Dag-til-dag levering

Bøger af Jens Kristiansen

Filter
Filter
Genre
 • (15)
 • (1)
Bogtype
 • (9)
 • (6)
Format
 • (6)
 • (4)
 • (4)
 • (1)
Sprog
 • (14)
 • (1)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Jens Kristiansen
  680,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1). De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse samt konfliktret og fredspligt (del 2).Hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminations-forbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold (del 3).De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med ind- dragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system (del 4) Om forfatterenJens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og forfatter til en række arbejdsretlige bøger, herunder "Den kollektive arbejdsret" fra 2004. IndholdsoversigtForord DEL 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur KAPITEL 1. Det arbejdsretlige system KAPITEL 2. Arbejdsret på det offentlige arbejdsmarked KAPITEL 3. Arbejdsrettens internationale aspekter DEL 2. Grundregler for overenskomstforholdet KAPITEL 4. Det kollektive overenskomstforhold KAPITEL 5. Arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdspligt KAPITEL 6. Konfliktret og fredspligt KAPITEL 7. Det fagretlige processystem DEL 3. Det individuelle ansættelsesforhold KAPITEL 8. Ansættelsesforholdets retsgrundlag KAPITEL 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationer KAPITEL 10. Ansættelse og ansættelsesformer KAPITEL 11. Løn, arbejdstid og arbejdsfravær KAPITEL 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet DEL 4. Arbejdsmiljø og arbejdsskader KAPITEL 13. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen KAPITEL 14. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme Forkortelser og henvisninger Litteraturliste Domsregister Sagregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  1.132,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads på både det private og offentlige arbejdsmarked. Der belyses løbende det stadig mere komplekse samspil mellem de kollektivt arbejdsretlige regler og det omgivende retssystem, herunder menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser. Ny retspraksis er indarbejdet i fremstillingen. Indholdsoversigt DEL I: GRUNDLAGET FOR DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET Kapitel 1. Udviklingslinjer i den kollektive arbejdsret Kapitel 2. Den kollektive arbejdsret DEL II: ORGANISATIONERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET Kapitel 3. Organisationsfrihed på arbejdsmarkedet Kapitel 4. De faglige organisationer og medlemmerne DEL III: DET KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTFORHOLD Kapitel 5. Etablering af overenskomstforhold Kapitel 6. Den overenskomstforpligtede personkreds Kapitel 7. Overenskomstens anvendelsesområde Kapitel 8. Fortolkning og udfyldning af kollektive overenskomster Kapitel 9. Overenskomstpligtens ophør DEL IV: DE LOKALE AFTALERELATIONERKapitel 10. Lokale aftalerelationer Kapitel 11. Ledelsesretten og dens grænser Kapitel 12. Formelle samarbejdsorganer på arbejdspladsen DEL V: KONFLIKTRET OG FREDSPLIGT I ARBEJDSKONFLIKTER Kapitel 13. Den generelle ramme for arbejdskonflikter Kapitel 14. Konfliktrettens grænser Kapitel 15. Forligsmægling og lovindgreb Kapitel 16. Fredspligten og dens undtagelser DEL VI: DEN FAGRETLIGE PROCES OG BODANSVARET Kapitel 17. Arbejdsretten Kapitel 18. Faglige voldgiftsretter Kapitel 19. Bodsansvar LitteraturlisteBetænkninger Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen & Peter Blume
  429,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten. Denne bog tager sigte på at beskrive, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har. Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål. Indholdsoversigt Forord Introduktion Kapitel 1. Retskilder og institutioner Kapitel 2. Grundfigurer belyst arbejdsretligt og persondataretligt Kapitel 3. Ansættelse af medarbejdere Kapitel 4. Arbejdsgiverens behandling af oplysninger om ansatte Kapitel 5. Kontrol med medarbejdere Kapitel 6. Overvågning af arbejdspladsen Kapitel 7. Efter ansættelsen Kapitel 8. Sanktionering af overtrædelser Kapitel 9. Organisationsmæssige forhold Kapitel 10. En bedre databeskyttelse? Lovregister Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den foreliggende udgave indeholder en uændret gengivelse af dele af Grundlæggende arbejdsret, 3. udg., 2014. Der er indarbejdet ny lovgivning og retspraksis i fremstillingen, der dels fungerer som lærebogsgrundlag for studerende ved universiteter og andre læreanstalter, dels oversigtsværk for praktikere med behov for en koncentreret og overskuelig indgang til det arbejdsretlige univers. Indholdsoversigt Forord DEL I: DET ARBEJDSRETLIGE SYSTEMS GRUNDSTRUKTUR Kapitel 1. Det arbejdsretlige system Kapitel 2. Arbejdsret på det offentlige arbejdsmarked Kapitel 3. Arbejdsrettens internationale aspekter DEL II: GRUNDREGLER FOR OVERENSKOMSTFORHOLDET Kapitel 4. Det kollektive overenskomstforhold Kapitel 5. Arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdspligt Kapitel 6. Konfliktret og fredspligt Kapitel 7. Det fagretlige processystem Litteraturliste Forkortelser og henvisninger Domsregister Sagregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  611,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen undersøger hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet, de påvirkninger som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser. IndholdsoversigtForord Introduktion DEL I: AFTALEMODELLEN OG DEN EUROPÆISKE INTEGRATIONSPROCES Kapitel 1. Det kollektive overenskomstsystem Kapitel 2. Statens rolle på arbejdsmarkedet Kapitel 3. Aftalemodellen og europæisk integration DEL II: FRI BEVÆGELIGHED FOR ARBEJDSKRAFT Kapitel 4. Vandrende arbejdstagereKapitel 5. Udstationerede lønmodtagere Kapitel 6. Den frie bevægelighed og aftalemodellen DEL III: FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE Kapitel 7. EU-harmonisering af det arbejdsretlige område Kapitel 8. EU-Domstolens rolle i arbejdsretlige sager Kapitel 9. Danske domstoles praksis i EU-arbejdsretlige sager DEL IV: KOORDINERING AF DE NATIONALE BESKÆFTIGELSESPOLITIKKER Kapitel 10. Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker Sammenfattende vurdering Bilag A – Søgning af domme via EU-Domstolens hjemmesideBilag B – EU-domme med stillingtagen til national ret i domskonklusionenBilag C – Danske domstoles afvisning af at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen Bilag D – Danske domstoles præjudicielle forelæggelser for EU Domstolen Oversigt over bogens tabeller

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - The Case of Danish Flexicurity and Harmonisation of Working Conditions
  af Jens Kristiansen
  717,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The Danish flexicurity model has gained attention from the EU as a successful way of combining a flexible labour law regime with a well-developed social protection of employees. This book examines the pressure on the Danish labour law system coming from EU directives.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - The case of Danish flexicurity and European harmonisation of working conditions
  af Jens Kristiansen
  701,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  In recent years the Danish flexicurity model has attracted attention from the European Union as a successful way of combining a flexible labour law regime with generous social protection of employees and an active labour market policy. However, the Danish model has itself come under pressure from ever increasing EU harmonisation of working conditions. This book The growing conflict between European uniformity and national flexibility examines the pressure put on the flexible Danish labour law system by EU labour law directives and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The analysis highlights the increasing tension between, on the one hand, the flexibility that the directives aim to allow individual Member States and, on the other hand, the uniform interpretation and application of the principles of which the CJEU is an exponent. The book is published with support from Dreyers Fond. IndholdsoversigtForewordIntroduction PART I: THE DANISH LABOUR MARKET MODELChapter 1. The collective bargaining systemChapter 2. The role of the state in the labour market PART II: EUROPEAN HARMONISATION OF WORKING CONDITIONChapter 3. The political Compromise between European rules and national flexibilityChapter 4. The unifying role of the Court of Justice of the European Union PART III: THE EUROPEAN CHALLENGE TO THE DANISH MODELChapter 5. The adjustment of the Danish collective bargaining modelChapter 6. The changing role of the courts in relation to labour lawSummaryAnnex A. Searching for case reports on the website of the Court of Justice of the European UnionList of referencesList of CasesIndex

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - til grundlæggende arbejdsret
  af Jens Kristiansen, Kia Philip Dollerschel & Torkild Justesen red.
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der er fundet behov for at supplere "Grundlæggende Arbejdsret" med denne materialesamling, der bidrager de enkelte kapitler med oversigter, relevante lovbestemmelser, enkelte domme, udvalgte EU direktiver og andet materiale. ”Grundlæggende Arbejdsret – Materialesamling” følger derfor konsekvent strukturen i lærebogen, så indholdet tydeligt kommer til at fremstå som konkrete, praktiske, relevante og forklarende tilføjelser til de enkelte kapitler. Indholdsoversigt Forord DEL I Kapitel 1. Det arbejdsretlige system Kapitel 2. Arbejdsret på det offentlige område Kapitel 3. Arbejdsrettens internationale aspekter Kapitel 4. Det kollektive overenskomstforhold Kapitel 5. Aftale- og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen Kapitel 6. Konfliktret og fredspligt Kapitel 7. Det fagretlige processystem Kapitel 8. Ansættelsesforholdets retsgrundlag Kapitel 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationer Kapitel 10. Ansættelse og ansættelsesformer Kapitel 11. Centrale vilkår i det løbende ansættelsesforhold Kapitel 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet Kapitel 13. Det arbejdsmiljøretlige system Kapitel 14. Centrale arbejdsmiljøforpligtelser Kapitel 15. Arbejdsskader og erhvervssygdomme DEL II Kapitel 1. Det arbejdsretlige system Kapitel 2. Arbejdsret på det offentlige område Kapitel 3. Arbejdsrettens internationale aspekter Kapitel 4. Det kollektive overenskomstforhold Kapitel 5. Aftale- og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen Kapitel 6. Konfliktret og fredspligt Kapitel 7. Det fagretlige processystem Kapitel 8. Ansættelsesforholdets retsgrundlag Kapitel 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationer Kapitel 10. Ansættelse og ansættelsesformer Kapitel 11. Centrale vilkår i det løbende ansættelsesforhold Kapitel 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet Kapitel 13. Det arbejdsmiljøretlige system Kapitel 14. Centrale arbejdsmiljøforpligtelser Kapitel 15. Arbejdsskader og erhvervssygdomme Oversigt over udvalgte relevante links

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  938,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Kristiansen
  959,95 kr.

  Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads på både det private og offentlige arbejdsmarked. Der belyses løbende det stadig mere komplekse samspil mellem de kollektivt arbejdsretlige regler og det omgivende retssystem, herunder menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser.Ny retspraksis er indarbejdet i fremstillingen.

 • af Jens Kristiansen & Peter Blume
  273,95 kr.

  I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten. Denne bog tager sigte på at beskrive, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har. Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.

 • - The case of Danish flexicurity and European harmonisation of working conditions
  af Jens Kristiansen
  737,95 kr.

  In recent years the Danish flexicurity model has attracted attention from the European Union as a successful way of combining a flexible labour law regime with generous social protection of employees and an active labour market policy. However, the Danish model has itself come under pressure from ever increasing EU harmonisation of working conditions.This book The growing conflict between European uniformity and national flexibility examines the pressure put on the flexible Danish labour law system by EU labour law directives and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The analysis highlights the increasing tension between, on the one hand, the flexibility that the directives aim to allow individual Member States and, on the other hand, the uniform interpretation and application of the principles of which the CJEU is an exponent.The publication is a translation of the title: Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer The book is published with support from Dreyers Fond.

 • - Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene
  af Jens Kristiansen
  691,95 kr.

  Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser.

 • af Jens Kristiansen & Mads Bryde Andersen
  249,95 kr.

  De fleste lønmodtagere på det danske arbejdsmarked har en pensionsordning i kraft af deres ansættelsesforhold - enten via en overenskomst eller som led i en firmapensionsaftale. Mens de offentlige (sociale) pensioner og de private (individuelle) pensionsordninger har en klar systematisk placering i henholdsvis aftale- og offentligretlige regelsæt, er situationen mere kompliceret for arbejdsmarkedspensionerne. De befinder sig i en vanskelig mellemstilling mellem forskellige retsområder, herunder aftaleret, arbejdsret, forsikringsret og offentlig tilsynsret. Denne bog kaster lys over en række centrale spørgsmål vedrørende den aftale- og arbejdsretlige håndtering af arbejdsmarkedspensionerne. Bogens målgruppe er de administratorer, der har ansvaret for disse ordninger, dvs. pensionsvirksomheder, myndigheder og de juridiske rådgivere.Bogen falder i tre dele: - Første del afdækker de komplekse aftalerelationer i kollektive arbejdsmarkedspensioner.- Anden del behandler en række specifikke spørgsmål ved den løbende administration af disse ordninger.- Tredje del analyserer overenskomstparternes og pensionsinstituttets adgang til at foretage ændringer i pensionsordningerne.Begge forfattere er ansat ved Københavns Universitet.Mads Bryde Andersen (f. 1958) har siden 1991 været professor i formueret, og er i dag leder af Center for Pensionsret. Han er tidligere advokat, dr.jur. og har et stort forfatterskab bag sig inden for brede dele af formueretten.Jens Kristiansen (f. 1962) har siden 1999 været professor i arbejdsret. Han er tidligere advokat, dr. jur. og har skrevet en række bøger inden for navnlig det arbejdsretlige og det EU-retlige område.

 • af Marie-Louise Andreasen, Ruth Nielsen & Jens Kristiansen
  202,95 kr.

  I forbindelse med hundredåret for Septemberforliget, der afsluttede en storkonflikt på arbejdsmarkedet, og hvis regler i vidt omfang er opretholdt og betragtes som dansk arbejdsrets »grundlov«, har Dansk Forening For Arbejdsret taget initiativ til udgivelsen af denne bog, hvor førende arbejdsretsteoretikere og -praktikere har fået lejlighed til at reflektere over jubilæumssituationen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.