Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hans Jørgen Biede

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - videregående uddannelser
  af Hans Jørgen Biede
  408,95 kr.

  Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende værktøjer til at forstå og analysere mikroøkonomi, og læseren opnår mulighed for at bedømme udviklingen i den samfundsøkonomiske effektivitet i flere forskellige økonomiske situationer. Der er i bogen lagt vægt på at opnå den økonomiske forståelse gennem anvendelse af forklarende grafiske modeller suppleret med eksempler fra virkelighedens verden og enkle matematiske beregninger.I forhold til tidligere udgaver er der lagt øget vægt på at diskutere de forskellige markedsformers praktiske relevans. Samtidig er afsnittet om den oligopolistiske markedsform udvidet. Endvidere er den sidste del af bogen suppleret med et kapitel om den digitale økonomi, der betyder mere og mere i samfundsøkonomien. Denne 4. udgave er desuden gennemgående revideret.Bogen er opdelt i tre dele. Hovedtemaet i den første del af bogen er prisdannelse i forskellige markedssituationer og ved forskellige offentlige indgreb. Bogens anden del drejer sig om prisdannelse på produktionsfaktorer og boliger. Bogens sidste del koncentrerer sig om den globale udvikling og dennes indflydelse på den internationale handel og internationale samarbejder.Mikroøkonomi er en teoretisk stærk og pædagogisk lærebog, der er specielt er rettet mod uddannelserne finansøkonomuddannelsen, financial controlleruddannelsen og finansbacheloruddannelsen. Bogen er tilpasset, så den som minimum følger fagplanerne på disse tre uddannelser Derudover kan bogen anvendes på andre samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget mikroøkonomi indgår, ikke mindst HD-uddannelsens første del.

 • - - videregående uddannelser
  af Hans Jørgen Biede
  408,95 - 438,95 kr.

  Makroøkonomi – videregående uddannelser er en teoretisk stærk og pædagogisk anlagt lærebog. Formålet med bogen er at give læseren en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge, således at disse kan anvendes såvel i forbindelse med projektskrivning og studier i øvrigt som i jobmæssige sammenhænge. Der lægges gennem hele bogen vægt på at forklare den økonomiske teori og holde denne op mod ”den virkelige verden”.Det sker:• Ved uddybende forklaringer• Ved løbende at supplere teorierne med grafer, figurer og tabeller for derved at øge den intuitive fornemmelse• Ved hjælp af simple matematiske begreber, således at der sikres en logisk sammenhæng gennem hele bogen. Denne del er dog nedtonet i forhold til tidligere udgaver.Bogen er opdateret på en lang række punkter i forhold til forrige udgave. Del 4 sidst i bogen inddrager elementer fra bogen ”Makroøkonomi i teori og praksis” vedrørende finansielle kriser, finansiel stabilitet og eurosamarbejdet. Denne del er specielt rettet mod finansbacheloruddannelsen, men andre kan selvfølgelig også inddrage disse elementer i undervisningen.Desuden er der sket en væsentlig opdatering af alle bogens kapitler. Det gælder ikke mindst kapitel 6 om finanspolitikken, hvor der er lagt endnu mere vægt på tilrettelæggelsen af finanspolitikken i Danmark, herunder budgetloven og begrebet økonomisk råderum. Endelig er bogens figurer, tabeller, regler m.m. blevet opdateret. Bogen danner en helhed sammen med Mikroøkonomi – videregående uddannelser.Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og rettelser.

 • - - en grundbog
  af Hans Jørgen Biede, Mikkel Harbo Bossow & Søren Dalgaard
  248,95 kr.

  Finansielle markeder og investering for private – en grundbog gør den kommende rådgiver i stand til at forklare investor om produkters indhold, afkast og risici m.v. Denne 2. udgave er revideret, opdateret og tilpasset gældende lovgivning. Bogen indledes med et kapitel, der overordnet beskriver den finansielle sektor i Danmark herunder de finansielle markeder og de finansielle institutioner. I de følgende kapitler ses der nærmere på investering i obligationer og på aktieinvesteringer, herunder den overordnede porteføljeteori. Afslutningsvis beskrives og analyseres af investeringsforeninger og investeringsforeningsbeviser, der er meget benyttet blandt private danske investorer. Bogen beskæftiger sig med de såkaldte grønne og gule produkter, fx stats- og realkreditobligationer eller aktier og investeringsforeningsbeviser. Den eneste undtagelse er såkaldte unoterede aktier, det vil sige aktier, der ikke er børsnoterede. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser, fx finansøkonom og finansbachelor.

 • af Hans Jørgen Biede
  438,95 kr.

  Global Economics er en oversættelse af Globaløkonomi til marketing og service. Den er baseret på Makroøkonomi - i teori og praksis og Mikroøkonomi – videregående uddannelser. Den er tilpasset den nye studieordning på markedsføringsøkonom og studieordningen på serviceøkonom.Bogen giver læseren de grundlæggende værktøjer til at forstå og analysere mikroøkonomiske problemstillinger samt en forståelse for de samfundsøkonomiske sammenhænge. Den økonomiske teori bliver forklaret og kombineret med eksempler fra den virkelige verden.Bogen indledes med et kapitel om økonomisk analyse og er derefter opdelt i fire dele. Hovedtemaet i den første del af bogen er prisdannelse i forskellige markedssituationer og ved forskellige offentlige indgreb. I anden del koncentrerer bogen sig om arbejdsmarkedet og den globale udvikling, herunder international handel og internationale samarbejder. Derefter rettes fokus i tredje del mod de makroøkonomiske mål, nationalindkomsten og udenrigshandelen. Til sidst analyseres rentedannelsen og den økonomiske politik, bl.a. strukturpolitik og stabiliseringspolitik.Der findes også supplerende materiale til bogen.

 • af Hans Jørgen Biede & Morten Vibe-Pedersen
  368,95 kr.

  Microeconomics will give readers a solid foundation in micro­economic analysis, using mathematical techniques where appropriate. The book is designed to assist the student’s learning in every way possible and contains comprehensive sets of problems and examples at all stages. The book is divided into three parts. Part 1 deals with general price formation and the optimization of production under different market forms as well as with and without public sector intervention. Part 2 analyses the factor markets and the housing market and in part 3 the book goes through international trade theories and the development in international trade. Its carefully tailored content is ideal for use on the AP programmes in Marketing Management and Financial Management as well as the Professional Bachelor’s Degree in International Sales and Marketing Management and the Bachelor in Financial Management and Services programme. It is also part of the curriculum at the Diploma Programmes in Business Administration (in Danish abbreviated HD) part I. The book forms a whole with Hans Jørgen Biede’s Macroeconomics. The online resource centre for students encompasses exercises, figures from the book and PowerPoint presentations. For lecturers the online site also provides solutions for the exercises. See more at www.hansreitzel.dk

 • af Hans Jørgen Biede
  468,95 kr.

  Den økonomiske teori bliver forklaret og kombineret med eksempler fra den virkelige verden.Globaløkonomi giver læseren de grundlæggende værktøjer til at forstå og analysere mikroøkonomiske problemstillinger samt en forståelse for de samfundsøkonomiske sammenhængeHovedtemaet i bogens første to dele af bogen er den såkaldte mikroøkonomi, det vil blandt andet sige prisdannelsen under forskellige markedssituationer og effekten af offentlige indgreb.Bogens tredje og fjerde del vender sig mod den såkaldte makroøkonomiske udvikling, hvor der både ses på den overordnede samfundsøkonomiske udvikling, og hvilke faktorer der ligger bag denne, samt de politikker myndighederne kan anvende for at påvirke udviklingen.Bogen er dog skrevet, så det også er muligt at starte med den makroøkonomiske del.I forhold til den tidligere udgave er der sket en opdatering og modernisering af bogens kapitler. Desuden er der foretaget en opdatering af bogens figurer, tabeller og regler m.m.Globaløkonomi er tilpasset, så den følger de gældende fagplaner i globaløkonomi på markedsføringsøkonom- og serviceøkonomuddannelsen, men kan let anvendes på andre, lignende kortere videregående uddannelser.Hans Jørgen Biede har også udgivet bøgerne Mikroøkonomi – videregående uddannelser (5. udgave 2022) og Makroøkonomi – videregående uddannelser (6. udgave, 2021).

 • af Hans Jørgen Biede
  468,95 kr.

  Macroeconomics in theory and practise is an extension of the previous edition and focuses on financial stability and recent crises, including the crash of 2008 and the European debt crisis, both of which have had a major impact on the Danish and international economies.The book supplies its readers with a solid foundation in macroeconomic analysis, combining theory with economic reality. The book is designed to assist the student’s learning in every way, and mathematical techniques are explained step-by-step.The book is divided into four parts. Part 1 deals with national income in the short and the long term. Part 2 analyses the balance of payments, currency markets and competitiveness. In part 3 the book describes the financial market, financial crises and financial stability. Part 4 deals with stabilization policy in the short and the long term.The content of the book is tailor-made for use on the Professional Bachelor’s Degree programme as well as the Diploma Programmes in Business Administration (in Danish abbreviated HD) part I.The book combines with Hans Jørgen Biede’s Microeconomics.See more at hansreitzel.dkThere is a web page for the book which offers figures for download, exercises, edits, etc.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.