Genrer
Pris
DKK
Anmeldelser
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Formater
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 328
 • 162
 • 62
 • 18
 • 8
 • 3
Sprog
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 881
 • 51
 • 42
 • 316
 • 79
 • 43
 • 39

Studie

Find alle tænkelige bøger til studiet. Her er alt fra bøger til folkeskolen, gymnasiet og til universitet og andre master uddannelser. Find bøger om erhvervsøkonomi, jura, medicin, marketing, matematik osv. Her finder du også billige semesterbøger.

 • Studiegruppen, 2. udgave af Annelise Dahlbæk
  - Etablering, facilitering og udvikling
  af Annelise Dahlbæk

  Studiegrupper er en udbredt arbejds- og organiseringsform på mange uddannelser i dag. Gruppearbejdet fylder meget i de studerendes liv og har stor betydning for, hvor godt de kommer igennem deres uddannelse. Denne bog slår et slag for vigtigheden af godt samarbejde og ruster de studerende til at facilitere samarbejde og møder - både på studiet og i et fremtidigt arbejdsliv.Med et væld af konkrete øvelser og anvisninger henvender bogen sig til studerende, der gerne vil forbedre møder i studiegruppen med henblik på faglige udfordringer og læring. Men den henvender sig også til uddannelsessteder, der vil prioritere og styrke studiegruppernes samarbejde og derigennem støtte de studerendes gennemførelse af studiet.I denne 2. udgave er bogen gennemskrevet, opdateret og styrket blandt andet gennem tilføjelse af et nyt kapitel om feedback i studiegrupper.

 • Hvad er scenariedidaktik? Spar 30%
   

  I folkeskolen spiller en 3. klasse "Minecraft" i dansktimen, mens to 7. klasser forestiller sig, hvordan danmarkshistorien havde set ud, hvis Stauning var gået i krig mod Hitler. På sygeplejeuddannelsen behandler tre studerende den koldsvedende dukke Anne™, samtidig med at deres medstuderende overværer det dramatiske scenarie. Hvad gør de, hvis pulsen pludselig falder, eller feberen stiger?Det kan lyde som en leg, men faktisk er det meningsfuld læring i en gennemtænkt didaktisk ramme. Læreren trækker omverdenens praksisformer ind i klasseværelset og gør elevernes og de studerendes forestillinger om dem til udgangspunkt for undervisningen. Det er den praksis, forskere kalder scenariedidaktik.I "Hvad er scenariedidaktik?" gentænker bogens forfattere en række grundlæggende didaktiske perspektiver på skole og uddannelse. På den baggrund undersøger de, hvordan lærere i grundskolen og undervisere på videregående uddannelser kan forstå og bruge scenariedidaktiske tilgange, så læring føles som meningsfuld leg.

 • Professionsdannelse på tværs af Hans Henrik Hjermitslev
  - Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole
  af Hans Henrik Hjermitslev, Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen & Bo Morthorst Rasmussen

  Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund.Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.I denne antologi undersøger en række forskere professionsdannelse og samarbejde i den nye folkeskole. Bogen tilbyder dermed viden om og værktøjer til folkeskolens parter, så de i højere grad kan forstå hinandens udgangspunkter og således også forbedre skolens praksis.

 • Aktionslæring - Motivation og handlekraft af Lisbeth Støttrup Spar 18%
  af Lisbeth Støttrup & Birgitte Magnus

  Et praksishæfte skrevet af medarbejdere til medarbejdere, der overvejer at implementere aktionslæring i det daglige arbejde med ledige borgere. Praksishæftet kan også have interesse, hvis man arbejder med andre målgrupper, hvor målet er skabe motivation og handlekraft.Den viden og de erfaringer du præsenteres for er samlet sammen gennem de sidste 4 års arbejde med aktionslæring hos Jobigen, Viborg Kommune.Du får en grundig gennemgang af aktionslæring som metode med alle dens roller og begreber, krydret med masser af praksiserfaringer og eksempler på aktionslæringssamtaler. Bagest i praksishæftet finder du en samling af procesøvelser, evalueringsøvelser og energizere der alle understøtter deltagernes parathed i forhold til at indgå i et aktionslæringsforløb.God læselyst!

 • Ressourcer i teori og praksis af Alex Madsen Spar 19%
  - En brugsbog for pædagoger
  af Alex Madsen, Anne Maj Nielsen, Jytte Birk Sørensen, mfl.

  Denne bog handler om ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i daginstitutioner.Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt leder efter, bygger på og forsøger at udvikle individuelle styrker og styrker i individets omgivelser.Bogen samler og formidler viden og erfaringer fra udvalgte teoriretninger og tilgange på området, og gør denne viden tilgængelig i en overskuelig form.Det er formålet med bogen, at den skal bidrage til praksisudvikling og til konkret problemløsning i hverdagen. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.Forfattere: Trine Ankerstjerne, Anne Vibeke Fleischer, Christian Horst, Carina Brøndum Leed, Alex Madsen, Lene Metner, Margit Mikkelsen, Anne Maj Nielsen, Kaj Struve, Jytte Birk Sørensen, Üzeyir Tireli og Tom Ritchie,.

 • Pædagogik og lærerfaglighed af Anja Madsen Kvols Spar 18%
  - – 18 bidrag
  af Anja Madsen Kvols, Benedikte Vilslev Petersen, Karen Marie Hedegaard & mfl.

  Læreruddannelsen er en pædagogisk uddannelse. Pædagogikfaget har tradition for at danne grundlag for lærerens arbejde, der består i undervisning og øvrige opgaver i grundskolen. Denne forståelse af pædagogikfaget som fundament for lærerens profession ligger til grund for antologien ‘Pædagogik og lærerfaglighed’. Hensigten med bogen er at bidrage til, at den pædagogiske grundfaglighed, som faget pædagogik under hidtidige læreruddannelser har bidraget med, medtænkes i hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed i læreruddannelsen i dag.Antologien indledes således med artikler om klassiske, pædagogiske betragtninger om forholdet mellem skole og samfund og afsluttes med artikler om almene læreropgaver. Undervejs vendes blikket også mod eleverne og skolens undervisning. Antologien er disponeret i fire dele: I) Skolen II) Eleven III) Undervisningen IV) LærerenBogen ‘Pædagogik og lærerfaglighed’ henvender sig til studerende på læreruddannelsen og andre med interesse for undervisning, lærerfaglighed, undervisning og læring.Indeholder følgende bidrag:Del I: Skolen
Tema 1: Skole og samfundKapitel 1 Pligten til at gøre modstand – om skoler, lærere og samfund af Gert BiestaKapitel 2 Skolens dannelse af Alexander von Oettingen Kapitel 3 Dannelsens etiske dimension af Peter Kemp Kapitel 4 Skolen i et sociologisk perspektivaf Lars Ulriksen Kapitel 5 Enhedsskolenaf Kirsten Krogh-Jespersen og Benedikte Vilslev Petersen Del II: Eleven
Tema 2: Elevens læring og udviklingKapitel 6 Opvækst i en individualiseret verdenaf Per Schultz JørgensenKapitel 7 Elevens læring og udvikling – fra politiseret pædagogik til børneperspektiv af Dion Sommer Kapitel 8 
Læringsbegreber i lærerens praksisaf Merete Munkholm Kapitel 9 Inklusion: En skole for alle af Rasmus AlenkærKapitel 10 Andetsprogstilegnelse i et flersprogligt og flerkulturelt perspektiv af Benny Bang Carlsen Kapitel 11 Det metanarrative rum – specialpædagogikken og kompetencerneaf Carsten Rønn Del III: Undervisningen 
Tema 3: Almen undervisningskompetence Kapitel 12 Didaktik af Benedikte Vilslev Petersen og Anja Madsen Kvols Kapitel 13 Undervisningsdifferentiering og lærerkompetenceraf Kirsten Krogh-Jespersen Kapitel 14 Fagdidaktisk reflekteret integration af itaf Simon Skov FougtKapitel 15 
Lærerens didaktiske intentionalitet – Om en almen didaktisk planlægningspraksis mellem tekniske og pædagogiske rationaleraf Thomas IskovDel IV: Læreren 
Tema: 4 Almene lærer­kompetencerKapitel 16 Klasseledelse – medbestemmelse, selvbestemmelse og fællesskabaf Elsebeth JensenKapitel 17 Lærerens praksisvidenaf Martha MottelsonKapitel 18 Etik og lærerfaglighedaf Karen Marie HedegaardEn del af serien ‘Lærerens grundfaglighed’'Lærerens grundfaglighed' er en udgivelsesserie, der imødekommer lærerfagets grundlæggende faglighed, dets metoder og begreber.

Bøgerne i denne serie går i dybden med centrale problemstillinger i lærerens arbejde med at varetage elevers læring, udvikling, trivsel og dannelse. Der er fokus på at formidle viden, argumenter og forskningsresultater om lærerfagets faglighed på en praksisnær måde.

Udgivelserne spænder fra studiebøger inden for det pædagogiske fagområde i læreres grund-, efter- og videreuddannelse til den konkrete undervisningspraksis.

 • Teori og metode 1 af Pernille Frisch m.fl.
  - Administrationsuddannelsen - 2016
  af Pernille Frisch m.fl.

  Teori og metode – bind 1 og 2 er i denne 6. udgave tilpasset målene i bekendtgørelse om kontoruddannelsen, samt uddannelsesnævnets beskrivelse af den administrative medarbejder fra 2016, hvor følgende kernekompetencer fremhæves: kommunikation, optimering af arbejdsprocesser og projektadministration. Bogen er tilrettelagt således, at den imødekommer disse kompetencekrav – samtidig med at bogens kapitler giver en række analyseværktøjer til at forstå virksomhederne i videnssamfundet.Der er udarbejdet en opgavesamling til bogen med forslag til opgaver og projekter. De forskellige typer af opgaver og projekter skal bidrage til at skabe en fleksibel undervisning, og opfylde den enkelte elevs behov. Hensigten er, at eleverne skal arbejde i dybden med bogens forskellige emner og sammenkæde teori og praksis til en større helhed. På forlagets hjemmeside: www.forlaget94.dk kan underviserne hente opgaver til alle bogens kapitler.

 • Systemisk pædagogik af Flemming Østergaard Spar 18%
  af Flemming Østergaard

  Både lærere, elever, ledelse og forældre er udfordrede af kompleksiteten og de høje krav, som er folkeskolens virkelighed. Der bruges ofte meget energi på områder, som ikke altid forbedrer betingelserne for de mange aktører i og omkring skolen.Systemisk pædagogik er skrevet for at pege på områder og kompetencer, som er nødvendige for at kunne forbedre trivsel og læring for både elever og personale på skolerne, og den peger på en brugbar vej gennem kompleksiteten.Kompleks viden kan ikke overføres, heller ikke fra bog til læser. Men for at skabe størst mulig brugbarhed og omsætning fra teori til praksis for læseren, er der bogen igennem en vekselvirkning mellem teori, undersøgelser, eksempler, cases og refleksionsøvelser.Uddrag af bogenStraks Tove havde forladt klassen, steg uroen, og da eleverne gik i gang med at måle forskellige genstande i klassen, blev alt kaos. Nogle elever begyndte at lege tagfat, andre elever snakkede blot, nogle elever målte hinanden eller dele af hinanden, og kun en elev gik i gang med opgaven som beskrevet. Merete prøvede at kalde til ro med det signal, som alle lærerne brugte i indskolingen ”Tip, Tap, Tå”, men kun den første gang reagerede nogle få elever, derefter mistede signalet helt sin virkning.Om forfatterenFlemming Østergaard er uddannet folkeskolelærer og er kandidat i pædagogisk psykologi. Han har erfaring med systemiske tiltag og systemiske uddannelser for hele skoler/daginstitutioner samt med tiltag, som inkluderer enkeltelever med særlige behov i normalundervisningen. Flemming har arbejdet ved PPR og Videnscenter for inklusion i Hedensted kommune. Læs mere om systemisk pædagogik på hjemmesiden: www.systemiskpaedagogik.dk

 • Teaching Languages to Young Learners af Cameron
  af Cameron

  Recent years have seen rapid growth in the numbers of children being taught foreign languages at younger ages. While course books aimed at young learners are appearing on the market, there is scant theoretical reference in the teacher education literature. Teaching Languages to Young Learners is one of the few to develop readers' understanding of what happens in classrooms where children are being taught a foreign language. It will offer teachers and trainers a coherent theoretical framework to structure thinking about children's language learning. It gives practical advice on how to analyse and evaluate classroom activities, language use and language development. Examples from classrooms in Europe and Asia will help bring alive the realities of working with young learners of English.

 • Styrk dit barn - opmærksomhed - en forældreguide af Kirsten Koch Jensen
  af Kirsten Koch Jensen

  Ved at styrke dit barns opmærksomhed og koncentrationsevne, øger du barnets forudsætning for at lære og huske det, som er lært. Dit barn vil lære at blive ved med at koncentrere sig og at kunne vende tilbage til det, det var i gang med, hvis opmærksomheden bliver afledt eller afbrudt. Bogen har fokus på aktiviteter og lege, der udvikler og skærper børns opmærksomhed og bakkes op af en let tilgængelig teoretisk gennemgang af følgende emner: Hvad er hukommelse? De forskellige hukommelsesformerHvilken betydning har opmærksomhed for læring og indlæring?Opmærksomhed i et læringsperspektivForældrenes rolle

 • Ha' en god dag, skat af Erik Sigsgaard
  - Dit barns hverdag i dagpleje, vuggestue og børnehave
  af Erik Sigsgaard, Helen Lyng Hansen & Julie Top-Nørgaard

  Vores børn tilbringer mange timer i dagtilbud, og når vi siger farvel til dem om morgenen, håber vi altid, at de får en tryg dag med rare oplevelser. Men hvordan ved vi, om de har det godt i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven? Hvad kan du forvente af et dagtilbud? Og hvordan skaber du bedst sammenhæng mellem barnets to verdener – institutionen og hjemmet?Børneforsker Erik Sigsgaard og sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen hjælper dig med at se dit barns liv, sådan som det opleves i børnehøjde. De giver dig råd, så du kan træffe valg, som er gode for dit barn, og som dit barn bliver glad for.I bogen får du bl.a. hjælp til:At vælge det rigtige dagtilbudAt vænne dit barn til dagpleje eller vuggestueAt komme godt hjemmefra og ind i en ny verdenAt løse konflikterAt hente dit barn på en god mådeAt komme godt hjemAt skulle flytte fra et dagtilbud til et andetOg meget mere …

 • Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund af Per Schultz Jørgensen Spar 16%
  af Per Schultz Jørgensen, Johannes Andersen, Kim Rasmussen, mfl.

  Bogen er en antologi, der indeholder en række artikler, der har noget væsentligt at sige om ungdomsårene og relationerne mellem det moderne samfund, uddannelse, læreprocesser og lærer-elevroller.To af artiklerne er ikke skrevet af danske forfattere, det er nordmanden Ivar Bjørgens efterhånden klassiske artikel "Det amputerte og det fullstendige læringsbegrep" og Thomas Ziehes artikel "God anderledeshed", der begge har vakt genklang i den pædagogiske diskussion i det danske uddannelsessystem. De øvrige artikler er skrevet med reference til det danske uddannelsessystem.

 • Pædagogisk ledelse er faglig ledelse af Susanne Ploug Sørensen
  - – fordi læring er i centrum
  af Susanne Ploug Sørensen & Mai-Britt Herløv Petersen

  På enhver skole og uddannelsesinstitution bør alle ledelsesmæssige beslutninger altid følges op af spørgsmålet: ”Hvordan vil dette fremme elevernes og de studerendes læring?”.Pædagogisk ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. I bogen defineres pædagogisk ledelse som faglig ledelse af elevers og studerendes læring, men også som faglig ledelse af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling. Undervisernes faglige kompetenceudvikling er afgørende for elevers og studerendes læring, eftersom undervisernes engagement, faglige læring og lærer-elev-relationen er den allervigtigste enkelte faktor af betydning for læring og trivsel. Bogen bygger på to principper: 1) Princippet om læring i centrum, hvilket kræver pædagogisk ledelse som faglig ledelse og 2) princippet om distribueret ledelse, hvilket betyder pædagogisk ledelse som en to-vejs-kommunikation, der finder sted overalt i organisationen.Pædagogisk ledelse er kernen i den ledelsesmæssige opgaveløsning på enhver skole eller uddannelsesinstitution, der har elevernes og de studerendes læring i centrum. Derudover indbefatter den ledelsesmæssige opgaveløsning strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Den pædagogiske ledelsesopgave skal derfor primært rettes mod elevernes læring og resultater, og den skal bygge på forskningsevidens, didaktiske metoder og praksisevidens, der kan give viden om elevernes læringsresultater.Udover gode råd til lederen introducerer bogen:•praksistrekanten – en model for ledelse af pædagogisk praksis på tre niveauer•en firefeltsmodel, der kan rammesætte et inkluderende læringsmiljø•modeller for faglig udvikling•en skabelon for feedbackgivning og coaching samt særlige spilleregler for at indgå i sådanne samtaler•de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med ledelse af tværprofessionelle medarbejdere•indsatsteorimodellen, der kan anvendes af skolens forskellige team i forbindelse med mindre udviklingsprojekter•effektevalueringsmodellen, der fokuserer på effekten af en given indsats•videnskabsteoriens ABC, en videnskabsteoretisk model til forståelse af viden og videnstilblivelse til brug for kritisk stillingtagen til forskning og litteratur om pædagogisk ledelse.Pædagogisk ledelse er faglig ledelse henvender sig til skoleledere og ledere af uddannelsesinstitutioner, studerende på diplomuddannelser og kompetenceudviklende kurser, ledere af afdelinger, teams, projekter og koordinatorer samt lærere og undervisere på læreruddannelserne, efter- og videreuddannelse af både lærere og pædagoger samt diplomuddannelser i skoleledelse.

 • Legionæren X – Danernes land af Jens Jørgen Hansen Spar 18%
  af Jens Jørgen Hansen

  For at skabe ro til at løse de politiske forviklinger omkring Marcus’ person og hans deltagelse i de voldsomme kampe i Africa, sender Sixtus og Legatus Legionis ham af sted mod nord på en fredelig handelsmission, som skal vare den sidste tid, som han endnu er bundet til militærtjeneste. Her genforenes Marcus og Maria efter 20 års adskillelse, men meget er ændret mellem dem.Handelsmissionen – som er iscenesat af griske romerske senatorer for egen vindings skyld – bliver dog alt andet end fredelig, da landet er i borgerkrig: På den ene side Ulf, Bjørn og de spredte småstammer, som ikke ønsker at indordne sig under det brutale styre; på den anden side den onde Gizur, røveren Bart og deres styrker. En sidste umulig kamp venter – og sydpå pønser Claccus på hævn, blodig hævn.Uddrag af bogen”Mine spioner hernede har ellers fortalt, at det står lidt halvsløjt til,” fortsatte Legatus Legionis med falsk medlidenhed i stemmen for at kaste mere brænde på bålet.”Hvor vil du hen med din hån, lille mand?” spurgte kæmpen og lænede sig truende ind over bordet. Berøringen af to spydspidser i brystet drev ham tilbage, indtil han igen sad normalt på skamlen.”Jeg vil tilbyde dig arbejde, dit store drog,” nærmest skreg Legatus Legionis i hovedet på ham, mens han selv lænede sig ind over bordet.”Arbejde?” lød det fra Gnaeus. En sværdklinge mod skulderen fik ham dog til at tie.”Arbejde,” gentog Legatus Legionis. ”Jeg skal bruge dig til at finde en mand for mig.””Hvem?” brummede Drusus professionelt, som sad de og handlede korn.Om forfatterenJens Jørgen Hansen er født i Vestjylland nær Varde og uddannet cand.scient. fra Aarhus Universitet. Han underviser på Herning Gymnasium.

 • BALLADEMAGEREN SØREN af Janne Hejgaard
  - Om sprogbrug, kontakt, identitetsdannelse & selvværd
  af Janne Hejgaard

  BALLADEMAGEREN SØREN er en præsentation af en ikke-voldelig sprogbrug og en gennemgang af de mange positive konsekvenser af denne måde at kommunikere på. Fokus er på voksnes kommunikation med børn, og teksten viser, bl.a. ved hjælp af eksempler, hvordan især dannelse af selvværd og identitet får de bedste mulige vilkår, ikke mindst for børn, når kommunikationen er ikke-voldelig.Sprogbrugen kan imidlertid med stor fordel for alle implicerede bruges i alle livets samspil. Den bygger på en optagethed af andres følelser og behov i stedet for af andres præstationer med dertil hørende vurderinger. Bogen lægger således ikke alene op til en ændring i vores måde at bruge sproget på, men også en ændring i sådan, som vi ser hinanden. Ikke-voldelig kommunikation er velegnet som redskab i konfliktløsning.INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Forord 1. Ballademageren Søren 2. Om vurderinger 3. Om behov 4. Om følelser 5. Om kontakt og om at ‘blive set’ 6. Om selvværd 7. Om identitetsdannelse 8. Samtaleniveauer 9. Når den anden er lokomotiv: en samtalemodel10. LitteraturUDDRAG AF KAPITEL 1:LÆRER HELLE MADSEN er på vej til dagens femte time – matematik i 6.a – da hun får øje på en kollega, som har haft gårdvagt, og som nu kommer gående hen imod hende med et fast greb i Søren. Søren går i 5.b, som Helle er klasselærer for. Længere nede ad gangen opdager Helle en gruppe drenge og piger fra samme femteklasse. De kommer gående sammen med Niklas, som åbenbart har grædt og nu holder en klump papir mod sin blødende næse.“Denne unge mand har været i slagsmål,” siger gårdvagten, Erik Nielsen, og rusker Søren let. “Og denne gang er det gået ud over Niklas.” Han nikker mod gruppen bagved. “Sparket ham og slået ham i ansigtet. Måske du vil tale et alvorsord med ham?”“Søren, altså! Hvad skete der?” spørger Helle og sender en hastig tanke til den ventende matematikklasse.Gårdvagten ser på Søren, der står og kigger ned i gulvet.“Ja, hvad skete der, Søren?” siger han. “Du må jo være den, der bedst ved det.”Søren svarer ikke. De andre er nu nået frem og står i en klynge udenom. Niklas snøfter højlydt.Helle flytter blikket fra Søren til Niklas.“Niklas har næseblod,” oplyser en af pigerne. “Søren sparkede ham!”“Jatak, Emma, det kan jeg se,” siger Helle. “Bløder det stadigvæk, Niklas?”Niklas nikker.“Gør det ondt?”Niklas nikker igen og skærer ansigt.“Gør det ondt andre steder end på din næse?”Niklas tøver og ryster så forsigtigt på hovedet.“Okay,” siger Helle og tager en hurtig beslutning. “Erik, kan jeg få dig til at følge Niklas og de andre hen til – hvem skal I have nu?”“Karen,” svarer flere af børnene. “Til engelsk.”“... hen til Karen og bede hende om at sørge for Niklas?”“Yes,” siger Erik og begynder at gå. “I kommer med mig,” siger han til de andre fra femte.“Tak. Jeg kommer og snakker med dig efter timen, Niklas,” siger Helle.De fleste børn følger efter Erik, men et par af dem bliver stående og kigger afventende på Søren, der heller ikke rører sig.“Vi skulle gå hen i klassen,” siger Emma til ham.“Nej. Søren bliver hos mig. Afsted med jer,” siger Helle.“Okay, Søren,” fortsætter Helle, da alle er væk. “Jeg vil sandelig gerne høre, hvad du kan fortælle mig, men jeg skal først lige have sat 6.a i gang.”Søren reagerer ikke.“Vi sætter os ind i lærernes rygerum. Du må gerne gå derhen, eller du kan vente på mig her.”“Der stinker,” mumler Søren.“Ja,” siger Helle. “Heldigvis skal vi ikke være der ret længe. Højst et kvarter.”Hun tøver et øjeblik, før hun fortsætter ned ad gangen mod 6.a, der kan høres på lang afstand. Inde i klasselokalet får hun dæmpet eleverne ned.“Jeg er nødt til at bruge et kvarter på at snakke med en fra femte,” fortæller hun.“Slåskamp-Søren!” er der en, der mumler. Helle overhører ham. Hun sætter klassen i gang med skriftligt arbejde og lover belønning for koncentreret indsats. Så går hun tilbage til Søren, der nu står og læner sig op ad væggen der, hvor hun forlod ham.“Okay, et kvarter til dig,” siger hun og går hen til rygerummet. Søren følger efter og lader sig dumpe ned i sofaen, mens Helle åbner et vindue på klem. Hun sætter sig ved siden af ham og kigger lidt på ham. Hans kæbemuskler er spændt, og han sidder tilsyneladende og stirrer på sine hænder, som han skiftevis knytter og slapper af.“Nå, Søren,” siger Helle og ryster let på hovedet. “Sparket Niklas og givet ham en blodtud. Du skuffer mig. Jeg troede, vi havde en aftale. Hvad foregik der? Jeg lytter.”Søren begynder nu også at spænde og slappe sine kæbemuskler. Han siger ikke noget.De sidder tavse lidt.“Tiden går,” siger Helle. “Hvis ikke du vil fortælle mig, hvorfor du slog Niklas, er der ingen grund til at sidde her. Du ved udmærket godt, at sådan en opførsel ikke er i orden. Det har jeg fortalt dig masser af gange.”Tavshed.“Okay,” Helle rejser sig. “Jeg har en klasse, der venter. Jeg ringer til dine forældre i aften. Er de hjemme?”“Du sagde, at jeg havde et kvarter!” protesterer Søren og kigger op. “Det er kun gået 6 minutter!”“Så fortæl!” Helle sætter sig igen, og Søren får trevent fortalt, at han og Niklas havde aftalt, at Niklas skulle med ham hjem og lege efter skoletid, men så ville han pludselig ikke alligevel.“Og så slog du løs på ham?” spørgen Helle med tydelig undren.“Han havde selv lovet det!” siger Søren tvært.Helle ryster på hovedet.“Om jeg begriber, hvorfor du ikke kan fatte, at du ikke må slå,” siger hun. “Jeg har sagt det så mange gange! Og jeg er garanteret ikke den eneste.”Søren stirrer på sine næver.Helle kaster et blik på uret. Kvarteret er gået.“Du skal altså lade være med det,” siger Helle. “Der kommer aldrig noget godt ud af vold, det er en hæslig måde at opføre sig på. Kan du slet ikke huske, at vi har talt om, at du skal tælle til tyve hver gang, du er lige ved at slå? Huskede du at tælle til tyve?”“Næh.” Søren mumler og ser stadig ned.“Der ser du! Det skal du altså huske næste gang. Så er jeg sikker på, at du kan styre dig.” Helle tier et øjeblik. “Men nu er tiden desværre gået, vi skal hen til vores klasser. Det mindste, du kan gøre, er at give Niklas en undskyldning. Jeg synes, du skal give ham en undskyldning. Synes du ikke også det?”“Mjo,” mumler Søren.“Fint.” Helle holder døren og Søren rejser sig og trasker ud efter hende.“Vi overlevede rygerummet!” siger hun. “Heldige os!”Denne scene kunne finde sted mange steder i den almindelige danske skolehverdag. Tidspres, velmenende lærere, elever, der passer mere eller mindre godt ind i skolekulturen. Og afmagt.Hvis Helle så en videooptagelse af sit møde med Søren, ville heller ikke hun kunne have nogen som helst forestilling om, at der vil blive ændret noget i Sørens måde at reagere på. Samtalen har snarere karakter af en symbolsk markering: “Du har foretaget dig noget, jeg ikke kan acceptere, og jeg gør hermed indsigelser imod det.”Målet med den professionelle voksnes indgriben må være at håndtere de involverede børns reaktioner på en måde, så der skabes ændringer, der fører til ønskværdige handlinger. Eller sagt anderledes: Gårdvagtens og Helle Madsens indgriben skal gerne føre til, at Søren får en mere hensigtsmæssig1 adfærd – hvilket næppe bliver tilfældet i ovenstående exempel. Måske snarere tvært imod.For at finde frem til, hvad Helle Madsen kan gøre anderledes, er vi nødt til at undersøge situationen nøjere. Ovenstående historie kan skematiseres på følgende måde:• Nogle konkrete begivenheder finder sted (i skolegården, på gangen).• Nogle forskellige mennesker reagerer på disse begivenheder (Søren, Niklas, gårdvagten, Helle Madsen, de andre elever fra femte).• Disse reaktioner fører til nye begivenheder (fx Helles og Sørens samtale i rygerummet), der igen fører til nye reaktioner (Sørens adfærd fremover). Osv.AD. ‘KONKRETE BEGIVENHEDER’Det er i første omgang via vores sanser, vi får kendskab til konkrete begivenheder, fx ved at vi ser eller hører noget. Vi kan også betegne dem som det faktuelle i sagen. Fakta er nemlig primært det, man kan sanse med sine sanser: se, høre, mærke, lugte, smage. Det kan også være noget, man ved. Det er meget ofte (men ikke altid) sådan, at man let kan blive enig med andre om det faktuelle i en sag: Hun har kjole på. Det regner. Der holder en bil. Hvis de involverede i en episode skal have et fælles grundlag for at begribe, hvad det er, der foregår, er det fakta, vi skal have hentet frem.Hvis Helle skulle remse op, hvilke fakta hun har set og hørt i ovennævnte historie, så er det fx følgende:• Gårdvagten Erik holder fast i Sørens arm, da han kommer gående med ham.• Niklas holder noget blodplettet papir mod sin næse, og han snøfter.• Den største del af tiden stirrer Søren ned i gulvet, og han har ikke øjenkontakt med nogen.• Søren siger kun få ord, og når han endelig taler, mumler han og ser kun få gange på den, han taler med.• Søren knytter og slapper sine hænder.• Søren spænder og slapper sine kæbemuskler.• Søren kommer på banen tre gange i løbet af forløbet: 1) Da han siger, at rygerummet stinker, 2) da han fastholder, at han har fået lovning på et kvarter af Helles tid, og 3) da han siger, at Niklas havde lovet at komme med hjem og lege efter skoletid.

 • Sprogets milepæle af Helle Iben Bylander Spar 19%
  - Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?
  af Helle Iben Bylander & Trine Kjær Krogh

  Mange dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger og børnehaveklasseledere er i tvivl om, hvad et barn sprogligt forventes at kunne på et givent alderstrin.I denne bog præsenteres derfor en række forskningsbaserede, sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling. Bogen tilbyder blandt andet et redskab, der er hurtigt og præcist at anvende, når pædagoger skal tage stilling til, om der er grund til at screene et barns sprog med henblik på en egentlig sprogvurdering.På bogens hjemmeside www.dafolo.dk/sprogetsmilepæle kan man blandt andet downloade prævurderingsredskabet og et samtaleark til forældresamtaler.

 • Leg så hjernerne banker af Katrine Andersen Spar 19%
  - Legebog for børnehavebørn
  af Katrine Andersen & Balder Brøndsted

  Selvom børn er gode til at lege selv, er der flere faktorer i det pædagogiske arbejde med børn, der taler for også at lave organiseret leg og bevægelse. Med denne bog i hånden sikrer man, at alle børn får rørt sig, og at børn og voksne får nogle unikke og gode oplevelser sammen. Bogen beskriver i alt 80 lege, der tilsammen giver mange muligheder for at sammensætte et alsidigt legeprogram. Legene er tilpasset børnehavens fysiske rammer og inddelt i kategorierne: Fange- og løbelege Samarbejdslege Gemme- og orienteringslege Remser og sanglege Fantasi, drama og dans Kamp- og styrkelege Lege med rekvisitter Massage og afspændingUd over legebeskrivelserne indeholder bogen en teoretisk del om blandt andet sansemotoriske grundbegreber samt beskrivelser af, hvordan man med fordel kan inddrage leg og bevægelse i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Bogen henvender sig primært til personale i børnehaver, men kan sagtens anvendes af gymnastikinstruktører og andre, der arbejder med leg og bevægelse for børn i alderen tre til seks år. Mange af bogens lege vil ligeledes kunne bruges til børn i indskolingen, ligesom flere lege kan bruges sammen med børn under tre år.

 • Pythagoras af Mads Dahlgaard Spar 18%
  - En prins af verden
  af Mads Dahlgaard

  Med Pythagoras som inspiration til livet Denne bog er henvendt til unge i konfirmationsalderen og kan læses af alle fremefter langt ind i voksenalderen. Den er skrevet til forfatterens to mere end tyve år yngre søskende i forbindelse med deres ’nonfirmation’ som et alternativ til den viden, de kunne have tilegnet sig til konfirmationsforberedelserne. Bogen rummer en mængde livsvisdom og beskriver kort sagt Pythagoras’ liv fra ende til anden. Her kommer den i en udgave, så alle kan få glæde af den.Pythagoras var alt andet end ophavsmanden til den matematiske ligning a2+ b2 = c2, en genistreg han havde med sig fra sine forunderlige rejser til Egypten og Babylon. Pythagoras var hele livet igennem en flittig elev, både i faglige og praktiske sammenhænge. Han var åben og villig til at lære fra andre kulturer end den græske, han var opfostret i, og han tog blandt andet emner som ligestilling med hjem fra Egypten og forsøgte at indføre det, de steder han kom i Grækenland. Pythagoras var en vismand ud over det sædvanlige; han søgte harmonien i livet og verden og så på den baggrund en helhed i universet, som blandt meget andet bragte ham frem til et heliocentrisk verdensbillede med solen som centrum i vores solsystem. Denne nye erkendelse stod i skarp kontrast til det eksisterende geocentriske og mytologiske verdensbillede med en flad jord i centrum af universet og guden Atlas, der holdt himmelhvælvingen oppe. Pythagoras kom frem til, at planeter var sfærer, der drejede om sig selv og om solen, og med deres rotation frembragte de sfærernes musik. Alt stod i matematiske forhold til hinanden, og Pythagoras lagde med harmonierne og matematikken grundstenene til moderne musikteori. Den unge læser bliver med denne bog på en spændende og vedkommende måde introduceret til et stykke historie, nogle politiske begreber og livsanskuelser, der ellers kan være svære at beskæftige sig med. Her er et alternativt livssyn, som beror på frihed, lighed, fællesskab, oplysning og en særlig kærlighed til mennesket, naturen og livet i alle dets afskygninger.

 • Flipped Learning af Roland Hachmann
  - Flip med video
  af Roland Hachmann & Peter Holmboe

  I FLIPPED LEARNING – FLIP MED VIDEO kan du læse om, hvordan du som underviser kommer godt i gang med at implementere video i undervisning, der har afsæt i tankerne omkring flipped learning.Bogen indeholder fire dele:I Del 1 fokuserer vi på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som for elevernes læring. Videoer skal ikke bare ses, men også bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.I Del 2 fokuserer vi på den konkrete planlægning af undervisning med video. Vi giver eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning. Vi giver desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.Del 3 handler om, hvordan en undervisningsvideo produceres. Vi giver her en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, man som lærer bør have for øje, når der produceres videoer i og til undervisningen.Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere. Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, som kan benyttes af både elever og lærer.

 • Den Nye Aftale af Nudansk oversættelse
  af Nudansk oversættelse

  Læs kristendommens egne tekster i en ny og letforståelig udgave. Her kan alle være med, også folk der ikke er vant til at læse religiøse tekster. Den Nye Aftale er en nyoversættelse af Det Nye Testamente. Den er blevet til i et samarbejde mellem en række fagfolk med forskellige specialer: klassisk græsk, bibelfortolkning, oversættelse og nudansk. Bibelselskabets nudanske udgave af Det Nye Testamente er siden udgivelsen i 2007 blevet en rigtig nyklassiker. I 2011 kom den i en endnu bedre version. Der er foretaget mere end 1500 forbedringer i teksten, og ordforklaringerne er udvidet. Nu foreligger verdens vigtigste bog, vores kulturelle og religiøse grundtekst, Det Nye Testamente, så på et mundret og moderne dansk, der er lige til at gå til for alle aldersgrupper.

 • Højskolepædagogik af Jonas Møller
  - En fortælling om livsoplysning i praksis
  af Jonas Møller & Rasmus Kolby Rahbek

  Hvad gør en højskole til en højskole og ikke til en hvilken som helst skole eller til et hvilket som helst andet tilbud i oplevelsesøkonomien? Hvad er det i højskolernes praksis, der gør, at de ikke blot leverer oplevelser, men også livsoplysning, dannelse og faglighed på et niveau, som legitimerer skoleformens fortsatte eksistens? Kort sagt: Hvad er en højskole?Denne bog går til spørgsmålet om, hvad en højskole er, ved at tage fat i højskolens pædagogik. Samtidig er det forhåbningen at løfte samtalen ud af højskolens egen verden ved at reflektere det selvoptagede spørgsmål i en almen pædagogik – så det bliver vedkommende og får betydning for andre end højskolerne selv. Gennem fortællinger, diskussioner, fortolkninger og udfordringer inspirerer bogen til refleksion over højskolen, dens pædagogik og dens muligheder. Udgangspunktet er, at der i højskolen udfoldes en særlig pædagogisk praksis. Denne praksis er kendetegnet ved spændinger, paradokser og muligheder, der ikke gives færdige løsninger på, men som alle i højskolen vedvarende bør reflektere over og udfordres på, og som også har stor relevans uden for en snæver højskolepraksis. Bogen henvender sig til alle med interesse for såvel undervisning og pædagogik som for højskolens anliggende og praksis.oruden Jonas Møller og Rasmus Kolby Rahbeks omfattende første del indeholder bogen følgende kapitler:’Tillid til fællesskabet’ af Lisbeth Trinskjær‘Betydning er verdens løn’ af Simon Lægsgaard Madsen‘Traditioner og ritualer i højskolen’ af Uffe Strandby‘I højskolen overvintrer friheden’ af Carsten Kristiansen‘Friheden som foræring’ af Jacob Tybjerg‘Engagementets pædagogik’ af Jakob Kjærsgaard‘At engagere de uengagerede’ af Janne Kjærgaard‘Når vandet bliver lunkent’ af Jesper Trier Gissel‘Når hovedsigtet udleves i kroppen’ af Søren Møller & Søren Sinnbech‘Fuck, du er en nar!’ af Jens Horstmann‘Hjertets dannelse’ af Charlotte Jensen & Kurt Finsten’Saglige udvidelser’ af Lene Tanggaard‘“En gigantisk bøtte med kjærlighet”’ af Tom Tiller‘Højskolen er et andet sted’ af Alexander von Oettingen’Højskolepædagogik og det (u)bæredygtige samfund’ af Jonas Andreasen Lysgaard‘Folkehøjskolen – midt i samfundet!’ af Leo Komischke-Konnerup

 • Vildt og farligt - om børns og unges bevægelseslege af Ellen Beate Sandseter Hansen
  af Ellen Beate Sandseter Hansen & Jens-Ole Jensen

  Hvordan kan man se potentialet i børns vilde og farlige lege? Kan man gå på kompromis med sikkerheden? Hvorfor er det vigtigt, at børn også får mulighed for at lege vilde og farlige lege? Og hvornår er lege vilde og farlige?Børns og unges vilde og farlige lege kan være konfliktfyldte og kaotiske, og alligevel viser forskning, at legene rummer en række vigtige sociale, psykiske og motoriske udviklingspotentialer. Denne bog handler om, potentialet i de vilde og farlige lege. Der er mange eksempler fra forskellige steder, hvor børn mødes og leger; naturbørnehaver, kampkulturer og sportspladser, haver og byrum, og naturligvis også institutioner, skoler og børnenes hjem.Bogen er skrevet af en række forskere fra Danmark og Norge. Den er redigeret af Jens-Ole Jensen, som er leder af Forsknings- og udviklingscenter for Børn og unges kultur ved VIA University College og Ellen Beate Hansen Sandseter som er førsteammanuensis i fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

 • Søren og Mette læsebog 0.-1. kl. Niv. 1 af Knud Hermansen
  af Knud Hermansen & Ejvind Jensen

  Kickstart dit barns læsetræning. Søren og Mette er igennem tiden blevet fremhævet som det system, der har den bedste metode til at lære børnene at læse. Nye læsesystemer har taget over, men de er stadig bygget på Søren og Mettes læringsprincipper. Derfor vil dette nostalgiske læsesystem fungere perfekt som supplerende materiale til træning i hjemmet ved læsestart, læsetræning og læseløft."Søren og Mette" er første læsebog ud af tre til 0.-1. klasse. I bogen introduceres vi til Søren og Mettes univers. Vi kommer med i skole, vi ser en kat, vi ser tv, er på cykeltur og meget mere. Alt sammen noget, som børnene vil kunne genkende fra deres dagligdag.Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/

 • Træning med den store bold af Marina Aagaard
  - Øvelser, programmer og variationer
  af Marina Aagaard

  Bestseller fagbog om boldtræning med den store træningsbold. Alt om bolden, udgangsstillinger, træningsteknik og programlægning. Forholdsregler og sikkerhed i boldtræning. Over 450 øvelser illustreret med 900 fotos og illustrationer; styrketræning med bold, bold og makker, bold og redskaber. Udspænding, strækøvelser, med bold. Udførlige beskrivelser, kommentarer, progressioner og flere variationer. Afsnit om undervisning i boldtræning.For holdtræning instruktører, fitness instruktører og personlige trænere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, idrætsundervisere og idrætsstuderende på skoler, gymnasier, seminarier og højskoler. Indhold1. Indledning 72. Historie 83. Basisviden om bolden 10Boldtyper 12Boldstørrelse 15Pumpning af bolde 17Håndtering, opbevaring og pleje 184. Boldtræningsteknik 20Kropsstamme kontrol 21Balancetræning 23Stående udgangsstilling 24Siddende udgangsstilling 25Rygliggende udgangsstilling 26Maveliggende udgangsstilling 27Sideliggende udgangsstilling 28Træningsteknik 29Forholdsregler og sikkerhed 305. Programdesign 34Progressioner 376. Variationer 40Modifikationer 467. Målgrupper 47Børn og unge 48Gravide 49Overvægtige 50Seniorer 518. Musik 529. Organisation 5410. Boldtræningshold 5611. Opvarmning 5712. Kredsløbstræning 6113. Muskeltræning 6614. Balancetræning 6915. Nedvarmning 7016. Udspænding 71 17. Undervisningsteknik 73 18. Boldtræningsformater 79Balancetræning 81Bodytoning 82Cirkeltræning 83Core training 84Gruppetræning 85Hybridhold 87Idræt og boldtræning 88Leg med bolden 89 Mave/ryg træning 90 Mind-body træning 91Pilates med bolden 92Pulstræning med bolden 94Redskaber og boldtræning 95Sport og fitness med bolden 96Stretching med bolden 97Vægttræning på bolden 98 Yoga med bolden 9919. Øvelser med bold 10120. Øvelser med redskaber 213 21. Øvelser med makker 265 22. Strækøvelser med bold 28723. Boldprogrammer 327Balancetræning 328Bodytoning 330Cirkeltræning 333Core training 335Mave/ryg træning 337 Pilates med bold 338Muskeloversigt 340Litteratur 342Ordliste 344Stikordsregister 347

 • 30 små historier af Gerda Namø Spar 18%
  af Gerda Namø

  Gerda Namø fortæller historier til børnene på den gode, gammeldags måde. I 30 skønne historier kommer vi vidt omkring i verden og møder Maja, der kan flyve, den lille alf, der leder efter et sted at bo og kommer med på hundredekronesedlens lange rejse fra hånd til hånd.Historierne i denne bog henvender sig til både små og større børn. Den ene halvdel af historierne kan bruges til de største børnehavebørn, mens den anden halvdel egner sig til de lidt større skolebørn. Og så kan historierne faktisk også læses med udbytte af de voksne!Idéen bag historierne er, at de skal sætte børnenes tanker og fantasi i gang. De fortæller om børns liv i andre lande og i andre tider, så efter endt læsning er der rig mulighed for at snakke sammen om det, man lige hat hørt. For børnehavebørnenes vedkommende kan historierne også være afsæt for at lave nogle tegninger om det fortalte. Gennem identifikation med historiernes personer er det tanken, at børnene kan indleve sig i fremmede universer og på den måde udvikle evnen til indføling og stimulere en nysgerrighed over for andre mennesker og deres livsverdener.Uddrag af bogen:Carl Emil spiste cornflakes om morgenen. Rigtig meget. Der lå en kupon indeni, hvor der stod, at man kunne være heldig at vinde en tur med en rumfærge. Det ville Carl Emil rigtig gerne.Han havde glemt alt om kuponen, da der en dag kom et brev til Carl Emil: ”Du er den heldige vinder af rumturen.” Far og mor sagde, at det kunne der overhovedet slet ikke være tale om. Carl Emil var kun 10 år, så det var helt udelukket. Sikken en ballade, der nu blev. Carl Emil tudede og tudede, han nægtede at spise, ville slet ikke tale med far og mor. De blev helt bekymrede og begyndte at undersøge sagen grundigt.Der var tre rumpiloter – de skulle også tage prøver på den nye planet, man ville forsøge at nå. Man ville have noget jord, nogle planter, og måske nogle insekter, som man kunne undersøge. Der skulle også en meget rig amerikaner med. Han havde betalt en masse penge, så han var en vigtig person, desuden var der en ung forsker, der skulle hjælpe til med at tage prøverne, og som skulle fotografere. Han var også dansker, og han var ikke så gammel. Far og mor talte med ham, og han lovede at tage sig godt af Carl Emil. Så fik han lov.Om forfatteren:Gerda Namø er uddannet FDZ-zoneterapeut og driver trods sine mere end 80 år en helseklinik. Hun er desuden tilknyttet Humlemagasinet, hvor hun deler ud af sin store viden om danske konger og dronninger.

 • Strategisk aktionslæring. Når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis af Hanne Møller
  af Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen & Susan Starbæk

  Med denne bog får proceskonsulenten, lederen eller facilitatoren en metode til at udvikle medarbejdere på arbejdspladsen, hvor det har størst organisatorisk nytte og effekt, samtidig med at deltagerne udvikler netop de kompetencer, der er nødvendige for at løse de problemstillinger, de står over for i deres daglige arbejde. Bogen er opdelt i en teori- og en praksisdel, som tilsammen giver et solidt overblik over organisationens strategiske forandringsproces og indblik i de konkrete dele og opgaver i strategiske aktionslæringsforløb. Del I beskriver metodens teoretiske fundament og de seks grundelementer i et vellykket strategisk aktionslæringsforløb: læreprocessen, implementeringsplanen, konteksten, ledelsen, proceskonsulenten og projektloggen. Del II giver konkrete redskaber og metoder, som kan anvendes bredt i forskellige strategiske aktionslæringsforløb.Bogen henvender sig til såvel den erfarne praktiker som den, der ikke tidligere har haft ansvar for at lede forandringsprocesser.

 • Barnets lærende hjerne af Aase Tromborg
  - Børneneuropsykologi, kognition og neuropædagogik
  af Aase Tromborg, Bente Støvring & Helle Kjærgård

  En grundbog der bygger bro mellem moderne hjerneforskning, kognitions- og neuropsykologi og praktisk pædagogik.Fokus er på børns (0-18 år) kognitive funktioner både i det almindelige og det anderledes udviklingsforløb. Institutioner og skoler skal kunne rumme og undervise alle børn. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner får en opdateret viden om børnenes kognitive funktioner og en grundlæggende indsigt i, hvor forskellige forudsætningerne for læring er.Bogen henvender sig til psykologer, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og studerende på disse uddannelser, samt forældre med interesse for emnet.Forfatterne Helle Kjærgård, Bente Støvring og Aase Tromborg er alle børneneuropsykologer. De har gennem mange år arbejdet med børn og unge, hvis udvikling og læring har udfordret forældre og fagfolk. I denne bog har de beskrevet deres praktiske neuropsykologiske erfaringer og sat dem i en teoretisk sammenhæng.

 • Golf fitness af Marina Aagaard
  - stærkere fysik og bedre golf
  af Marina Aagaard

  En uundværlig og overskuelig opslagsbog for golfere på alle niveauer, der vil i bedre form til golfspillet. Her er nyttig viden om alle de vigtigste områder af golfpræstationen og masser af tips og øvelser, der hjælper til bedre golfspil og lavere handicap og mindsker risikoen for overbelastningsskader markant. Om bevægelighed, balance, styrke og udholdenhed samt vejrtrækning og det mentale. Der er fire komplette træningsprogrammer til golf fitness på forskellige niveauer - der både giver bedre golfform og øget velvære i hverdagen.Bogen giver i øvrigt inspiration til nye øvelser for alle, der dyrker fitness. Gennemillustreret, flotte farvefotos.

 • Lærebog i Vandforurening af Poul Harremoes Spar 16%
  af Poul Harremoes & Anders Malmgren-Hansen

  Klassisk lærebog fra 1990Teknisk Hygiejne har sin oprindelse i de tekniske foranstaltninger, som blev taget i anvendelse til forebyggelse af vandbårne sygdomme, foranlediget af koleraepidemien i 1853. Historisk er teknisk hygiejne den tekniske pendant til den lægelige hygiejne. De tekniske foranstaltninger var vandforsyning med rent vand fra omgivelserne, bragt til byerne i rør under tryk, og afledning af spildevand i et afløbssystem. Herved blev der etableret en klar barriere mellem det rene og det snavsede vand. Effektiviteten af denne tekniske barriere illustreres af den ringe forekomst af vandbårne sygdomme i det moderne bysamfund.Den bymæssige udvikling, samfundets industrialisering og landbrugets effektivisering har imidlertid ført til stigende forurening gennem de sidste halvandet hundrede år- ikke mindst inden for de sidste fyrre år. Udledningen af urenset eller dårligt renset spildevand har ført til uacceptabel forurening af vandløb, søer og havet. Nedsivning af forurenende stoffer truer grundvandet, som i Danmark er den helt dominerende kilde til vandforsyning. Tingene kan ikke længere holdes adskildt og må ses i sammenhæng.Faget Teknisk Hygiejne beskæftiger sig med teknikken i at fremskaffe rent vand til vandforsyningen og med at aflede og rense spildevand, således at forurening af det vandige miljø begrænses. Foruden teknikken i de sanitære transportsystemer, vandforsyningsnettet og afløbsnettet, er renseteknikken i vandværker og i rensningsanlæg for spildevand fagets hovedemne for så vidt angår vand.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.