Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jens Paulsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt
  af Jens Paulsen
  2.168,95 kr.

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk retDenne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav. Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes. Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.:Grundlæggende arbejdsretlige begreber Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l. Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl. Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger Kollektive afskedigelser Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden FratrædelsesgodtgørelserMålgruppeBogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret. Om forfatterenJens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.

 • af Jens Paulsen
  844,95 kr.

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse.Ansættelsesklausulloven regulerer job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringenaf jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovensikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16. Bogen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009). Om forfatteren Jens Paulsen arbejder som advokat og er partner i DAHL Advokatfirma, hvor han primært rådgiver i arbejds-, insolvens- og landboret. Herudover er Jens Paulsen forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for de nævnte fagområder.Indholdsoversigt ForordIndledningKapitel 1. DefinitionerKapitel 2. Fravigelse ved kollektiv overenskomstKapitel 3. Forbud mod jobklausulerKapitel 4. Virksomhedsoverdragelses- og vikarklausulerKapitel 5. KonkurrenceklausulerKapitel 6. Kundeklausuler mv.Kapitel 7. Kombineret klausulKapitel 8. Kompensation – konkurrence- og kundeklausuler mv.Kapitel 9. Kompensation – kombinerede klausulerKapitel 10. Opsigelse af ansættelsesklausulerKapitel 11. Konsekvenser af opsigelse – misligholdelse – virkning for andre end lønmodtagere – bortvisningKapitel 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Konkurrence og kundeklausuler mv. aftalt før 1. januar 2016Kapitel 13. Ophævelse af jobklausullovenKapitel 14. Ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18 aKapitel 15. Ophævelse af aftalelovens § 38Kapitel 16. Færøerne og GrønlandKapitel 17. Erstatning, forbud og konventionalbodKapitel 18. Skat af kompensation og konventionalbøderKapitel 19. KlausulformuleringerForkortelserLitteraturDomsregisterStikordsregister

 • af Jens Paulsen
  2.058,95 kr.

  Insolvensret - Rekonstruktion 2022, 3. udgave Med en praktisk tilgang behandler denne bog gældende ret på rekonstruktionsområdet. Bogen er opdelt i fem dele: Del I beskriver grundlæggende insolvensbegreber, forskelle og ligheder i forhold til 2.-udgaven og de nye begreber omkring sondringen mellem virksomheder uden for og inden for SMV-segmentet og krav til erfarings- og kvalifikationsredegørelse som forudsætning for virke som insolvensretsaktør. Del II beskriver rekonstruktionsbehandling, herunder de nye muligheder for tvangsakkord i konkurs og fast track-overdragelser. Del III beskriver forebyggende rekonstruktionsbehandling, der blev introduceret i dansk insolvensret med virkning fra 17. juli 2022.Del IV behandler frivillig akkord, dog alene summarisk, med henblik på en beskrivelse af forskelle og ligheder i forhold til rekonstruktionsbehandling og forebyggende rekonstruktionsbehandling. Del V behandler under overskriften accessoriske forhold fem emner, nemlig rekonstruktionsmodeller o.l., offentlige kreditorers stillingtagen til tvangsakkordforslag, frivillig akkord-forslag og Tidlig varsling, eller ”Early Warning”. Derudover behandles Rekonstruktion og skat, der i forhold til 2.-udgaven i afsnit 1.5 behandler genopstået skattemæssigt underskud iht. SKM 2021.702SR og i afsnit 10 behandler akkordering af skat udløst af tiltag under rekonstruktionsbehandlingen – et nyt kombineret skatte- og insolvensretligt setup med virkning fra 17. juli 2022 ved udelukkende insolvensretlig lovgivning. Lovgrundlaget for otte rekonstruktionsparadigmer beskrives også med eksempler på paradigmer. Målgruppe Bogens praktiske tilgang gør den særligt anvendelig for advokater, domstolsjurister, revisorer og andre, der i deres daglige virke håndterer insolvensretlige problemstillinger, herunder ansatte hos Gældsstyrelsen og ansatte i pengeinstitutters/kreditforeningers erhvervs-, juridiske- og kreditafdelinger.Nyt i 3. udgave En vurdering af om forebyggende rekonstruktionsbehandling i praksis er et relevant rekonstruktionsværktøj - en vurdering, der er overvejende negativ.En beskrivelse af rekonstruktionspraksis på baggrund af ikke alene landsretspraksis, men også af skifteretspraksis siden 1. april 2010 og frem til datoDe skatteretlige muligheder, som rekonstruktionslovgivningen indeholder med virkning fra 17. juli 2022, herunder særligt i forhold til håndtering af latente skatter/restskater og særligt i forhold til landbrugets håndtering af skatten i andelshaverkapitaludlodninger, der efter andelsselskabernes vedtægter udbetales over en arrække efter det økonomiske sammenbrud. Om forfatterenJens Paulsen er advokat og partner hos DAHL. Han har siden primo 1980’erne optrådt i rollerne som beskikket tilsyn og akkordleder under anmeldte betalingsstandsninger og tvangsakkordforhandlinger. Siden 2011 har han været beskikket som rekonstruktør i 62 rekonstruktionsbehandlinger og har forestået et større antal frivillig akkord-forhandlinger. Han modtog i 2011 Dreyers Fonds Advokathæderspris, primært for indsatsen på det insolvensretlige område. Jens Paulsen er forfatter til et større antal bøger og artikler om bl.a. insolvensretlige emner, og han har i en årrække i forskellige sammenhænge undervist i rekonstruktionsret og frivillig akkord-forhandling.

 • af Jens Paulsen
  2.148,95 kr.

  Bogen beskriver gældende ret efter lovændringerne 17. juli 2022 i henhold til lov nr. 843 af 21.06.2022 og gældssaneringsbekendtgørelsen, bkg. nr. 1133 af 06.07.2022 – regelsæt, der er baseret på Bet. 1578.2022 om modernisering og revision af reglerne om gældssanering. Gennemgangen, beskrivelsen og fortolkningen af gældssaneringsregelsættet sker på baggrund af en medhjælperbaseret tilgang. Ud over beskrivelse af gældende ret påpeges uhensigtsmæssigheder, og forslag til afhjælpning heraf anvises. Bogen er forsynet med udførlig litteraturfortegnelse og stikordsregister. Der er ikke taget hensyn til retspraksis og litteratur offentliggjort efter 31. december 2022. Nyt i 2. udgave I forhold til bogens 1. udgave fra 2006 er det særligt retstillingen, der blev etableret pr. 17. juli 2022, der er grundlaget for bogens gennemgang af gældssaneringsreglerne. De både praksisbaserede og lovgivningsmæssige ændringer, herunder i forhold til håndtering af skat og skattemæssige underskuds genopståen ved gældssanering i tilknytning til konkurs, er resulteret i væsentlige ændringer i bogens opbygning og indhold. De mellemliggende år har også lagt lag på antallet af gældssaneringssager håndteret enten i egenskab af skifterettens medhjælper eller som skyldner- eller kreditorrepræsentant – et forhold, som forhåbentligt vil være til nytte for bogens læsere.

 • af Jens Paulsen, Bent Ramskov, Søren Ole Nielsen & mfl.
  553,95 kr.

  Personalejura – praktisk arbejdsret behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder retsstillingen på baggrund af aftalte arbejdsmarkedsklausuler samt retsstillingen ved ansættelsesforholdets ophør, herunder ved arbejdsgiverens økonomiske sammenbrud. Såvel overenskomstdækkende som ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold behandles. Fremstillingen relaterer sig primært til det private arbejdsmarked.

 • af Jens Paulsen
  318,95 kr.

  Personalejura – regel- og paradigmesamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (6. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog.Personalejura – regel- og paradigmesamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretlige love, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er der gengivet en række væsentlige aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmer, specielt inden for den individuelle arbejdsret, er medtaget i afsnit D.

 • af Jens Paulsen
  915,95 kr.

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse.Ansættelsesklausulloven regulerer job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringen af jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovens ikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16.Titlen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009).

 • - gældssanering
  af Jens Paulsen
  1.035,95 kr.

  Både reglerne om gældssanering og reglerne om gældseftergivelse er ændret på væsentlige punkter i efteråret 2005. "Insolvensret - gældssanering" behandler såvel kendte problemstillinger på gældssaneringsområdet som de nye regler, der trådte i kraft 1. oktober 2005. I tilknytning til behandlingen af konkurslovens regler om gældssanering beskrives reglerne om gældseftergivelse i henhold til opkrævningsloven, eftergivelsescirkulæret og inddrivelsesvejledningen. "Prøvelse af fordringer", håndtering af børns indtægter og børnerelaterede udgifter, genoptagelse af gældssaneringssagen og iværksættergældssanering er eksempler på problemstillinger, der ikke i nævneværdigt omfang har været behandlet før. Bogen er forsynet med noter, korte referater af gældssaneringskendelser, udførlig litteraturfortegnelse og stikordsregister.

 • - Rekonstruktion
  af Jens Paulsen
  1.598,95 kr.

  Med en praktisk tilgang behandler denne bog gældende ret på rekonstruktionsområdet. Bogen er opdelt i fire dele: 1. del beskriver grundlæggende insolvensretlige begreber, f.eks. fristdagen, nærstående, offentlighed omkring rekonstruktionsbehandling, habilitet, honorar og erstatningsansvar.2. del gennemgår de nye rekonstruktionsregler, fastlagt ved lov nr. 718 af 25. juni 2010. Gennemgangen er praktisk og baserer sig bl.a. på forfatterens egne rekonstruktionsbehandlinger efter de nye regler. I et særskilt kapitel er medtaget 21 rekonstruktionsparadigmer, herunder rekonstruktør- og tillidsmandsinstruks samt arbejdsfordelingsoversigt mellem rekonstruktionsaktørerne.3. del har temaet frivillige akkorder.4. del behandler følgelovgivning omkring moms og skat i tilknytning til rekonstruktion og gennemgår offentlige kreditorers stillingtagen til rekonstruktionsforslag og frivillige akkorder.Denne 2. udgave af bogen er fuldstændigt gennemrevideret, og den fremstår derfor mere som en ny bog end som en ny udgave. Målgruppe Bogens praktiske tilgang gør den særligt anvendelig for advokater, domstolsjurister, revisorer og andre, der i deres daglige virke håndterer insolvensretlige problemstillinger. Det kunne f.eks. være ansatte hos SKAT og ansatte i pengeinstitutters erhvervs-, juridiske- og kreditafdelinger. De andre bøger i serien Insolvensret – Rekonstruktion er andet bind i en serie på tre bøger: Bind 1: Insolvensret - Gældssanering Bind 3: Insolvensret – KonkursOm forfatteren Jens Paulsen er advokat (H) og partner hos DAHL A/S samt forfatter til flere bøger og adskillige artikler om bl.a. insolvensretlige problemstillinger. Han har undervist på jura- og revisorstudierne og afvikler en række kurser i forskelligt regi.

 • - Landbrugsordninger
  af Jens Paulsen, Hans Engberg & Allan Dam Sørensen
  964,95 kr.

  Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel.Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion.Praktikere vil kunne hente inspiration og værktøjer til håndtering af landbrugsordninger, hvad enten det sker med fogedrettens, skifterettens, revisorens/økonomikonsulentens, pengeinstituttets, realkreditinstituttets, advokatens eller SKATs indfaldsvinkel.

 • - Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler
  af Jens Paulsen
  490,95 kr.

  Bogen indeholder en samlet fremstilling af de egentlige arbejdsmarkedsklausuler samt en gennemgang af udvalgte, uegentlige arbejdsmarkedsklausuler. Bogen beskriver både de lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom konkurrenceklausuler, jobklausuler og kunde- og leverandørklausuler mv. og de ikke lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom uddannelsesklausuler, fastholdelsesklausuler, aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, royaltyklausuler og medarbejderklausuler, der ikke er omfattet af jobklausulloven.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.