Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Karnov Group

Filter
Filter
Genre
 • (50)
Bogtype
 • (50)
Format
 • (30)
 • (15)
 • (3)
 • (2)
Sprog
 • (50)
Pris
DKK
Tag
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - danske, internationale og globale retssystemer
  af Karin Buhmann & Claus Tønnesen
  668,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen giver en bred og let tilgængelig indføring i offentlig ret i dansk, internationalt og – som noget nyt – i globalt perspektiv.Bogen er bl.a. tænkt som en afløser for Lærebog i Offentlig og International ret (Thomson 2008), som den ene af forfatterne bidrog til.Bogen behandler følgende emner, herunder samspillet mellem de enkelte dele af den offentlige ret:Offentlig ret, retssociologi, retsfilosofi og juridisk metodeForfatningsretInternational ret: Folke- og EU-retForvaltningsretDen offentlige rets globalisering.I modsætning til mange andre lærebøger i offentlig ret tager bogen udgangspunkt i institutionelle forhold og de ændrede betingelser og rammer, som den offentlige ret fungerer i. Som noget nyt i forhold til 2008-udgaven indeholder bogen et afsnit om tendenserne i retning af globalisering af den offentlige ret, især forvaltningsretten. Bogens forvaltningsretlige afsnit tager mod traditionen udgangspunkt i kravet om lovhjemmel som betingelse for forvaltningens adgang til at træffe bindende afgørelser med understregning af hjemmelslovens afgørende betydning for såvel afgørelsesindhold som proces.MålgruppeFremstillingen retter sig primært mod studerende og andre interessererede uden fagjuridisk baggrund. Om forfatterneKarin Buhmann har en juridisk Ph.d.-grad og er desuden dr. scient.adm. Hun har siden 2000 undervist i offentlig ret og international ret ved flere universiteter og har bidraget til flere lærebøger samt udviklet andet undervisningsmateriale.Claus Tønnesen er cand. jur. og har i mere end 30 år ved siden af sit hovederhverv undervist i forvaltningsret ved universiteterne og ved Danmarks Forvaltningshøjskole. Han har skrevet flere lærebøger i faget.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - virksomhed og regulering
  af Henrik Barner Christiansen m.fl.
  1.438,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen er en generel og tværgående beskrivelse af pengeinstitutternes forretning og regulering, og indeholder en vurdering af de regler og vilkår, som pengeinstitutternes ledelser og medarbejdere virker under. Bogen giver samtidig et indblik i Finanstilsynets erfaringer med institutterne i praksis Bogen er en håndbog for ledelsesmedlemmer og medarbejdere og andre, der beskæftiger sig med pengeinstitutforhold eller som søger nærmere kendskab hertil, fx studerende, journalister og regnskabsbrugere.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lars Bo Langsted
  534,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Knud Waabens klassiske værk inden for strafferetten udkommer nu i 6. udgave, videreført af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på 2 bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Den 3. bog i den oprindelige serie ”Strafferettens almindelige del II – Sanktionslæren” videreføres ikke, men kapitlet om rettighedstab er indarbejdet i den nye udgave af strafferettens almindelige del.I meget præcis og koncentreret form gennemgår Strafferettens almindelige del bl.a. følgende centrale emner:StraffeteorierPrævention, gengældelse og retsfølelseForbrydelsenDen strafferetlige lovanvendelseObjektive straffrihedsgrundeTilregnelseForsøgMedvirkenInternational strafferetRettighedstabBogen er i 6.udgaven ført ajour med lovgivning og retsafgørelser frem til april 2015. MålgruppeBøgerne henvender sig primært til jurastuderende ved universiteter, men de er desuden velegnede for praktikere – f.eks. ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.Om forfatterneKnud Waaben var en af Danmarks store skikkelser inden for strafferet. Han var professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1959-91 og formand for Straffelovrådet 1971-95. Han skrev en række lærebøger og andre værker, fortrinsvis om strafferetlige emner. Inden sin død i 2008 bad han Lars Bo Langsted om at videreføre sine lærebøger i strafferet.Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden år 2000. Han har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, cybercrime, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og regulering af de liberale erhverv. Han har et omfattende forfatterskab inden for især erstatnings- og strafferet og en årelang undervisningserfaring i bl.a. strafferet, rådgivningsansvar, revisoransvar, selskabsret og retskilderne. Herudover har han bl.a. været medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, af Procesbevillingsnævnet, afdelingen for appeltilladelser. Han er leder af International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre (IECC) ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  1.267,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med 5. udgave af Panteret foreligger en ajourført fremstilling af reglerne om sikkerhedsstillelse på grundlag af de aktivtyper, som det efter dansk ret er muligt at belåne. Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.Bogen gennemgår bl.a.:Det personlige gældsansvarKreditor- og omsætningsbeskyttelseBeskrivelse af pantetOverdragelse af panterettenPanterettens ophørForholdet mellem pantsætteren og panthaverenPantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve og den praktiske anvendelse af disse pantedokumenterPanteret i tilbehør og bestanddelePanteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiverTilbageholdsret.Nyt i 5. udgaveI forhold til 4. udgave af bogen fra 2012 er der taget hensyn til mellemkommende ændringer af lovgivningen, ligesom ny litteratur og ny retspraksis er omtalt og kommenteret.Om forfatterneForfatterne, der er nuværende eller tidligere professorer ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med panteretlige og øvrige formueretlige problemstillinger. Bent Iversen har bl.a. skrevet bogen Panteret i fast ejendom og løsøre, Lars Hedegaard Kristensen er forfatter til bl.a. bogen Studier i erhvervsfinansieringsret og Lars Henrik Gam Madsen er forfatter til bl.a. bogen Modregning med uklare krav.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Julie Scharling & Sidsel Allermann
  249,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendiet giver overblik over den grundlæggende strafferet med særligt henblik på eksamen i faget strafferet. Kompendiet er opdelt i følgende dele: Del 1: Strafansvar Del 2: Strafferetlige sanktioner Del 3: Udvalgte delikter Målgruppe Kompendiet er primært målrettet studerende på den juridiske grunduddannelse. Herudover er kompendiet relevant for journalister og alle andre, der ønsker en enkel fremstilling af grundlæggende strafferet. Om forfatterne Julie Scharling er cand.jur. fra 2010, uddannet advokat og arbejder i dag som jurist i Miljøministeriet. Sidsel Allermann er cand.jur. fra 2009 og arbejder til daglig som anklager hos Rigsadvokaten.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - ret og rammer
  af Martin Lavesen & Lars Økjær Jørgensen
  651,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Konfliktløsning gennem mediation bliver mere og mere udbredt i Danmark. Mediation - ret og rammer beskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til. Bogen behandler spørgsmål om, hvilke krav der bør stilles til mediators uddannelse, om en kontraktbestemmelse om mediation tvinger parterne til at mediere, om oplysninger givet under mediation altid skal hemmeligholdes og hvornår en mediators interesser medfører inhabilitet. Bogen introducerer god mediationsskik, giver bud på, hvordan forligsaftalen skal udfærdiges og rådgiver om, hvordan mediator skal aflønnes.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen & mfl.
  910,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En praktisk fremstilling af regelsættet om revisors skriftlige erklæringer.Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer.Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete problemstillinger, som en revisor kan støde på ved afgivelse af erklæringer. Bogen er tænkt som et praktisk værktøj, og fremstillingen falder i to dele:Del I gennemgår kravene til revisors erklæringer, og i den forbindelse behandles en række konkrete problemstillinger, der har vist sig med fortolkningen af erklæringsbekendtgørelsen. Del II indeholder en omfattende eksempelsamling, der illustrerer udformningen af erklæringer inden for store dele af de områder, som revisor må beskæftige sig med efter revisorlovgivningen.Nyt i 4. udgaveFor at understrege tilknytningen til de internationale standarder og tydeliggøre forskellen mellem de forskellige typer erklæringer, er revisionsstandarderne (RS’erne) erstattet af Internationale standarder udgivet af IFAC (De internationale standarder), og de nye standarder skal anvendes med virkning for erklæringer, der udarbejdes 1. juli 2012 eller senere. Endvidere er ISA 700, 705 og 706 samt ISA 800, 805 og 810 endeligt implementeret.MålgruppeBogen tjener som praktisk værktøj for revisorer og andre, som afgiver eller benytter skriftlige erklæringer i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Bogen kan desuden med stor fordel benyttes i undervisningen på revisorkandidatstudiet. Om forfatterneBogens forfattere – Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund – har dels en baggrund fra Revisorkommissionen og FSR’s revisionstekniske udvalg og dels en praktisk indgangsvinkel som statsautoriserede revisorer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt
  af Jens Paulsen
  1.865,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav. Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes. Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.: Grundlæggende arbejdsretlige begreber Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l. Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl. Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger Kollektive afskedigelser Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden Fratrædelsesgodtgørelser Målgruppe Bogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret. Om forfatteren Jens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af K. Gianelli, D. Sander Hjortsø, N. Salling, mfl.
  807,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Langt de fleste ledere i og ejere af virksomheder vil på et eller andet tidspunkt have overvejelser om køb og salg af virksomhed og dermed skulle vurdere, hvorvidt overvejelserne skal føres ud i livet, hvordan man finder relevante købere eller sælgere, hvordan processen gennemføres bedst, hvilken juridisk og skattemæssig struktur er bedst, hvilken pris er den rigtige, hvordan overdragelsen skal gennemføres og meget andet. Denne bog giver en samlet fremstilling af processen omkring køb og salg af virksomhed samt gode råd relevant for netop de overvejelser, hentet fra forfatternes solide erfaring med køb og salg af virksomheder. Bogen rummer en gennemgang af forretningsmæssige, strategiske, juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige emner, beskrevet i lægmandssprog og med praktiske eksempler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se også ISBN 978-87-619-1962-5
  af Peter Fauerholdt Thommesen & Jakob Juul
  910,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:hvilke sager der kan behandles ved voldgiftvoldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighedvoldgiftsaftalens retsvirkningervoldgiftsrettens etablering og sagsbehandlingforholdet mellem voldgiftsretten og domstoleneanerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsentilsidesættelse af voldgiftskendelseBogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bassah Khalaf
  1.065,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes:Hvilke rettigheder den sekundære frie bevægelighed indebærer.Hvordan en afledt opholdsret på baggrund af den sekundære frie bevægelighed stiftes inden for de tre opholdsdoktriner (Singh-, Carpenter- og Zambrano-doktrinerne).Hvordan et familiemedlem til en unionsborger er stillet i unionsborgerens hjemland i de tilfælde, hvor forudsætningerne for den afledte opholdsret ophører.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Søren Narv Pedersen
  977,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Få styr på ansættelses- og arbejdsretten med ny bogDenne bog giver en forståelig vejledning og indføring i arbejdsrettens love og regler således, at læseren får et fuldstændigt billede over regelkomplekset. Alle har brug for at kende regler om ansættelse, opsigelse, sygdom, ferie, ligebehandling, orlov mm. såvel for funktionærer som for dem, der ikke er omfattet af funktionærloven.Gennem bogen får læseren et godt overblik over, hvorledes det danske arbejdsmarked er opbygget, og hvilke love og regler, man skal være opmærksom på, hvad enten man er arbejdsgiver, personalechef eller medarbejder. Bogen belyser også den praktiske side af de personale¬mæssige problemstillinger, derfor er der medtaget alle relevante formularer, som naturligt anvendes inden for de enkelte områder, herunder udkast til standardformularer, som f.eks.ansættelsesaftaler og orlovsaftaler.Bogen behandler emner som:Kollektiv og individuel arbejdsret samt offentlig reguleringAnsættelsesbeviserLige- og forskelsbehandlingsloveneSygedagpengereglerneVikarlovenFerielovenFunktionærlovenKunde-, konkurrence- og jobklausulerVirksomhedsoverdragelseslovenMasseafskedigelseslovenOm forfatterenAdvokat (H) Søren Narv Pedersen (født 1970) cand. jur. fra Københavns Universitet 1995. Praktiserende advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret. Til dagligt beskæftiget med rådgivning, voldgifts- og retssager inden for særligt funktionærområdet.Søren Narv Pedersen er partner i Bird & Bird advokatfirma i København, hvor han leder firmaets ansættelsesretsafdeling. Derudover har han i en årrække undervist på Københavns Universitet og på kurser. I foråret 2007 var han konstitueret dommer i Østre Landsret.Søren Narv Pedersen er endvidere forfatter til Jobklausulloven med kommentarer (2012), ligeledes fra Karnov Group.MålgruppeBogen henvender sig på den ene side til arbejdsgivere, personalechefer og andre medarbejdere, der enten i en virksomhed eller i en arbejdsgiver- eller fagforening beskæftiger sig med personaleforhold. På den anden side er bogen en brugsanvisning for den ansatte medarbejder, som ønsker at vide mere om ansættelsesret og arbejdsmarkedsforhold.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - og nogle udvalgte emner
  af Lennart Lynge Andersen, Henrik Juul & Henrik Gam
  350,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretlige område, fagets metoder og terminologi samt de centrale love. Bogen suppleres med 3 ajourførte kapitler fra bogen ”Kreditretlige emner” (3. udg. 2010), idet navnlig nedskæringen af pensum har nødvendiggjort én samlet udgave. Bogen supplerer ”Kreditretten”, der i 2014 udkom i 6. udgave. Bogens forfattere er Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul. De tre forfattere har udgivet en række bøger hos Karnov Group.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Henrik Karl Nielsen
  501,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lars Bo Langsted, Kim Füchsel, Peter Gath & mfl.
  773,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen omhandler, som den eneste, det samlede regelsæt, der gælder for danske revisorer og beskriver de krav, der i dag stilles til revisors rapportering. Fokus er primært på særlige danske forhold, men bogen giver en samlet fremstilling af de krav, der stilles til revisors rapportering. Derved omfattes såvel de krav, der er fælles for det meste af verden, og de, der er specifikt danske. Bogens første del indeholder en gennemgang af revisorlovgivningen, etik og uafhængighed. Dernæst behandles revisors centrale erklæringstyper, og til sidst beskrives krav og forventninger til revisors rapportering i revisionsprotokollen og andre former for intern rapportering. Nyt i 3. udgave Bogen er i tredje udgave fuldstændig opdateret med de seneste standarder, herunder standarden om udvidet gennemgang samt EU-forordningen fra april 2014 med ikrafttrædelse juni 2016. Målgruppe Bogen henvender sig især til studerende ved landets universiteter og handelshøjskoler, men er også relevant for praktiserende revisorer og alle andre, der beskæftiger sig med revisors forhold.Om forfatterneForfatterne er statsautoriseret revisor Kim Füchsel, PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisor Peter Gath, EY, professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet og statsautoriseret revisor Jens Skovby, RevisorGruppen Danmark.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Frederik Waage
  525,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med et større antal fiktive eksempler demonstrerer bogen hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres og løses Bogen er en samling af tekster, øvelsesopgaver og materialer der tilsigter at give læseren et overblik over den danske statsforfatning, ligesom bogen bidrager til en belysning af den mere praktiske side af forfatningsretten. Faget er omfattende og det indbefatter både danske og internationale retskilder. Ikke desto mindre anvendes den sædvanlige juridiske metode når man løser forfatningsretlige problemstillinger. Og det er et klassisk råd på studiets 1. år, at den juridiske metode bedst skærpes gennem løsningen af et hav af øvelsesopgaver.Med et større antal fiktive eksempler demonstrerer bogen hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres – og løses – med udgangspunkt i navnlig grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Bogens tekster og opgaver kan ses som et supplement til de lærebøger der i øvrigt benyttes i de forfatningsretlige fag på de fire danske jurauddannelser.MålgruppeTeksterne og opgaverne i bogen retter sig mod studerende på den juridiske bacheloruddannelse og mod andre der efterspørger en indføring i forfatningsretten samt øvelse i juridisk problemløsning på dette retsområde. Bogen kan benyttes som forberedelse til semestrets undervisning i de forfatningsretlige fag og som arbejdsredskab under eksamensforberedelsen på de forskellige uddannelser. Om forfatterenFrederik Waage er dr.jur. og fagansvarlig for fagene forfatningsret og civilproces ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Han har arbejdet med forfatningsret i praksis som embedsmand og advokat og er forfatter til disputatsen Det offentlige som procespart.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ruth Nielsen
  1.055,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jesper Fabricius
  1.586,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser, som i 2016 blev gennemgribende ændret ved indførelsen af udbudsloven og de samtidige ændringer af tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.Nyt i 4. udgave 4.-udgaven er gennemgribende revideret og omskrevet i lyset af indførelsen af udbudsloven og de samtidig gennemførte ændringer af tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. Bogen medtager Klagenævnet for Udbuds første praksis om de nye regler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestressorer
  af Bent Warming-Rasmussen, Jesper Marqaurt, Jesper Raalskov & mfl.
  393,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog beskæftiger sig med effektiviseringen af controller-funktionen med særligt fokus på håndtering af divergerende forventninger og rollestress. Mindsket rollestress øger controllerens mulighed for at være fokuseret, effektiv og efficient, hvilket øger mulighederne for at være værdiskabende for organisationen. Bogen giver controlleren og selskabsledelsen en forståelsesramme at navigere efter i praksis for at begrænse og undgå rollestress.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Søren Bergenser
  889,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ledelsesansvaret – ansvaret for medlemmer af bestyrelse og direktion – har i de seneste år haft en tiltagende interesse og praktisk relevans. Også i forhold til de erhvervsdrivende fonde, hvorunder der forvaltes betydelige virksomheder og værdier, har der i de seneste år været en række sager og dermed større offentlig interesse. Ledelsesansvaret i erhvervsdrivende fonde er en specialdisciplin, idet erhvervsdrivende fonde er underlagt særlige regler af væsentlig betydning for ledelsens forhold og dermed bedømmelsen af ledelsens erstatningsansvar. Reguleringen af de erhvervsdrivende fonde har markante forskelle sammenlignet med reguleringen af kapitalselskaber.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen
  af Frederik Waage
  1.298,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det offentlige som procespart er Frederik Waages doktordisputatsI hvilken grad er advokater, der repræsenterer offentlige myndigheder, forpligtede til at varetage den private modparts interesser? Normerer forvaltningsloven og forvaltningsretlige retsgrundsætninger det offentliges optræden i civilprocessen? Hvordan adskiller myndighedens retssagsførelse sig fra almindelig sagsbehandling, og har domstolene særlige undersøgelsesforpligtelser i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse? Disse og en række andre processuelle problemer, der knytter sig til det offentliges deltagelse i civile retssager, tages under behandling i denne doktordisputats, der er det første danske værk, der vedrører forvaltningsrettens og civilprocessens regler for det offentliges retssagsbehandling. Bogen har interesse for advokater, embedsmænd og andre, der til dagligt beskæftiger sig med civile retssager, hvor det offentlige er part. Med en systematisk gennemgang af de enkelte dele af retssagens faser, udgør bogen endvidere et vigtigt supplement til de generelle danske lærebøger om civilproces, i kraft af bogens fokus på den ordning for prøvelse af myndighedsudøvelse, der er reguleret af retsplejeloven.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af René Offersen & Kim Lundgaard Hansen
  657,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Praktisk procesbaseret håndbog til gennemførelse af udbud efter Udbudsloven.Bogen giver vejledning og praktiske råd for ordregiver, der er underlagt Udbudslovens afsnit I og II. Der gives gennem bogen en procesbaseret gennemgang af de overvejelser, som ordregiver bør gøre sig for at gennemføre et vellykket udbud, og bogen besvarer ofte stillede spørgsmål i den rækkefølge, hvor det er relevant under en udbudsproces. Bogen behandler de hyppigst forekommende procedurer:Offentlige udbudBegrænset udbudUdbud med forhandlingProjektkonkurrencerRammeaftalerSidst i håndbogen er medtaget et afsnit særligt for tilbudsgivere samt en række paradigmer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kjeld Bergenfelt
  1.120,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  For første gang foreligger der en samlet fremstilling af beskatningen af de finansielle selskaber i Danmark, omfattende banker, sparekasser, finansierings- og leasingselskaber, realkredit, forsikringsselskaber, investeringsfonde og investeringsselskaber samt pensionskasser. Gennemgangen er ikke alene fokuseret på de mange særegne skattemæssige forhold, der gælder for de enkelte typer af finansielle selskaber. Bogen belyser tillige den praktiske betydning af de tværgående skatteregler, der gælder for de enkelte finansielle selskaber. Det forholdsvis komplicerede lovstof er illustrereret med en række eksempler, afgørelser mv.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Se nu ISBN 9788761941572
  af Henrik Steffensen, Jan Fedders, Jan-Christian Nilsen & mfl.
  2.340,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lovkommentaren indeholder også den nyeste praksis og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen samt regnskabskontrollen. Bogen indeholder, ud over kommentarer til de enkelte lovbestemmelser, kommentarer til alle relevante bekendtgørelser, herunder bestemmelserne om indberetning af årsrapporter, der har været i hastig udvikling, IFRS-bekendtgørelsen, Delårsrapportbekendtgørelsen og den nye overgangsbekendtgørelse til lovændringen i 2015.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Analyse, diskussion og svar
  af Lars Kiertzner & Niklas Tullberg Hoff
  398,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen beskæftiger sig med typiske problemstillinger fra revisors praksis ved erklæringer med sikkerhed, fravalg af revision, erklæringer om assistance, erklæringer uden for godkendte revisionsvirksomheder, fortsat drift, opgavedokumentation, uafhængighed, ”problemklienter” samt reglerne i hvidvasklovgivningen. MålgruppeBogens målgruppe er de praktiserende revisorer, som står over for udfordringerne i deres praksis. Endvidere studerende, der ønsker en mere praktisk belysning af den regulering, der møder dem på deres uddannelse.Om forfatterneNiklas Tullberg Hoff er registreret revisor og fagkonsulent i FSR-danske revisorer.Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Søren C. Volder & Tanja Lykke Stougaard
  538,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ruth Nielsen & Ulla Neergaard
  1.101,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret. Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked. Del I behandler: Strukturen i EU, den historiske udviklingsproces samt EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler EU’s institutioner EU’s retskilderAlmindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret Den Økonomiske og Monetære Union Del II berører: En generel introduktion til fri bevægelighed i det indre marked Varernes fri bevægelighed Fri udveksling af tjenesteydelserEtableringsfrihedKapitalens fri bevægelighedArbejdskraftens fri bevægelighed Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere MålgruppeAdvokater, dommere, embedsværket, studerende på universiteter og højere læreanstalter samt journalister. Om forfatterne Forfatterne er professor Ulla Neergaard, Københavns Universitet, og professor Ruth Nielsen, CBS.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Henrik Steffensen, Jan Fedders, Jan-Christian Nilsen & mfl.
  2.593,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lovkommentaren indeholder også den nyeste praksis og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen samt regnskabskontrollen.Der har været rigtigt mange ændringer til årsregnskabsloven siden dens vedtagelse i 2001 – f.eks. i 2004, 2006, 2008, 2015 og senest i 2018, der indeholdt 82 ændringer. Siden 2001 er loven ændret 34 gange. Udviklingen i lovgivningen er overordnet set gået i to retninger; større og mere komplicerede krav til børsnoterede virksomheder og færre krav til mindre virksomheder. Bogen indeholder, ud over kommentarer til de enkelte lovbestemmelser, kommentarer til alle relevante bekendtgørelser, herunder bestemmelserne om indberetning af årsrapporter, der har været i hastig udvikling, IFRS-bekendtgørelsen, Delårsrapportbekendtgørelsen og den nye overgangsbekendtgørelse til lovændringen i 2015. Nyt i 8. udgave Denne udgave er udbygget med en del ny viden i forhold til grænsefladerne mellem selskabslovgivningen og regnskabslovgivningen, f.eks. inden for koncerninterne virksomhedssammenslutninger. Kommentarerne til reglerne om virksomhedssammenslutninger er tillige væsentligt udbygget i forhold til Erhvervsstyrelsens vejledning om virksomhedssammenslutninger fra 2018. Målgruppe Årsrapporten er et nyttigt redskab for virksomheder og regnskabsmedarbejdere, der udarbejder årsrapporter, samt for revisorer og andre rådgivere.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Britt Vonger
  835,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Når der skal digitaliseres arbejdsgange, skal det ske med respekt for de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler. Når en jurist rådgiver et projekt, forudsætter det kendskab til spillereglerne i projekter. Når en juridisk fejl skal forebygges, kræver det en grundlæggende forståelse af, hvorfor fejl opstår.En række af de opgaver, som en kommunal jurist skal løse, kræver at juristen tilegner sig kompetencer ud over de rent faglige. Opgaverne kræver også et tæt samarbejde mellem kommunernes jurister og de ansatte i fagforvaltningerne, i it-afdelingen og i økonomiforvaltningen. Bogen introducerer nyttige metoder, som fx brug af enkle procesværktøjer, projektorganisering, business-cases og forskellige metoder til forebyggelse af fejl. Forfatteren giver også eksempler på klassiske opgaver for en kommunal jurist set fra nye vinkler, fx konsulentopgaver, rådgivning i konkrete sager og undervisning. Bogen indeholder forfatterens egne erfaringer, og erfaringer fra jurister i andre kommuner, blandt andet København, Aarhus og Faxe. Bogen indeholder også gode råd fra juristens kunder – hvad enten kunden er en projektleder, facilitator eller fagchef. 2. udgave Denne udgave indeholder nye kapitler om samskabelse, innovation, digitalisering og juristen som oversætter af meningen bag reglerne, og et afsluttende kapitel om juristen i fremtiden.Målgruppe Bogen er skrevet til kommunalt ansatte jurister og deres ledere. Bogen er også relevant for ansatte i de myndigheder, der fører tilsyn med kommunerne – særligt i Social- og Indenrigsministeriet, i Ankestyrelsen og hos ombudsmanden. Om forfatteren Bogens forfatter Britt Vonger er juridisk chefkonsulent i Gentofte Kommune. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun har tidligere skrevet ”Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide”, artiklerne ”Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst” og ”Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling”, og er medforfatter til bøgerne ”Juridisk risikostyring i kommuner” og ”Kommunale aktieselskaber”.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lone Mai Truelsen
  946,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen, der med få ændringer udgør forfatterens ph.d.-afhandling, indeholder en redegørelse for og analyse af tinglysningens retsvirkninger. Fremstillingen indeholder en generel introduktion til det danske tinglysningssystem og redegør nærmere for tinglysningssystemets oprindelse og udvikling samt redegør overordnet for de regler, der gør sig gældende ved tinglysning af rettigheder over fast ejendom.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.