Dag-til-dag levering

Bøger af Dorte Nguyen

Filter
Filter
Genre
 • (20)
Bogtype
 • (20)
 • (4)
Format
 • (20)
 • (4)
Sprog
 • (20)
Pris
DKK
Tag
 • (19)
 • (19)
 • (17)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt overblik over pensum i faget strafferet. Bogen kan benyttes som opslagsværk til opgaveløsning og eksamen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen & Wasiim Bahr
  115,95 - 120,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog er udarbejdet på baggrund af det juridiske fag selskabsret på jurastudiet. Håndbogen giver et overblik over pensum og kan med fordel benyttes til opgaveløsning eller supplement til eksamenslæsningen. Håndbogen er ikke et udtømmende udtryk for pensum for faget selskabsret. Håndbogen kan med fordel benyttes af andre end jurastuderende med interesse for selskabsret. Udgangspunktet er, at håndbogen er udarbejdet på baggrund af selskabslovens bestemmelser. Personselskaber Valg af virksomhedsform Vedtægter, forretningsorden og ejeraftaler Stiftelse og registrering af kapitalselskab Kapitaltilførsel (selskabets finansiering) Kapitalafgang Generalforsamling Selskabsorganerne, ledelsesstrukturer og medarbejderrepræsentation Ledelsens interne forhold Ledelsens eksterne forhold og ansvar Selskabsretlige koncerner, koncernbegreb og retsvirkninger Selskabsretlig fusion Selskabsretlig spaltning Selskabsretlig omdannelse Solvente selskabers ophør

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog er god som opslagsværk, til opgaveløsning og til eksamen. Den giver et hurtigt overblik over faget.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt og kort overblik over faget statsforfatningsret(menneskerettigheder) på jurastudiet. Den er særlig relevant til eksamen og kan benyttes som opslagsværk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbogen kan benyttes som opslagsværk til faget folkeret. Bogen er særlig relevant til eksamen og giver et godt overblik over faget.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbog til strafferet og straffeproces giver et hurtigt og nemt overblik over pensum. Håndbogen er primært forbeholdt jurastuderende og indeholder information bl.a. om de strafferetlige principper, de objektive frihedsgrunde, de forskellige former for forbrydelser og straffeprocessen. Yderligere indeholder bogen gode tjekspørgsmål som med fordel kan anvendes til eksamen. Håndbogen er et supplement til den studerendes pensum og er derfor ikke en udtømmende fremstilling af pensum. Håndbogens indhold: Strafferetlige principper Strafferettens almindelige del Jurisdiktion Betingelser for strafansvar Tilregnelse (subjektive element) Vildfarelse Fuldbyrdelse Forældelse og straf ved ny lovgivning Objektive straffrihedsgrunde Forsøg, medvirken og tilbagetræden Straffens fastsættelse Strafferettens specielle del Formueforbrydelser Seksualforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Faredelikter Forbrydelser mod den personlige frihed Forbrydelser i familieforhold Freds- og æreskrænkelser Pengeforbrydelser Forbrydelser vedrørende bevismidler Almenfarlige forbrydelser Forskellige almenskadelige handlinger Falsk forklaring og falsk anklage Strafansvar for juridiske personer Straffeproces Grund

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbog til formueret II: Køberet, obligationsret, tingsret og international privatret indeholder det mest relevante fra fagene. Håndbogen kan med fordel benyttes som opslagsværk til opgaveløsning eller eksamen. Vi gør opmærksomme på, at håndbogen ikke er en udtømmende fremstilling af pensum. Bogen er primært forbeholdt jurastuderende men kan læses af alle med interesse for fagene. Bogens indhold: Køberet Købelovens anvendelsesområde Køberettens skelet Parternes ydelser Betalingsforsinkelse Leveringsforsinkelse Mangler Vanhjemmel Fordringshavermora Forbrugerkøb Obligationsret Indledning til obligationsret Realydelser Pengeydelser Gensidighed, samtidighed og risiko Kreditors beføjelser ved debitors misligholdelse Køb af fast ejendom Aftaler om misligholdelsesbeføjelser Direkte krav Produktansvar Tingsret Dobbeltsuccession ved aftaleerhverver Dobbeltsuccession ved kreditor Hjemmelskonflikten Hjemmelskonflikten (Kontant- og ejendomsforbehold) International privatret Begreber Lovvalg i kontrakt Lovvalg i køb Lovvalg i delikt Tingsretligt lovvalg Overbliksark Skema til opgaveløsning Køberet Obligationsret Tingsret (Hjemmelskonflikten) Tingsret (Dobbeltsuccession) International priva

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbog til civilproces er primært forbeholdt jurastuderende, men den kan også være brugbar indenfor den juridiske branche. Dette skyldes, at den indeholder en gennemgang af de formelle regler, som er essentielle at have kendskab til for at nå en materiel rigtig afgørelse. Håndbogen fungerer som et opslagsværk til eksamen og giver et overblik over retsplejelovens regler om almindelige civile sager. Indholdet er indskrænket til fagets kerne og er derfor ikke udtømmende i forhold til pensum. Overblik over indhold: Domstolssystemet EMRK Principper i civilprocessen Sagens anlæg Saglig kompetence Stedlig kompetence Sagens gang Behandling af flere krav Beviser Retsmægling og forligsmæling Hovedforhandlingen Sagsomkostninger Fri proces Retsafgift Anke Kære Småsager Betalingspåkrav Overbliksark

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbog til forvaltningsret giver et indblik i forvaltningsretten og indeholder også information om arbejdsmarkedsretten. Denne håndbog er blevet opdateret i henhold til persondataforordningen. Bogen er primært forbeholdt jurastuderende, men kan med fordel læses af andre med interesse for forvaltningsretten. Håndbogen kan læses på ca. 30 minutter og er nem at anvende til opgaveløsning eller til eksamen. Håndbogen er ikke en udtømmende fremstilling af pensum, men skal anses som et hjælpemiddel til den studerende. Overblik over håndbogens indhold: Om forvaltningen Lovgivning Inhabilitet Sagen Rettigheder under sagen Sagens afgørelse Offentlighed Tavshedspligt Vejledningspligt Kommunalfuldmagt Udøvelse af skøn Rekurs og remonstration Kommunale tilsyn Ugyldighed Tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser Arbejdsmarkedsret Overbliksark

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog er forbeholdt både jura- og erhvervsjura studerende. Håndbogen giver et klart overblik over kernen af pensum og fungerer som et hurtigt opslagsværk. Det er således ikke en udtømmende fremstilling af pensum. Håndbogen indeholder information om EU-rettens virkning i national ret, et overblik over de frie bevægeligheder samt skemaer til opgaveløsning. Håndbogen kan læses på ca. 45 minutter, hvorefter man har opnået en grundlæggende forståelse for faget. Bogen kan også læses af andre med interesse for EU-ret. Oversigt over håndbogens indhold: Regler og principper Institutioner Retskilder EU-rettens virkning i national ret Diskrimination- og restriktionsforbud Varernes frie bevægelighed Personernes frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed Etableringsretten Tjenesteydelsernes frie bevægelighed Kapitalens frie bevægelighed Domstolskontrol Overbliksark Skema til opgaveløsning

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbog til familieret, 2. udgave er blevet opdateret i henhold til den nye lov om ægtefæller. Ægtefælleloven trådte i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter retsvirkningsloven og ægtefælleskifteloven. Håndbog til familieret kan benyttes til opgaveløsning og eksamen. Bogen giver et kort og præcist indblik i pensum for faget familieret. Det tager maksimalt 30 minutter at læse bogen. Det skal bemærkes, at håndbogen ikke er en udtømmende fremstilling af pensum, men derimod en indskænkning til kernen af faget. Overblik over bogens indhold: Forældremyndighed og samvær Ægteskabet Separations- og skilsmissegrunde Den kvantitative deling og ophør Den legale formueordning Boopgørelse Den kvalitative deling Særråden Særhæften Afgrænsning af ægtefællernes formuer Særeje Overførsler mellem ægtefæller Ugifte samlevende Overbliksark

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog er forbeholdt jurastuderende. Den indeholder teori fra fagene retsvidenskabsteori og juridisk metode. Bogen kan benyttes som opslagsværk til eksamen og opgaveløsning. Håndbogen er ikke en udtømmende fremstilling af pensum, men har til formål at assistere den studerende i fagene. Håndbogen indeholder ikke information om retsfilosoffer. Overblik over bogens indhold: Almen videnskabsteori De 6 erkendelsesteorier/erkendelsesfilosofier De 4 sandhedsforståelser / sandhedskriterier Metodologi Juridisk metode Fortolkning Retskildegrupper Loven Retspraksis Sædvaner Forholdets natur Andre elementer Retsdogmatik Metode Kildedatabase Overbliksark

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbogen giver et overblik over faget aftaleret. Den kan benyttes som opslagsværk til eksamen og opgaveløsning. Derudover er den perfekt, når man skal læse til eksamen, da den har alt relevant samlet et sted.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbogen giver et indblik i den juridiske metode. Den kan benyttes som opslagsværk, og er især relevant til eksamen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skab et hurtigt overblik over faget statsorganerne. Håndbogen kan benyttes som opslagsværk eller opgaveløsning. Derudover er den fantastisk at have med til eksamen og hjælpsom til eksamenslæsning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  75,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog kan benyttes som opslagsværk til faget straffeproces og er især brugbar til eksamen. Den giver et hurtigt overblik over straffeprocessen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen
  112,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog er relevant for jurastuderende med faget arveret. Håndbogen giver et kort og præcist indblik i faget. Derudover er den især brugbar til opgaveløsning og som opslagsværk til eksamen. Overblik over håndbogens indhold: Betingelser for arveret Den legale arv Livsarvingers arveret Overtagelse af aktiver Ægtefællernes arveret Svogerskabsarv Samlevers arveret Uskiftet bo Vederlagskrav og omstødelse Arvehenstand Testamente Arveafkald Arveforskud Dødsgaver Overbliksark Satserne til suppleringsarv Satserne til minimumsarv

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen & Wasiim Bahr
  144,95 - 150,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det er med håndbog til formueret III forsøgt at give et overblik over de mange fag, der indgår i formueret III. Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget formueret III. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget. Det vil være muligt at få et overblik over obligationsret II, konkursret, digital tinglysning, sikkerhed i fast ejendom, løsøre og fordringer, eksekutionsret, tvangsauktion og kaution. Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor. Håndbogen indeholder: Obligationsret II Fyldestgørelse (ophørsmåde) Ikke-fyldestgørelse (ophørsmåde) Forældelse Modregning Konkursret Konkursens begyndelse og virkning Konkursboets aktiver Omstødelsesregler Retsvirkning af omstødelse Konkursboets passiver Modregning i konkurs Digital tinglysning Tinglysningens formål Hvilke rettigheder kan og skal tinglyses Tinglysningens retsvirkninger (TL § 1 overfor TL § 27) Tinglysningsmåden (tinglysningsprocedure) Betinget overdragelse af fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom Panteretsbegrebet (definition og former) Forholdet mellem pantsætter og panthaver Den materielle prioritetsstilling Ejerpantebreve og skadesløsbreve Panthavers fyldestgørelse Panterettens ophør Sikkerhed i løsøre Panterettens omfang ved fast ejendom Virksomhedspant (TL § 47c) Håndpant Underpant Sekundær pantsætning Ejendomsforbehold Konsignation Tilbageholdsret Sikkerhed i fordringer Simple gældsbreve og fordringer Negotiable gældsbreve Eksekutionsret Eksekutionsfundamenter Arrest Tvangsauktion Aktiver genstand for udlæg Kaution Kautionsformer og kautionsaftalen Privatkaution og erhvervskaution Regres Overbliksark

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen & Wasiim Bahr
  145,95 - 146,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne håndbog giver et indblik i, hvilke aftaleelementer der kan indgå i forskellige former for aftaler. Håndbogen er ikke et udtømmende udtryk for pensum i faget praktisk aftaleret, men derimod et hjælpemiddel, der skal assistere den studerende med at huske nogle af de vigtige aftaleelementer i de forskellige aftaletyper. Denne håndbog er forbeholdt studerende med faget praktisk aftaleret og henvender sig primært til jurastuderende på Aalborg Universitet. Den kan benyttes som opslagsværk og er særlig betydningsfuld til eksamenslæsning. Håndbogen kan med fordel anvendes i forbindelse med undervisning i faget praktisk aftaleret. Dertil anbefales det, at man finder skabeloner på de forskellige aftaleformer på internettet, for at få en fuld forståelse for udformningen af aftaleformerne. Håndbogen indeholder: Etablering og konstitution af virksomheder Interessentskaber Kapitalselskaber Virksomhedsoverdragelser Aktivoverdragelse Aktieoverdragelse Finansiering Finansieringsaftaler Pengelån Factoring Finansiel leasing Kaution Produktion Produktionsaftaler IT-aftaler Vedligeholdelsesaftaler Outsourcing Afsætning og arbejdsopdrag Distributionsaftaler Ansættelsesaftaler Direktøraftaler Informationshåndtering Licensaftaler Franchising

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Nguyen & Wasiim Bahr
  115,95 - 120,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Håndbog til forsvarsadvokaten" er udarbejdet på baggrund af valgfaget forsvarsadvokaten på Aalborg Universitet. Den henvender sig primært til det juridiske valgfag, men kan med fordel benyttes af andre med interesse for strafferet, straffeproces, anklagere og forsvarsadvokater. Håndbogen giver bl.a. et overblik over forsvarerens rolle, type af forsvarer, mødepligt, indtræden, udtræden, interessekonflikter, tavshedspligt, aktindsigt, bistandsadvokatens opgaver og EMRK's betydning for straffesagens gang. Denne håndbog kræver ikke forkendskab til forsvarsadvokatens virke, men det er dog en fordel, hvis læseren har kendskab til straffeproces. (Se her håndbog til strafferet og straffeproces) Håndbogen har til formål at hjælpe den studerende med at huske de vigtigste elementer inden for faget forsvarsadvokaten. Den kan benyttes som opslagsværk og er særlig betydningsfuld til eksamen. Yderligere kan hvert emne benyttes som disposition til den mundtlige eksamen. Håndbogen er baseret på erfaring fra en nuværende jurastuderende, der har haft faget.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.