Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Karnov Group Denmark A/S

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (306)
 • (4)
Bogtype
 • (307)
Format
 • (193)
 • (58)
 • (26)
 • (25)
 • (5)
Sprog
 • (307)
Pris
DKK
Tag
 • (21)
 • (11)
 • (8)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Kure
  351,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af EU-retten i oversigtsform, herunder: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne: EU-rettens kilder og virkninger samt fortolkningsprincipper om EU-rettens forrang og om EU-konform fortolkning Fri bevægelighed: Fri bevægelighed for varer, arbejdskraft, tjenesteydelser og kapital samt etableringsretten Domstolskontrollen: Præjudicielle spørgsmål, traktatbrudssøgsmål, annullationssøgsmål, passivitetssøgsmål og erstatningssøgsmålHertil kommer selvstændige domsreferater af ca. 125 centrale EU-retlige domme fra EU-Domstolen. Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen. Nyt i 5. udgave Kompendiet er opdateret med ny retspraksis fra EU-Domstolen, ligesom der er foretaget en omarbejdning og generel gennemskrivning af store dele af kompendiet. Opgavedispositionerne om fri bevægelighed er endvidere omarbejdede og fremstår nu mere detaljerede. Endelig er alle henvisninger til domme fra EU-Domstolen opdateret i overensstemmelse med den nye metode for henvisning til Den Europæiske Unions retspraksis ved brug af ECLI. Som følge heraf er domsregistret tilsvarende ændret, så dommene er sorteret efter populærtitel i stedet for sagsnummer. Målgruppe Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med EU-ret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Om forfatteren Henrik Kure (www.henrikkure.dk) er advokat hos Gorrissen Federspiel.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - principper, rettigheder, værdier
  af Kirsten Ketscher
  989,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Siden 2.udgave blev udgivet for fem år siden, har socialretten manifesteret sig som et selvstændigt felt. Værdier, principper og rettigheder bliver stadig tydeligere - blandt andet som følge af europæiseringen og den menneskeretlige udvikling mere generelt. Bogen beskriver en række grundlæggende principper, rettigheder og værdier i socialretten. Herudover behandles organstrukturen og de procesregler, der særligt gælder for kommunerne inden for det sociale område i henhold til retssikkerhedsloven.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Werlauff & Lennart Lynge Andersen
  958,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kreditretten er en fremstilling af de regler, der gælder for optagelse af lån og kredit. Kreditretten udkommer nu i en ny udgave, der er àjourført med retspraksis og teori på retsområdet. Bogen har, siden forfatterne i 1992 udgav 1. udgave af bogen og herved introducerede kreditretten som en ny disciplin på kapitalmarkedsområdet været anvendt som undervisningsgrundlag en række steder og af praktikere. Kreditretten er som de øvrige udgaver i sin grundstruktur en erhvervsfinansieringsret. Om forfatterne Forfatterne er professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen, tidligere CBS, og professor, dr. jur. Erik Werlauff, Aalborg Universitet. Begge har udgivet en række bøger hos Karnov Group, herunder som supplement til Kreditretten.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - samt andre solidariske skyldforhold
  af Claus Rohde & Hans Helge Beck Thomsen
  526,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen indeholder en opdateret behandling af de væsentligste dele af dansk kautionsret, herunder de dele af dansk garantiret, der i realiteten er kautionsret. Endvidere behandles solidarisk hæftelse mellem hovedskyldnere, herunder hvor hæftelsen følger af aftale eller er pådraget i medfør af erstatningsretlige regler.Både erhvervsmæssig og privat kaution behandles, og bogen giver et grundigt indblik i de forskellige kautionsformer og fortolkningen heraf:AnfordringskautionSelvskyldnerkautionSimpel kautionTabskautionEfterkautionKontrakautionBegrænset kautionDelkautionBrøkdelskautionEndvidere behandler forfatterne reglerne om kautionens bortfald, regres mod hovedskyldneren og regresfordelingen mellem andre kautionister, kautionistens indtrædelsesret og kautionistens retsstilling ved hovedmandens rekonstruktion og konkurs.I forlængelse heraf gennemgår bogen også tredjemandspant – realkaution – som har mange lighedspunkter med den almindelige kautionsret, og som de seneste år har givet anledning til en række problemer for både pantsættere og panthavere.Bogen er opdateret med lovændringer og dompraksis pr. 1. januar 2017.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Personselskaber, foreninger, fonde Se nu ISBN 9788761939555
  af Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel
  392,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige reguleringIntroduktion til dansk selskabsret består af to bind:Introduktion til dansk selskabsret I. Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber. Introduktion til dansk selskabsret II. Personselskaber. Foreninger. Fonde.Bind I giver et overblik over dansk selskabsret og giver en kort beskrivelse af udviklingen i selskabsretten i EU, der har afgørende betydning for danske regler.Desuden gennemgås de selskabsretlige regler, der gælder for aktie- og anpartsselskaber.I dette Bind II, gives en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber) samt fonde, andelsselskaber og foreninger.MålgruppeFremstillingen er udarbejdet til brug for undervisningen på de juridiske og erhvervsjuridiske bacheloruddannelser på universiteter og andre højere læreanstalter. Bogens målgruppe er dog tillige alle andre, der har brug for et overblik over dansk selskabsret.Knytter sig til værket Dansk SelskabsretIntroduktion til dansk selskabsret knytter sig til værket Dansk selskabsret, der foreløbigt omfatter:Dansk selskabsret 1, Indledning til selskabsrettenDansk selskabsret 2, KapitalselskaberDansk selskabsret 3, InteressentskaberOm forfatterneSøren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret og skatteret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.Jens Valdemar Krenchel har udgivet en række bøger og artikler, hovedsageligt om dansk selskabsret og Corporate Governance.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bo von Eyben
  849,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Juridisk Ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger.I den nye 14. udgave er der ikke kun foretaget en ajourføring i forhold til 13. udgaven fra 2008, men samtlige artikler er blevet gennemgået og bearbejdet med henblik på at uddybe forklaringerne og at gøre dem lettere at læse og forstå. Der er også tilføjet flere eksempler på begrebernes anvendelse og henvisninger til de steder i lovgivningen, hvor de forekommer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Oliver Machholdt
  236,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne 3. udgave gennemgår bl.a.:Domstolssystemets opbygning og aktørerne i en civil sagHvilke sager kan behandles af domstolene?Domstolenes saglige og stedlige (samt internationale) kompetenceSagens gang i 1. instansSmåsagsproces og betalingspåkravPræklusion og udeblivelseSamlet behandling af flere kravBevisførelseSagsomkostningerAppel og retskraftVoldgiftKompendiet er primært baseret på Den civile retspleje, 3. udgave, 2015, af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen, men stoffet er selvstændigt systematiseret. Kompendiet kan derfor anvendes af alle studerende, der beskæftiger sig med civilproces, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Kompendiet er ajourført med lovændringer til og med februar 2015.Om forfatterenOliver Machholdt er advokat hos Kromann Reumert.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se også ISBN 978-87-619-3294-5
  af Henrik Steffensen, Jan Fedders & Kim Tang Lassen
  1.990,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne.Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere som et nyttigt supplement til de meget omfattende IFRS-manualer, som er udgivet af de globale revisionsfirmaer.Nyt i 5. udgave Denne udgave indeholder meget omfattende beskrivelser af de tre nye, store standarder - IFRS 9 om finansielle instrumenter, IFRS 15 om omsætning fra kontrakter med kunder og IFRS 16 om leasing. Herudover er som noget nyt indarbejdet en lang række afgørelser vedrørende IFRS, der er truffet af ESMA (European Securities and Markets Authority), der er det EU-organ, som træffer officielle afgørelser om anvendelse af IFRS i EU.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se nu ISBN 9788761940308
  af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anitta Godsk Pedersen
  668,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer.Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:Indgåelse og opløsning af ægteskabFormueforholdet mellem ægtefællerFormueforholdet mellem samlevendeForældreskabBørns formueretlige stillingArveretten og de skifteretlige regler.Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se nu ISBN 9788761940575
  af Jens Elo Rytter
  811,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Menneskerettigheder fungerer i forfatningsretten som en modvægt til det uhæmmede politiske flertalsstyre og som en garanti for det enkelte individs værdighed, frihed og retsbeskyttelse mod statsmagtens overgreb. Denne bog giver overblik over individets grundlæggende rettigheder. Bogen integrerer og samtænker Grundlovens rettighedsbestemmelser og de europæiske menneskerettigheder (navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU's grundlæggende rettigheder) i én samlet fremstilling. Herved træder både forskelle og ligheder mellem den grundlovssikrede og den europæiske rettighedsbeskyttelse klart frem. Bogen behandler generelle spørgsmål om menneskerettighederne: Historie og idégrundlag Retskilderne og deres status i dansk ret Rettighedernes ret- og pligtsubjekter samt anvendelsesområde Rettighedsfortolkning og rettighedsbegrænsning Herudover gennemgås udvalgte rettigheder: den personlige frihed, retten til privat- og familieliv, religionsfriheden, ytrings- og informationsfriheden, forsamlingsfriheden, ejendomsretten, retten til forsørgelse, forbuddet mod diskrimination samt retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler mod rettighedskrænkelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen, Henrik Dam & mfl.
  1.271,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundlæggende Skatteret indeholder en solid gennemgang af skatterettens grundprincipper samt en nærmere fremstilling af reglerne om beskatning af fysiske personer, beskatning af erhvervsdrivende, kapitalgevinstbeskatning, beskatning af selskaber og fonde m.v. Bogen ajourføres årligt og udkommer i begyndelsen af hvert kalenderår. Målgruppe Grundlæggende Skatteret anvendes som lærebog af jura- og revisionsstuderende. Bogen er også velegnet som håndbog til alle, der har brug for en let og overskuelig introduktion til skatteretten. Om forfatterne Henrik Dam, rektor ved Syddansk Universitet, forhenværende dekan og professor i skatteret ved Københavns Universitet, dr.jur., ph.d. Henrik Gam er dommer ved Østre Landsret, lic.jur.Kjeld Hemmingsen er tidligere professor i skatteret ved CBS. Jacob Graff Nielsen er dekan og professor i skatteret ved Københavns Universitet, ph.d.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anne Louise Bormann & Ib Hounsgaard Trabjerg
  1.377,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen indeholder en gennemgang af retspraksis med referater af væsentlige afgørelser, navnlig af nyere dato. Bogen forholder sig til de fortolkningsspørgsmål, loven giver anledning hertil, herunder de spørgsmål, hvorom der er uenighed i litteraturen, og de punkter med hensyn til bl.a. vederlagskrav og nye særejeformer, hvor lov om ægtefællers økonomiske forhold vil have betydning for fortolkning af arveloven. Bogen er ajourført med ny retspraksis og litteratur frem til juni 2017. Endvidere er bogen ajourført med de ændringer af loven, der er en følge af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold (som erstatter lov om ægteskabets retsvirkninger), og som træder i kraft den 1. januar 2018.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Sælges kun til studerende
   
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skattelovsamling med noter er en lovsamling, der er udarbejdet specielt til studerende. Lovsamlingen indeholder de mest anvendte regler på skatteområdet. Lovene er påført noter med oplysninger om lovændringer og ikrafttrædelsestidspunkt. Udkommer hvert år i ultimo januar og august.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mikael Kielberg
  1.830,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Arbejdsskadesikringsloven - 6. kommenterede udgave - er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. august 2016. Siden 5. udgave er der afsagt et betydeligt antal domme om ulykkesbegrebet og om udmåling af erstatning, herunder om retsgrundlaget for at foretage fradrag og fastsættelse af størrelsen af fradraget i sager om erstatning og godtgørelse. Bogen henvender sig især til advokater med speciale i erstatningsret, dommere, forsikringsselskaber og fagforeninger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en guide til den digitale tingbog
   
  958,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen digital tinglysning i praksis giver både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen.Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder af:Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøderAdkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringerSærlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v.Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvingerLejekontrakt med stedfæstelseVedtægter og vedtægtsændringer samt pant for ejerforeningerKreditorbeskyttelse.Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og andre specielle ekspeditioner som anmodninger om uskadelighedsartester og udlæg i utinglyste adkomster m.v.Nyt i 3. udgaveDenne 3. udgave af bogen er fuldstændigt revideret og opdateret med den nyeste trykte og utrykte retspraksis fra Vestre Landsret og Højesteret. Ud over de sædvanlige tinglysningsekspeditioner, beskriver bogen en række særlige problemstillinger, som relaterer sig til tinglysningen, bl.a.:Ejerforeningers udfordringer med at få tinglyst nye vedtægter og vedtægtsændringerTinglysning af auktionsskøde ved tvangsauktion og udslettelse eller genanvendelse af pantKreditorers tinglysning og aflysning af udlæg.MålgruppeDigital tinglysning i praksis – en guide til den digitale tinglysning er en håndbog til alle, der interesserer sig for digital tinglysning, herunder særligt professionelle brugere som advokater, ejendomsmæglere, medarbejdere hos realkredit- og pengeinstitutter, inkassobureauer og landinspektører. Bogen kan med fordel også læses af private personer, der ønsker vejledning og gode råd i forbindelse med søgning af tingbogsoplysninger eller hjælp til at tinglyse egne dokumenter. Om forfatterenAnja Olsen, retsassessor ved Retten i Roskilde. Anja Olsen har stor erfaring fra de forskellige retsområder ved Danmarks Domstole og har i en årrække arbejdet med og undervist i tinglysning. Hun deltog i udarbejdelsen af tinglysningssystemet som chefkonsulent i Domstolsstyrelsen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Martin Chr. Kruhl & Hanne S. Birkmose
  797,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Forvaltere af Alternative InvesteringsFonde (specialforeninger, hedgeforeninger, kapitalfonde m.v.)Formålet med denne bog er at give en samlet og systematiseret fremstilling af den retlige regulering af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’er), herunder forvaltere af kapitalfonde (private equity), hedgefonde, visse ejendomsselskaber og forvaltere af en række kollektive investeringsordninger, der tidligere var omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.Grundlaget er det direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde, som EU-Kommissionen vedtog i juni 2009, og som havde til formål at harmonisere kravene til enheder, som beskæftiger sig med forvaltning og administration af alternative investeringsfonde for derved at styrke tilliden til de finansielle markeder. I Danmark trådte FAIF-loven i kraft i juni 2013.MålgruppeBogen retter sig mod alle med interesse for forvaltere af alternative investeringsfonde og det finansielle område, herunder såvel teoretikere som praktikere.Om forfatterneHanne S. Birkmose er cand.merc.(jur.), ph.d. Hun er ansat som lektor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og har tidligere været ansat inden for den finansielle sektor. Hendes primære forskningsområder er selskabsret, corporate governance samt regulering af finansielle virksomheder. Hun har offentliggjort en række artikler inden for disse områder i såvel nationale som internationale tidsskrifter, ligesom hun underviser i selskabsret og regulering af finansielle virksomheder på Aarhus Universitet.Martin Chr. Kruhl er advokat hos Lett Advokatfirma, ph.d., HD-R og adjungeret lektor ved Aarhus Universitet. Han arbejder primært med private equity, finansielle virksomheder og selskabsret samt rets- og voldgiftssager indenfor disse områder. Han underviser på Aarhus Universitet i fagene Virksomhedsoverdragelse samt Regulering af finansielle virksomheder, ligesom han løbende holder kurser indenfor selskabsret m.v.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af T. Helmo Madsen
  634,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jesper Münther & Caroline Overgaard
  236,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendiet gennemgår de grundlæggende sikkerhedsrettigheder i fast ejendom samt kreditor- og skyldnerrettigheder.Kompendiet bygger på:"Sikkerhed i fast ejendom”, 2. udgave, 2014, af Peter Mortensen”Kreditorerne”, 2. udgave, 2014, af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen ”Lærebog i Obligationsret II”, 4. udgave, 2014, af Bo von Eyben, Ivan Sørensen og Peter MortensenMålgruppe Kompendiet kan anvendes af alle universitetsstuderende m.v., der beskæftiger sig med grundlæggende pante- og insolvensret. Kompendiet er særlig relevant for jurastuderende, der følger faget Sikkerheds- og kreditorrettigheder på den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se nu ISBN 9788761940285
  af Jan Pedersen, Malene Kerzel, Jane Ferniss & mfl.
  1.656,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan beskattes fysiske personer?Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer.Skatteretten 1 udkommer nu i 7. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning. Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten:SkattesystemetSkatteberegning og opkrævningIndkomstopgørelsenKapitalgevinstbeskatningSubjektiv skattepligtFamiliebeskatningenIntroduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning.Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.Nyt i 7. udgaveI 7. udgaven af Skatteretten 1 er afsnittet om den subjektive skattepligt blevet udvidet, og der er udarbejdet et nyt introducerende kapitel om skatteforvaltningen, klage og domstolsprøvelse som følge af, at de hidtidige bind Skatteretten 3 om den internationale skatteret og Skatteretten 4 om den formelle skatteret ikke længere er selvstændige bind. Udover den almindelige ajourføring af de forskellige områder er strukturen ændret, og flere af kapitlerne er skrevet helt om. MålgruppeSkatteretten 1 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.Om forfatterneProfessor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.Lektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.Advokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kompendium
  af Aqbal Amiri
  218,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendium i arbejdsret gennemgår systematisk de tre centrale dele af arbejdsretten i oversigtsform: Den kollektive arbejdsret, herunder indgåelse og opsigelse af overenskomster, overenskomstens forpligtende virkning, konfliktret, fredspligt samt det fagretlige processystem Den individuelle arbejdsret, herunder indgåelsen og ophøret af ansættelsesforholdet samt pligter og rettigheder under det løbende forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager Arbejdsmiljø og arbejdsskader, herunder det arbejdsmiljøretlige system, arbejdsgivers erstatningsansvar ved personskade samt andre centrale arbejdsmiljøpligter Kompendiet er ajourført med litteratur og retspraksis indtil 1. september 2014. Målgruppe Kompendiet kan anvendes af studerende på universiteter m.v., der beskæftiger sig med arbejdsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Kompendiet er særligt relevant for jurastuderende i de arbejdsretlige fag på bachelor- og kandidatuddannelsen på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt Copenhagen Business School. Om forfatteren Aqbal Amiri er stud.jur. og arbejder hos LETT Advokatpartnerselskab

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lisbeth Espensen, Anne Thuen, Pernille Brandstrup & mfl.
  652,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen giver en bred vejledning om sygedagpengelovgivningen og den praksis, der knytter sig hertil, og giver svar på de fleste spørgsmål om sygedagpenge.Denne 5. udgave af bogen er ajourført i forhold til de ændringer, der er sket i sygedagpengelovgivningen siden 2006. Der er sket en række ændringer i sygedagpengesystemet – flere af grundlæggende karakter. Der er således siden da vedtaget mere end 30 lovforslag på området. Bogen er udformet som opslagsbog med flere muligheder for en hurtig og målrettet informationssøgning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Johan Hartmann Stæger
  440,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herunder:Boopgørelsens opbygningGrundlæggende arveforholdValg af skæringsdagBehandling af de enkelte typer aktiver og passiverVærdiansættelseOpdeling i bodeleUdlodningBilagGenoptagelseTvisterFokus er på at lette arbejdet med dødsboer og boopgørelser og ikke på en teoretisk fuldstændig gennemgang af dødsboskifteretten. Bogen indeholder eksempler på boopgørelser i et solvent og et insolvent dødsbo.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Troels Michael lilja
  699,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen er den første, samlede fremstilling om iværksætterselskaber, hvor læseren kan orientere sig om retsstillingen for iværksætterselskaber.Siden 1. januar 2014 har det været muligt at vælge et iværksætterselskab med en selskabskapital på ned til 1 krone som den selskabsretlige ramme om langt de fleste former for erhvervsvirksomhed. Selv om iværksætterselskabet definitorisk er en variant af anpartsselskabet, afviger retsstillingen for iværksætterselskaberne på en række væsentlige områder.Iværksætterselskabets største styrke er utvivlsomt den fleksibilitet, det yderst begrænsede kapitalkrav yder selskabsdeltagerne, samtidig med at selskabsloven er med til at skabe en velkendt ramme om anpartsselskabsvarianten. Iværksætterselskabet er tydeligt inspireret af det tyske Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), og er en uundgåelig konsekvens af den øgede selskabsretlige konkurrence, som siden Centros-afgørelsen har sat dagsordenen for europæisk selskabsret.MålgruppeFormålet med bogen er at give praktikere såvel som teoretikere en solid indføring i de særlige regler og problemstillinger, der knytter sig til iværksætterselskaber, samt i mindre grad at give læseren en indføring i de regler, hvor retsstillingen er den samme for iværksætterselskaber og andre kapitalselskaber. Om forfatterenTroels Michael Lilja er lektor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School og har skrevet en række især selskabsretlige artikler og bøger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se nu ISBN 9788761940490
  af Mogens Moe & Jacob Brandt
  1.040,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Overblik over miljøretten i Danmark med praktisk fokusHensigten med bogen er at give overblik over de mange og komplekse regelsæt, der regulerer fysisk planlægning, miljø og natur i Danmark.Bogen dækker det, der i Danmark normalt opfattes som miljøspørgsmål, nemlig miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse og planlægning. Fokus er på de sagstyper, man hyppigst møder i praktisk virksomhed. Samtidig er det bogens formål at vise, hvordan systemerne hænger sammen.Tillige gennemgås EU-miljøretten, da den ofte har afgørende betydning, når miljøretlige problemer skal analyseres til bunds - særligt når det drejer sig om affald, kemiske stoffer, naturbeskyttelse eller VVM. Nyt i 8. udgave8. udgave er ajourført til 1. juni 2015. Ajourføringen af 8. udgave er i lighed med de øvrige ajourførte udgaver motiveret af lovgivningens konstante forandring. Både EU-direktiver og ren national lovgivning er løbende under udvikling, ligesom flere markante domme kalder på omtale. Blandt markante forandringer kan nævnes implementeringen af EU’s direktiv for industrielle emissioner, som i visse situationer gør op med forureneren betaler-princippet, eller Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af samtlige danske vandplaner, som skulle have implementeret vandrammedirektivet.MålgruppeMålgruppen er alle, der arbejder med konkrete miljøsager, f.eks. jurister, advokater, miljømedarbejdere i kommuner, regioner og virksomheder samt deres rådgivere, da bogen er velegnet som opslagsværk. Bogen er også egnet som lærebog for studerende.Om forfatterneAdvokat lic.jur. Mogens Moe, var indtil 1994 chef for Miljøstyrelsens Tilsyns- og Lovkontor. Derefter har han praktiseret som advokat med miljøsager som speciale. Han er i dag indehaver af advokatfirmaet Mogens Moe.Advokat Jacob Brandt har siden 2004 beskæftiget sig med miljøretten. Efter kortvarigt ansættelse som forskningsassistent i universitetsmiljøet var han i et par år i Miljøstyrelsens juridiske enhed, før han skiftede til advokatbranchen. Han er i dag specialistadvokat hos advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han fokuserer på offentligretlige spørgsmål inden for miljø, natur, planlægning og forsyning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - med kommentarer
  af Kristian Dreyer & Ali Simiab
  652,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bliv helt opdateret på den nye ejendomsmæglerlov med denne lovkommentarLov om formidling af fast ejendom m.v. trådte i kraft den 1. januar 2015 og indeholder flere ændringer, der har væsentlig betydning for forbrugere og ejendomsmægleren.Med udgangspunkt i den nye lov gennemgås lovens bestemmelser, og forfatterne behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde, ejendomsmæglerens pligter, kravene til ejendomsformidlingsvirksomheder og de indholdsmæssige krav til salgsdokumenterne.Desuden behandles ejendomsmæglerens erstatnings- og godtgørelsesansvar - med særlig vægt på inddragelse af en række kendelser afsagt af Klagenævnet for Ejendomsformidling samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, således at praksis på disse områder belyses grundigt. Kommentarer til formidlingsbekendtgørelsen m.fl. er indarbejdet, hvor det findes relevant.Den nye ejendomsmæglerlovLoven medfører en række essentielle ændringer i forhold til den tidligere omsætningslov, herunder afskaffelsen af kravet om daglig leder, indførslen af kravet om en ansvarlig ejendomsmægler, præcisering af ejendomsmæglerens rolle, liberalisering af ejendomsmæglernes vederlagsregler og nye regler om formidlingsaftalers varighed. Herudover er der indført en række mindre ændringer, der letter ejendomsmæglerne for administrative byrder, samt en række ændringer, der skal overskueliggøre de oplysninger, som forbrugerne modtager. Denne lovkommentar behandler desuden en række hidtil uomtalte spørgsmål inden for ejendomsmæglerområdet så som det disciplinære ansvar, da indførelsen af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere blev oprettet i 2006, og dermed efter udgivelsen af alle tidligere lovkommentarer til omsætningsloven. MålgruppeBogen henvender sig til alle, der arbejder med fast ejendom, og bør anvendes aktivt hos enhver advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, hos penge- og realkreditinstitutter m.fl. Bogen kan med fordel benyttes af studerende på ejendomsmægleruddannelsen og af universitetsstuderende på jurastudiet. Om forfatterneKristian Dreyer er advokat (L) og partner hos Svejgaard | Galst | Qwist Advokataktieselskab. Han har speciale i fast ejendom og byggeri, ejendomsmæglerjura samt behandling af rets- og voldgiftssager. Han er ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, tidligere ekstern lektor på Ejendomsmæglerakademiet, og han underviser advokater og ejendomsmæglere hos flere kursusudbydere. Kristian Dreyer fører et betydeligt antal rets- og nævnssager om ejendomsmægleransvar. Sideløbende med advokathvervet og undervisningen er han lægdommer ved boligretten samt forfatter til flere juridiske fremstillinger.Ali Simiab er ansat hos Svejgaard | Galst | Qwist Advokataktieselskab med speciale i fast ejendom og ejendomsmæglerjura. Han underviser på kurser for advokater og ejendomsmæglere. Ali Simiab har tidligere udgivet et kompendium til kursusfaget ”Omsætning af fast ejendom” på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet og har bidraget til flere lærebøger om omsætning af fast ejendom.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Frank Bøggild & Kolja Staunstrup
  1.558,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Advokaterne Frank Bøggild og Kolja Staunstrup har udgivet bogen EU-varemærkeret. Bogen er den første danske fremstilling, der giver et samlet overblik over EU-varemærkeretten. Med introduktionen af EU-varemærket i 1996 blev der skabt et helt nyt og selvstændigt varemærkesystem med egne retskilder, egne processer og egne såvel administrative som dømmende organer. Praksis fra OHIM, herunder Board of Appeals, Retten og EU-Domstolen er i dag helt central for dansk og europæisk varemærkeret. Denne bog giver for første gang en samlet, dansk fremstilling af EU-varemærkeretten og den ofte vanskeligt tilgængelige praksis, der gennem årene er skabt på området. Bogens hovedfokus er de materielle aspekter af EU-varemærkeretten, og bogen foretager en grundig gennemgang af retspraksis først og fremmest fra Domstolen og Retten, men også praksis fra OHIM og national domspraksis inddrages. Fremstillingen giver endvidere et overordnet indblik i den revidering af Varemærkeforordningen og Varemærkedirektivet, der p.t. pågår. Målgruppe Bogen er skrevet af praktikere og henvender sig til advokater og andre, som beskæftiger sig med varemærkeretlige problemstillinger, EU-retlige såvel som nationale. Om forfatterne Forfatterne er Frank Bøggild og Kolja Staunstrup. De er og har i adskillige år været tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert. Begge har omfattende praktisk erfaring med behandling af både nationale og EU-retlige varemærkeproblemstillinger og har ført en række retssager på området.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst
  af Sonny Kristoffersen
  740,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hånd- og lærebog om markedsføringsloven Forbrugerretten I giver en systematisk gennemgang af retsreglerne i markedsføringsloven, herunder de seneste lovændringer og praksis. Vægten er især lagt på en gennemgang af de retlige standarder i markedsføringsloven, og hvordan de spiller sammen med den civilretlige forbrugerlovgivning. Bogen gennemgår bl.a.: Afgrænsning af god markedsføringsskik Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Den erhvervsdrivendes loyale vejledningspligt, herunder reglerne om oplysninger efter servicedirektivet Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge Salgsfremmende foranstaltninger og reglerne om det offentligretlige garantibegreb Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og santionsmuligheder Bogen er del af en serie om forbrugerbeskyttelse i offentlig- og civilretlig lovgivning: Forbrugerretten II - Den civilretlige forbrugerbeskyttelse Forbrugeraftaleloven med kommentarer Målgruppe Bogen indgår i overbygningsfaget Forbrugerret på jurastudiet på Københavns og Aarhus Universitet. Bogen er også en velegnet håndbog for advokater, jurister og ikke-jurister, der arbejder med og rådgiver om forbruger- og markedsføringsretlige spørgsmål. Om forfatteren Sonny Kristoffersen er advokat, partner og head of compliance i det internationale advokatfirma Magnusson. Forfatteren har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfaget Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret samt været tilknyttet CBS i faget udvidet markedsføringsret.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - grundlæggende regler og principper
  af Eva Smith
  411,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Få en solid indføring i straffeprocessens begreber og problemstillinger.Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side.Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder.Bogens kapitler:De grundlæggende straffeprocessuelle principperEfterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelseStraffeprocessuelle tvangsindgrebPåtalenBevisbyrde og bevisbedømmelseDomstolenes organisationHovedforhandling og domAppel.MålgruppeStraffeproces er målrettet undervisningen på jurastudiets grunduddannelse, men kan også læses af ikke-jurister, der ønsker en introduktion til den danske strafferetspleje.Om forfatterenForfatter er Eva Smith, professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Endvidere har Peter Trudsø, advokat og ekstern lektor i straffeproces, medvirket til bogen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Må KUN sælges til studerende
   
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skattelovsamling med noter er en lovsamling, der er udarbejdet specielt til studerende. Lovsamlingen indeholder de mest anvendte regler på skatteområdet. Lovene er påført noter med oplysninger om lovændringer og ikrafttrædelsestidspunkt. Udkommer hvert år i ultimo januar og august.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kirsten Østergaard
  915,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med Eksempelmanual får du et alfabetisk opslagsværk, der på overskuelig vis forklarer den ofte meget komplicerede skattelovgivning Manualen giver en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til gældende lovgivning. I Eksempelmanual 2017 er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne, som er opdateret med aktuelle tal, der skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2017.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.