Dag-til-dag levering

Bøger af Tea Torbenfeldt Bengtsson

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (2)
 • (2)
Bogtype
 • (3)
 • (1)
Format
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (3)
 • (1)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Janne Hedegaard Hansen, Jørgen Elm Larsen, Hanne Kathrine Krogstrup, mfl.
  386,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

   Denne grundbog, den første af sin art i Danmark, sætter fokus på udsatte børn og unge. Vores viden om udsatte børn og unge trækker på et vidt forgrenet forsknings- og praksisfelt med tilknytning til både det psykologiske, det psykiatriske, det sundhedsvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område. Det kan derfor være vanskeligt at få klarhed over, hvilke børn og unge der egentlig er tale om, hvordan udsathed viser sig, og hvilken betydning det at være udsat har for de pågældende børns og unges liv og udvikling.I bogen præsenteres forskellige dominerende teoretiske perspektiver, temaer og udfordringer fra praksis knyttet til udsathed. Desuden inddrages de udsatte børns og unges egne forståelser og perspektiver.Udsatte børn og unge – en grundbog henvender sig til både studerende og praktikere inden for det socialpædagogiske område, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge.Bogens redaktører er alle tilknyttet Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet, Campus Emdrup. De har tidligere sammen redigeret Socialpædagogik – en grundbog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Syv traditioner
  af Nanna Mik-Meyer, Søren Kristiansen, Lene Tanggaard, mfl.
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Samfundsvidenskabelig analyse tager afsæt i teori og forskningsmetode og har som formål at drage konklusioner ud af et indsamlet datamateriale. Den analytiske proces afhænger af, hvilket perspektiv og hvilke grundantagelser man gør brug af. Denne bog viser helt konkret, hvordan man analyserer et kvalitativt materiale med afsæt i syv af de mest udbredte analytiske perspektiver:- Symbolsk interaktionisme- Fænomenologi- Hermeneutik- Grounded Theory- Narrativ analyse- Diskursanalyse- ANT-baseret analyseBogens kapitler er skrevet af førende kvalitative forskere, som præsenterer de syv perspektiver og viser, hvilke konkrete empiriske strategier de hver især lægger op til.Redigeret af Margaretha Järvinen, professor på Sociologisk Institut, KU, og Nanna Mik-Meyer, professor ved SFI.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Etik og etiske dilemmaer
  af Catharina Juul Kristensen, Charlotte Mathiassen, Kirsten Elisa Petersen, mfl.
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen handler om, hvordan børn og unge inddrages i etisk ansvarlig forskning. Bogen går i dybden med en række af de etiske situationer, udfordringer og dilemmaer, som forskellige forskningsmetoder rejser, hvad enten metoden er anvendelse af dybdegående forskningsinterview, feltarbejde, tegning som metode i forhold til børns hverdagsliv eller videooptagelser i skoleklassen. Centrale etiske begreber som informeret samtykke, fortrolighed, anonymisering og forskning i sensitive emner bliver også udforsket i bogen.Barndoms- og ungdomsliv kalder på viden fra børn og unges ståsteder og på forskning, som åbner for at inddrage og give stemmer til børn og unge. Denne type forskning kræver samtidig en særlig etisk ansvarlig opmærksomhed. Etik i forskning drejer sig om at arbejde ud fra et sæt af moralske principper og retningslinjer, der bl.a. omfatter ”ikke at gøre skade på” og ”udvise respekt for" mennesker, der deltager i forskning.Flere af bogens forfattere er i deres anvendelse af forskellige teoretiske perspektiver og metoder optaget af børn og unges hverdagsliv – også børn og unge, der befinder sig i udsatte og sårbare positioner. Der er endvidere bidrag, som har fokus på etik inden for den filosofiske videnskabsdisciplin, etik på et samfundsmæssigt niveau og etik forbundet til retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis. Hertil kommer også et fokus på forskellige etiske traditioner, fx traditionen for feministisk etik og traditionen for situeret etik i social praksisforskning.Forskning med børn og unge henvender sig til ph.d.-studerende og studerende på master- og kandidatuddannelser inden for de psykologiske, sociologiske, antropologiske og pædagogiske discipliner.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A New Perspective on Risk-Taking in Young Lives
  af Signe Ravn & Tea Torbenfeldt Bengtsson
  420,95 kr.

  Young people's lives continue to be the topic of public scrutiny and recurring 'moral panics'. Smoking cannabis, speeding, and engaging in street-level fights are depicted as activities based on 'poor choices' or simple hedonism, putting young people's futures at risk. Based on comprehensive, qualitative research with young people in Denmark, this book illustrates how such individualised accounts miss out on the inherently social character of risk-taking activities.Youth, Risk, Routine introduces a new approach to risk-taking activities as being an integral and routinised part of young people's everyday life. By applying social theories of practice, this insightful volume presents a framework for understanding the routinised dimensions of young people's engagement in risk-taking and how this is embedded in, intertwined with, and held in place by other everyday practices. Indeed, through extensive empirical analyses of the rich material at hand, the authors explore how routinisation, coordination, embodiment, and social context are central aspects for understanding how, why, and when young people engage in risk-taking practices.Youth, Risk, Routine will be of interest to students and scholars in sociology, criminology, and social work as well as wider social science audiences, particularly those interested in exploring the empirical potential of social theories of practice.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.