Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Niels Kryger

Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
Bogtype
 • (7)
 • (3)
Format
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (9)
 • (1)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Niels Egelund, Bjørg Kjær, Sofia Esmann, mfl.
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Specialpædagogik i læreruddannelsen handler om arbejdet med elever, der har det svært i skolen. Bogens udgangspunkt er den specialpædagogiske fagtradition, hvor især socialpædagogikken og specialundervisningsbegrebet har haft betydning. Bogen afspejler derudover en bevægelse i retning af et mere inkluderende fagsyn, hvor man hellere taler om elever i en situation, der er vanskelig eller kompliceret, frem for om elever med vanskeligheder. Denne bevægelse hænger sammen med den generelle politiske og pædagogiske udvikling, ikke mindst ændringerne i folkeskolen og i læreruddannelsen, hvor man sigter mod, at hovedparten af eleverne skal undervises i samme skole. Derfor må arbejdet med elever i komplicerede læringssituationer kobles tæt til den almene praksis og teoridannelse. Alle bogens kapitler er skrevet af forfattere med faglig indsigt i specialpædagogiske problemstillinger. Nogle forfattere har aktivt været med til at formulere den aktuelle policy på området, andre har forsket i det i mange år, andre igen har en særlig ekspertise eller faglig interesse i deres emne. Bogen er primært skrevet til læreruddannelsens modul Specialpædagogik, men henvender sig også til andre studerende og praktikere inden for det social- og specialpædagogiske område. Jørgen Christiansen er pæd.psych og uddannelsesleder ved UC Sjælland. Brian Degn Mårtensson er cand.pæd. i pædagogisk filosofi og lektor ved UC Sjælland. Torben Pedersen er viceskoleleder og arbejder med implementering af bevægelse og udeskole i undervisningen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Et hverdagslivsstudie af skole-hjem-relationer
  af Niels Kryger, Birte Ravn, Karen Ida Dannesboe & mfl.
  160,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skole-hjem-samarbejde opfattes ofte som noget, der udspiller sig mellem skolens og hjemmets voksne ikke mindst ved de årlige skole-hjem-samtaler. Bogen Hvem sagde samarbejde? udfordrer denne forståelse ved at udforske relationerne mellem skole og hjem som en del af hverdagslivet og ud fra et barndoms- og familieperspektiv. Undersøgelsen bygger på etnografiske feltarbejder og interviewstudier i klasserum og lærerværelser, i spisekøkkener og børneværelser og på skolevejen. I tre delstudier med fokus på hhv. ind- og udskoling og folkeskolens mellemtrin analyseres tendenser, variationer og paradokser i de processer, hvor skole og hjem mødes - og muligvis samarbejder. Hvem sagde samarbejde? giver indblik i, hvor forskelligt familier oplever og håndterer skolens krav og forventninger. Med sit fokus på hverdagslivets udfordringer synliggør bogen de udfordringer, skole-hjem-samarbejdet rummer for både børn, unge og forældre.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - forestillinger og praksis i mødet mellem familie og daginstitution
  af Bjørg Kjær, Niels Kryger, Tomas Ellegaard, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Børns liv er fuld af overgange og er i stigende grad kommet til at handle om at blive parate til det næste, de skal. Både politisk og pædagogisk er der stigende fokus på børns parathed, fra de er helt små. Begrebet har i høj grad at gøre med den række af institutioner, som børn vokser op i. Denne bog handler om børns parathed, som den skabes og forhandles i mødet mellem daginstitution og familie. Bogen baserer sig på et nyligt afsluttet, større forskningsprojekt foretaget i i tre danske daginstitutioner og suppleret med bl.a. studier i Singapore og historiske studier af tiden før indførelsen af pædagogiske læreplaner i danske daginstitutioner i 2004. Bogens forfattere viser, at parathed i forhold til det sociale fortsat har en dominerende plads i daginstitutionsbørns liv. Men også, at der er sket en forskydning fra de fællesskabsbaserede værdier til i højere grad at forstå de sociale værdier som individuelle kompetencer. Den viser, at såvel pædagoger som forældre er optagede af at praktisere et ideal om at samstemme deres opdragelses- og samværsformer i forhold til barnet. Den viser, at statslige og institutionelle logikker også har infiltreret hjemmets private sfære, hvor forældrene forventes at agere som en slags lægmandspædagoger. Bogen kan læses som en fortløbende, samlet fortælling. Men dens kapitler kan samtidig læses som enkeltstående artikler, der hver dækker særlige aspekter af problematikken parathed. Bogen henvender sig til både praktikere, ledere og beslutningstagere inden for daginstitutions- og skoleområdet samt selvfølgelig forskere inden for samme område. Forfatter- og forskningsgruppen består af forskere fra DPU, Aarhus Universitet og RUC, alle tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Niels Kryger
  102,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  23 nye noveller afspejler forfatterens udsyn og indsigt i et vidt kulturelt spektrum, og former sproget og fortælle­glæden i den klassiske novelles letlæste faste form. Oplagt og vidt associerende dyrker han sine fængende indfald i sit præcise og karakter­fulde ordvalg der både inspirerer læseren og skærper lysten til at læse videre. Indover hans bredt udvalgte stof trækker et kultiveret engagement sine spor, hvor historiske, kunstneriske og litterære aspekter bringes interessant i spil. Ligesom i forfatterens tre tidligere novellesamlinger møder vi også her, i den hidtil seneste, den luftlette skitse og den bredere fortælling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - tilgange til pædagogik, undervisning og læring
  af Niels Kryger, René B. Christiansen, Ove Korsgaard, mfl.
  464,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring er en grundbog om skolens virke. Den fokuserer på en række centrale grundsten i skolen og favner et bredt udsnit af de mange perspektiver, positioner og synspunkter i moderne pædagogik. Dermed kan læseren på et nuanceret grundlag udvikle sin egen, selvstændige og nødvendige navigation i skolens komplekse praksis.Kapitlerne rummer både teoretiske overvejelser, der kan bruges som redskab til refleksion over den pædagogiske praksis, og konkret inspiration til planlægning, evaluering og udvikling af undervisningen. Bogen består af fire dele, der handler om:Pædagogik, undervisning og læring i skolenAlle skolens fag og deres særlige rolle som en del af skolens samlede dannelsesopgaveSkole-hjem-samarbejde, AKT-området og evalueringDen pædagogiske debat og skolens rolle i samfundetSkolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring er redigeret af Brian Degn Mårtensson, der underviser på University College Sjælland og har udgivet en lang række bøger og artikler om pædagogisk teori og praksis. Bogen indeholder desuden bidrag fra Rasmus Alenkær, Jørgen Christiansen, René B. Christiansen, Kim Foss Hansen, Merete Havgaard, Kristine Hjort, Ove Korsgaard, Niels Kryger, Trine Sofie Lausten, Claus Madsen, Simon Alexander Olesen, Søren Hansen Rona, Thomas Aastrup Rømer, Torben Sebro, Tom Steffensen og Peter Wick.Bogen henvender sig til studerende ved læreruddannelsen på grund- efter- og videreuddannelsesniveau, lærere, undervisningsassistenter og pædagoger i grundskolen, skoleledere og andre med interesse for pædagogik, undervisning og læring.Se indholdsfortegnelse og indledning til bogenGod pædagogisk antologi om skolens virke. Det vil være oplagt at anvende denne bog som grundbog på læreruddannelsen, ikke kun i de pædagogiske fag men også i uddannelsens øvrige fag.'.Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Niels Kryger
  144,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Elevers brug af internettet er i løbet af ganske få år blevet en integreret del af danske skolers hverdag og har rejst spørgsmålet om, hvordan internettets udfordringer, farer, fristelser og muligheder kan håndteres i pædagogikken.I bogen behandles dette spørgsmål med udgangspunkt i udviklingsprojektet Internettet som undervisningsmiddel - etik, moral og ophavsret. Der indgår beretninger og analyser fra etnografiske studier på skoler, der deltog i projektet.Der argumenteres for, at nettets indtog har udfordret de måder, man hidtil har bedrevet skole på, og har skærpet modsætningen mellem to læringssyn, der er i evig forhandling - og til tider kamp - med hinanden. Det ene handler om at retlede barnet ud fra bestemte afstukne forestillinger om, hvad det skal lære (og lære at holde sig fra), det andet handler om at frisætte barnet til at skabe sin egen læringsrute.I bogen indgår en diskussion af skolebiblioteket (det pædagogiske servicecenter), der har en særlig forpligtigelse til at deltage i pædagogisk nytænkning om undervisningsmidler og informationssøgning.Bogen henvender sig til alle, der praktisk og teoretisk interesserer sig for børn og medie/IT med et pædagogisk blik.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Niels Kryger
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik
  af Per Fibæk Laursen, Elsebeth Jensen, Helle Plauborg, mfl.
  519,95 kr.

  Der er stor usikkerhed om, hvad der skal læres i skolen, og hvilke normer der skal gælde for socialt samvær. Der tales om disciplinkrise, og det frygtes, at børnene ikke lærer nok i skolen. Klasseledelse er derfor kommet på dagsordenen – i praksis, pædagogik og politik. På alle niveauer er der fokus på, hvordan der kan skabes ro og orden som baggrund for et læringsorienteret miljø i klasseværelset, samt hvilke midler læreren må have til rådighed og kunne mestre for at håndtere denne opgave.Klasseledelsens dilemmaer bidrager med viden om klassens praksis og forudsætningerne for udviklingen af læringsmiljøet, således at begrebet klasseledelse bedre kan forstås og praktiseres med reference til nordiske pædagogiske traditioner og værdier. Formålet med bogen er således at udvide diskussionen om klasseledelse, så den dækker bredere end lærerens adfærds- og læringsledelse.I bogen belyses klasseledelsens betingethed af:skolens organisering og ressourcer; politiske krav; sociale teknologier (elevplan, test); betydningen af skolens arkitektur og møblering; styringen af følelser og sanser;dynamik i lærerteam; dynamik mellem lærere og elever; betydningen af elevinteresser og ungdomskulturer; elevernes sociale baggrund;evidens og didaktik som ledelsesinstrument; nye krav til inklusion og differentiering;den særlige danske version af skoleklassen som familieagtigt fænomen; udblik til USA og Finland;og der redegøres for klasseledelsens historie fra tugt over disciplin og skældud til nutidens klasseledelse med fokus på såvel evidensinformeret ”viden om, hvad der virker” som på elevens selvledelse.Klasseledelsens dilemmaer er en grundbog i klasseledelse, der sætter klassen og dens ledelse under lup som det strategiske spillerum, lærere og elever må handle indenfor i en kompleks skolekontekst. Bogen henvender sig til alle med interesse for undervisning, læring og ledelse, særligt folkeskolelærere, ledere og studerende på alle niveauer.Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning

 • - Exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
  af Jesper Olesen, Jan Kampmann, Helene Brembeck, mfl.
  116,95 kr.

  The Nordic child is often considered competent: as a family member, a pupil, a consumer or a citizen. Looking more in depth, one finds that the idea of the competent child is intimately linked to the modern project and to ideas of children as rational "beings"; children in their own right. What, then, are the implications for the present time with its constant questioning of the mere concept of modernity? Is "the competent child" a proper tool for understanding children in a fragile, porous world order? Does it create a false understanding of the state of the world, of the child, of childhood and of generational structures? Could it even be a hindrance as far as the viewing of children as proper humans is concerned? Maybe it is time for a new understanding, beyond the competent child?  This book is the result of an intense debate within the NordBarn research network, funded by the Nordic Research Academy for five years.. The contributors are researchers from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, representing several disciplines, such as pedagogics, social work, ethnology and media studies. The book consists of four parts focusing on child policies and child participation, school and day care, market and consumption, and finally an attempt to rethink the concept of becoming-child in the new millennium.  The book addresses childhood researchers and their university level students throughout the Nordic countries, as well as in other parts of the world. The aim is to contribute to a more general international debate on the fundamental shifts that our understanding of children and childhood are at present undergoing.. The Nordic case has a lot to contribute to the understanding of childhood and childhood concepts in other parts of the world.

 • - Et hverdagsstudie af skole-hjem-relationer
  af Niels Kryger, Birte Ravn, Karen Ida Dannesboe & mfl.
  292,95 kr.

  Skole-hjem-samarbejde opfattes ofte som noget, der udspiller sig mellem skolens og hjemmest voksne ikke mindst ved de arlige skole-hjem-samtaler. Bogen Hvem sagde samarbejde? udfordrer denne forstaelse ved at udforske relationerne mellem skole og hjem som en del af hverdagslivet og ud fra et barndoms- og familieperspektiv.Undersogelsen bygger pa etnografiske feltarbejder og interviewstudier i klasserum og lAerervAerelser, i spisekokkener og bornevAerelser og pa skolevejen. I tre delstudier med fokus pa hhv. ind- og udskoling og folkeskolens mellemtrin analyseres tendenser, variationer og paradokser i de processer, hvor skole og hjem modes - og muligvis samarbejder.Hvem sagde samarbejde? giver indblik i, hvor forskelligt familier oplever og handterer skolens krav og forventninger. Med sit fokus pa hverdagslivets udfordringer synliggor bogen de udfordringer skole-hjem-samarbejdet rummer for bade born, unge og forAeldre.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.