuddannede bliver bedre til at håndtere de udfordringer, de møder på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at uddannelserne lærer de studerende at reflektere over, hvordan teknologi påvirker deres faglighed og arbejdspraksis. En relationel teknologiforståelse - som indebærer at kunne kombinere teknisk handleviden med en social og kulturel indsigt - sætter den professionsuddannede i stand til selv at agere bevidst og innovativt inden for den organisatoriske ramme.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mikkel Sparsø
  293,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Teknologi og filosofi 2 er en spændende grundbog til filosofiundervisningen, der stiller skarpt på centrale spørgsmål om teknologiens betydning for menneskets tilværelse. Bogen introducerer eleverne til en række aktuelle teknologifilosofiske temaer gennem tekster, spørgsmål og cases. I fire tematiske afsnit arbejdes der med emnerne teknologietikmiljøetik og dyrevelfærdtranshumanismebevidsthed og kunstig intelligens. Teknologi og filosofi 2 dækker den filosofiske tradition med tekster af bl.a. Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Knud Ejler Løgstrup og René Descartes. Den inddrager samtidig mere moderne filosoffer som bl.a. Hans Jonas, Peter Kemp, Arne Næss, Mickey Gjerris, Peter Singer, Luc Ferry og Francis Fukuyama. Bogen har særligt fokus på begreber som teknologi og videnskabetik og ansvarerkendelse og bevidsthedlogik og argumentation. Indfaldsvinklen er det praktisk-filosofiske, og Teknologi og filosofi 2 er således et supplement til forløberen Teknologi og filosofi 1, der har et mere teoretisk, idéhistorisk perspektiv. Teknologi og filosofi 1 og 2 er sammen tænkt som grundbøger til filosofifaget. Begge lægger vægt på teknologien og videnskaben, som et grundlæggende vilkår for mennesket i det moderne, vestlige samfund.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ulrik A. Hovmand
  337,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  Illustreret byggeordbog er et opslagsværk, der gør brugeren i stand til hurtigt at finde udtryk og benævnelser på bygningsdele. Indholdet er koncentreret om familiens bolig og tilstødende mindre bygninger.Bogen består af 141 illustrerede sider, der indeholder mere end 4.300 fagudtryk med definitioner. Ordene kan findes enten ved opslag i registeret eller på oversigtstavlerne.

  • Fragt
  • 69,95 kr.
 • af Samuel Brüning Larsen
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Projekter og rapporter på tekniske uddannelser er en håndbog er til dig, der er studerende på en teknisk uddannelse.Bogen bygger på princippet om, at teknikere designer løsninger. For eksempel designer maskiningeniører maskiner, bygningsingeniører bygninger, produktionsingeniører produktionssystemer, og IT-ingeniører softwareprogrammer. Bogen handler om: Problemformuleringer i tekniske projekter Metode og praktiske planlægning af projektet Dataindsamling og analysearbejde Design af løsning og økonomisk evaluering Test og implementering af løsning Teamwork, samarbejde i gruppen og projektvejledning Virksomhedssamarbejde og interessenthåndtering Projektrapportens opbygning, sprog og formidling  Eksamen i et projekt og censors 12-talskriterier Den tekniske kandidatafhandling Bogen kan anvendes på alle tekniske uddannelser, hvor projektarbejde indgår, på både universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bogen er til alle semestre af en uddannelse og til både større gruppeprojekter som afgangsprojekter med en eller to personer.  Samuel Brüning Larsen er civilingeniør, ph.d., har vejledt projekter på alle niveauer på ingeniøruddannelsen, undervist i projektledelse og arbejdet som konsulent hos McKinsey og projektleder i vindmølleindustrien.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Teknologiforståelse i professionerne
  af Cathrine Hasse & Lene Storgaard Brok
  244,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kan teknologi og faglighed skilles ad? Ikke ifølge forskerne her. Lærere, sygeplejersker og andre professionelle får nu en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier. Modellen er et nyttigt analyseredskab, hvad enten man står over for en iPad, Det Fælles Medicinkort, interaktive tavler, PDA'er, den nye CT-scanner, en blodtryksmåler, ElevIntra og ForældreIntra, robotstøvsugeren i hjemmeplejen eller en af morgendagens opfindelser. Bogen henvender sig til studerende og praktiserende. Fire kapitler med afsluttende øvelser forklarer hvert sit tegn på teknologiforståelse: teknologiers læringskrav (T), engageret anvendelse af teknologi i praksis (E), komplekse netværk, som teknologier indgår i (K), og udvikling af professionsfaglighed (U) – Derfor: TEKU-modellen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Niels-Jørgen Aagaard & Bent Feddersen
  464,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18).Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket.Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner. I anvisningen lægges der vægt på den mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statiske beregninger.Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygningsejer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser og konstruktøruddannelser mv.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  612,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  Dette er en oversættelse af den danske udgave, Hydraulik.Hydraulics gives the reader a look into the world of hydraulics and the possibilities within.The book begins by introducing principles of physics to provide a better understanding of relationships within elementary hydraulics.The following sections offer extensive descriptions of the tasks and functions performed by individual hydraulic components — including pumps, motors, cylinders, pressure valves, directional valves, cartridge valves, flow valves, proportional valves, and accumulators. The book additionally discusses measurement technology and maintenance of hydraulic systems.Hydraulics can be used as a reference for working engineers and service technicians, or as a textbook for those wishing to learn about or refresh their knowledge of hydraulic theory through independent study.This book was written for use in a range of vocational secondary education programmes (Danish: erhvervsuddannelser), and can also be used by engineers, technicians, mechanics, engineer officers, etc.

  • Fragt
  • 69,95 kr.
 • - elektriske maskiner
  af Finn Lauritsen
  336,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner omhandler de elektriske maskiner, der indgår i elektriske energiinstallationer og de tilhørende stærkstrømstekniske emner. Først behandles elektriske maskiners fællestræk og teorien bag, hvorefter maskintyperne gennemgås mere indgående. Først transformere og beregning af kredsløb hvori disse indgår. Herefterbehandles jævnstrømsmaskiner, synkron- og asynkronmaskiner og til sidst reluktansmotoren. Bogen indeholder appendikser om isolationsklasser iht. IEC 60085, isolationsmaterialer, ledermaterialer og metallernes spændingsrække. Endelig er der eksempler fra ICE 60034-serien på angivelse af beskyttelse og kapsling, køleformer, udførelse og montage samt driftsarter. Bogen er en fortsættelse af Grundlæggende elektroteknik af samme forfatter og forudsætter derfor fysiske og matematiske kundskaber svarende til dennes slutniveau.Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner er målrettet de videregående tekniske uddannelser, især på erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne og lægger vægt på en praktisk anvendelsesorienteret tilgang til stoffet.

  • Fragt
  • 69,95 kr.
 • af Jørgen Meinertz & Valter Loll
  428,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  Måleteknik er et opslagsværk til brug i industrien og til undervisningen på mellemlange og videregående uddannelser. Bogen dykker ned i metrologi og statistik og behandler blandt andet geometriske produktspecifikationer, udførelse af målinger samt analyse af målesystemer og måledata. Desuden gennemgår den statistisk processtyring (SPC) og stikprøveplaner efter de nyeste ISO-standarder. Endelig behandles måleinstrumenter til mekaniske, elektriske og kemiske målinger samt måling af flow og masse udførligt, ligesom koordinatmålemaskinen (CMM) beskrives.Tilegnelsen af det teoretiske stof understøttes af eksempler på måletekniske beregninger.Dette er bind 2 af Kvalitetsstyring og Måleteknik. Bøgerne er skrevet af Valter Loll og Jørgen Meinertz.

  • Fragt
  • 69,95 kr.
 • af Lene Andersen & Steen Rasmussen
  47,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Udgivet af the Initiative for Science, Society and Policy, ISSP, der er et netværk af universitetsforskere, som ønsker at forskningen skal bidrage til udviklingen af politik. Bogen beskriver, hvilke store spørgsmål politik burde handle om, hvis Danmark skal kunne løse sine reelle udfordringer i det 21. århundrede? Forfatterne er: Fremtidsforsker Lene Andersen, der også har skrevet Baade-Og, Danmark 2030 og Globalt gearskift Fysikprofessor Steen Rasmussen, der forsker i levende og intelligente teknologier på Syddansk Universitet

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Steen Jensen
  65,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I hæftet beskrives/diskuteres samarbejdsvanskeligheder mellem ingeniører i jern- & metal-industrien og gives forslag til forbedring af disse vanskeligheder. Desuden fremsættes kritik af niveauet i debatten om atomkraft som den giver sig udslag i ugemagasinet Ingeniøren, og der gives et bud på hvorfor tilhængerne tabte debatten. Og sluttelig fabuleres der over tekniker/ingeniør og samfund.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Per Biede Nielsen
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kommunikation 1 indeholder fire emne der til sammen beskriver indholdet i faget gældende for de første to undervisningsår.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 1.-2. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Per Biede Nielsen
  189,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 3.-4. klasse
  af Iben Dalgaard & Jytte Lyne Rahbek
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 3.-4. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek, Hans Lütken, mfl.
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Elevbog
  af Jens Jakob Ellebæk, Martin Søgaard Thomsen & Per Buskov
  260,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bevægelse 3 har fokus på bevægelse i rummet, tid og bevægelse, bevægelse med motorer, evolution og Jorden rundt

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek, Emil Lütken & mfl.
  261,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 5.-6. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Per Buskov
  261,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 1.-2. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Per Biede Nielsen
  189,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 3.-4. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Lars Stensgaard
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 5.-6. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Per Buskov
  260,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Per Biede Nielsen
  189,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kredsløb 1 indeholder fire emne der til sammen beskriver indholdet i faget gældende for de første to undervisningsår.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 3.-4. klasse
  af Iben Dalgaard, Jytte Lyne Rahbek & Morten Lütken
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mikkel Sparsø
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  249,95 - 253,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  249,95 - 253,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Karl Terpager Andersen
  378,95 - 399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Buoyancy-driven ventilation is a part of natural ventilation, where wind forces may participate, but only buoyancy-driven ventilation (i.e. driven by the difference between outdoor and indoor air density) is considered in this book. The buoyancy-driven part is to some extent complicated from a theoretical point of view and requires a well-founded theory based on the fundamental flow equations to ensure reliable results. In the book, a model is set up for a room with two openings to the surroundings and with a uniform indoor temperature. From this basic model, variants are developed for rooms with several openings and/or with a stratified indoor temperature. Further, for each variant, versions are set up where the difference between outdoor and indoor air density, or the difference between the indoor and outdoor temperature, or the net heat input rate is the independent thermal variable. The scope of application is determined, and the opening area ratios are analysed with the aim to obtain optimal ventilation conditions.The book is of interest for building engineers who are or want to specialise in natural ventilation, to under-graduates who wish to have natural ventilation as their special subject, and to postgraduates who work with subjects where it is relevant to involve buoyancy-driven ventilation. For undergraduates in general, especially Chapters 2 and 3 are of interest.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En håndbog
  af Kirsten Frandsen, Susanne Funch & Steen Heide
  325,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  Hvad er proceduren, når man skal lave en miljøvurdering?Hvad kan en ”Flyvende prototype” bruges til?Hvordan er det nu, man definerer ”milli-PersonReserve” og ”Produktionslayout”?Dette er bogen, der giver eleverne et sikkert overblik over det at lave projekter i faget teknologi og giver svar på alle de vigtige spørgsmål. Hele projektforløbet er beskrevet i en række procedurer, som guider eleverne igennem projektets forskellige faser. Til hver procedure er der eksempler fra elevprojekter og undervisningsforløb, der viser proceduren i praksis. Og hvis der er behov for at uddybe begreber og metoder, så er bogens leksikon et godt sted at lede.Bogen dækker fagets kernestof både på B- og A-niveau.Kirsten Frandsen, Susanne Funch og Steen Heide er gymnasielærere ved Odense Tekniske Gymnasium. Tilsammen har de mere end 40 års erfaring med teknologiprojekter, og Kirsten Frandsen er tidligere fagkonsulent i faget

  • Fragt
  • 69,95 kr.
 • af Karl Aage Kirkegaard
  152,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  Hvad er teknologi? Og hvordan skal man forholde sig til den? Det er to store spørgsmål, som bogen søger at behandle. Bogen gennemgår den teoretiske teknologifilosofi og skaber derved baggrund for den praktiske teknologifilosofi, som eksemplificeres gennem en række virkelighedsnære scenarier. Scenarierne lægger op til debat.

  • Fragt
  • 69,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.