Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Kroghs Forlag

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (58)
 • (1)
 • (2)
Bogtype
 • (63)
Format
 • (52)
 • (8)
 • (1)
Sprog
 • (62)
Pris
DKK
Tag
 • (6)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - maleopgaver for vuggestue- og børnehavebørn
  af Britta Johanson
  362,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen indeholder en lang række opgaver, der sammen med en voksen kan udføres af børn i vuggestue eller børnehave. Selv de mindste børn kan frembringe nogle flotte "kunstværker". Opgaverne tager som oftest udgangspunkt i iagttagelse, eksempelvis af mennesker, dyr og natur. Til hver opgave findes der praktiske råd og vejledning til selve processen, valg af materialer, forarbejde og alderstrin. Succesbilleder er opdelt i arbejdet med akvarel for hhv. børnehave- og vuggestuebørn samt arbejdet med akryl, ligeledes for hhv. børnehave- og vuggestuebørn. Endvidere indeholder bogen et mere teoretisk afsnit om bl.a. farvelære og forslag til farveholdning. En af bogens grundtanker er, at børn gennem deres kunstneriske udfoldelse skal have succesoplevelser, som vil styrke børnenes selvværd og give dem glæde. Succesbilleder henvender sig først og fremmest til personalet i vuggestuer og børnehaver, men også andre, der kan lide at arbejde med billeder med børn, kan hente megen inspiration i bogen. Bogen er rigt illustreret både med børnenes egne malerier og fotos af børn, der maler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en bog om at møde, drage omsorg for og opdrage et tidligt skadet barn
  af Gunilla O. Wahlström
  304,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  For et omsorgssvigtet barn kan det være barskt at få livet til at hænge sammen. I institutioner og skoler er disse børn sammen med andre børn, som kommer fra velfungerende hjem og som har fået masser af omsorg og kærlighed. Som professionel, pædagog eller lærer, møder man omsorgssvigtede børn uden nødvendigvis at have et egentligt kendskab til deres livsvilkår. Børnene er der bare sammen med alle de andre børn. Men i børnehaven og i skolen støder normerne sammen. Og når problemerne tårner sig op, stilles der krav om, at de børn, der forstyrrer, skal væk fra fællesskabet. Blot at flytte barnet er imidlertid ingen løsning. I bogen om Kirre ser man hvordan et barn, som virkelig er blevet svigtet, ved hjælp af professionelle kan komme videre i livet og at der findes muligheder. Her møder vi Kirre, personerne i hans hjemlige miljø og de professionelle omkring ham: Socialforvaltningen, børnehaven, børnehaveklassen og skolen, som bliver involveret i hans liv. Vi møder også hans plejeforældre.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Inspiration til billedkunst
  af Britta Johanson & Lisbeth Lauridsen
  324,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Børnekunst er en spændende bog med et væld af smukke, fantasifulde, eksperimenterende og udtryksfulde ideer til, hvad man kan male, tegne og klippe med børn fra 5 til 12 år. Der arbejdes med akvareller, akrylbilleder, skitser, tuschtegninger, skulpturer og klip. Eksemplerne er inspirerende og igangsættende og brugbare også med andre emnevalg end dem, der er beskrevet i bogen. Bogen giver inspiration til både pædagoger, lærere og forældre i bestræbelserne på at støtte børns arbejde med billedkunst. Alle ideer er beskrevet i tre trin: - Proces, materiale, forarbejde Ideerne er afprøvet med mange børn i forskellige sammenhænge, og alle illustrationerne er lavet af børn. Henvender sig til både pædagoger, lærere og forældre i bestræbelserne på at støtte børns arbejde med billedkunst.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - om ensomhed, kamp og forsoning
  af Gunilla O. Wahlström
  314,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  KIRRE - fra barn til ung mand, som er fortsættelsen af Kirre, er nu udkommet på dansk. Med fortsættelsen har forfatteren Gunilla O. Wahlström overbevisende videreført den gribende fortælling om Kirres skæbne. I "Kirre" fik man indsigt i, hvordan et omsorgssvigtet barn kan have svært ved at få livet til at hænge sammen. Vi blev delagtiggjort i Kirres møde med pædagoger og lærere og så, at det er muligt for udsatte børn at få et godt liv, blot man får den rette støtte. Bogen beskriver Kirres udvikling og opvækst fra barn til ung mand. Kirre må kæmpe mange kampe pga. sin baggrund, og mobning bliver et centralt emne. Vi følger tillige andre skæbner i det hjemlige og professionelle miljø omkring Kirre, og forfatteren formår at fortælle mange personers historie på en gang. Bogen giver dermed også indblik i menneskers liv på godt og ondt. Bogen henvender sig til alle, der har børn i deres varetægt, f.eks. lærere og pædagoger, lærer- og pædagogstuderende, socialrådgivere og sagsbehandlere, ja til alle, der føler ansvar for børns trivsel. Bøgerne har i Sverige efterhånden vundet eksemplarisk status som udtryk for en involverende pædagogisk praksis, ´Kirre-pædagogik´. De bruges som indledende grundbøger til uddannelser af pædagoger m.fl. i Sverige.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - historien om den lille nysgerrige hund
  af Sonja Bøjstrup Nielsen
  191,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bilbo - historien om den lille nysgerrige hund er en fortælling, som kan anvendes som udviklingsfremmende motorisk og sproglig leg for børn på 3-6 år i daginstitution eller hjemme. Den kan anvendes som redskab til pædagoger til at blive opmærksom på børns sansemotoriske udvikling, og materialet kan danne henvisningsgrundlag for en nærmere undersøgelse udført af en ergo- eller fysioterapeut med speciale inden for børn. Bogen indledes med en grundig gennemgang af arbejdet med fortællingen. Desuden redegøres der for, hvordan historien om Bilbo knytter an til temaerne i den pædagogiske læreplan.Derefter følger selve fortællingen om gravhunden Bilbo. Den er opdelt i 7 afsnit med 7-8 øvelser i hver. Hver øvelse har en tegning med et barn, der udfører øvelsen, således at den voksne hurtigt vejledes i den ønskede bevægelse. Derudover er der illustrationer af situationen i fortællingen.Da materialet kan benyttes til observation af graden af sansemotorisk udvikling for det enkelte barn, er der bagerst i bogen checklister for hvert fortælleafsnit med korte anvisninger på udførelse og bemærkning om, hvad der stimuleres. Materialet er udarbejdet på grundlag af ergoterapeutisk viden og mange års erfaring med vurdering, vejledning og behandling af børns sansemotoriske udvikling. I legen kan man stimulere og vurdere barnets motorik, uden at det føler sig udstillet og observeret, men derimod oplever sig selv om en individuel person, et socialt væsen, samtidig med at det træner opmærksomhed og sprog. Legen giver en dybere kontakt med barnet og forståelse for dets behov, som kan bruges i andre situationer. Forfatteren Sonja Bøjstrup Nielsen, ergoterapeut, har snart 30 års erfaring med arbejdet med børn - såvel i offentligt som selvstændigt privat regi.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Klaus Michael Jensen
  159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I hæftet Økonomisk-administrativ skoleledelse behandles skolelederens ansvar for korrekt og hensigtsmæssig sagsbehandling i overensstemmelse med skolens lovgrundlag. Hertil kommer overvejelser om håndtering af skolens uskrevne regler, om prioritering og ressourceanvendelse i økonomi- og personale-administration og om samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdsparter. Hæftet er en del af serien: "Skolederens opslagsbog" som består af 6 hæfter, der belyser initiativmuligheder og visioner i såvel den administrative som den pædagogiske del af skoleledelsesopgaven. Hæfterne vil blive ajourført i takt med ændringer i lovgivning, kommunale regelændringer eller andre forhold, der øver indflydelse på skolelederens behov for at sikre sig korrekt og ajourført viden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mikkelsen
  232,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Udtryk, musik og drama er en bog i serien Pædagoguddannelsen i fokus. Sammenhænge mellem børn og kultur udtrykkes ofte på følgende måde: kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn. Kritiske røster vil sige, at der i det nye linjefag er mest af de to første. Det har bl.a. til formål at fremme den enkeltes glæde ved at udtrykke sig. Det kan være gennem musik og drama eller gennem helt andre udtryksformer. Det vigtige er, at de studerende lærer at balancere mellem at støtte børns tilegnelse af gængse udtryksformer og støtte udtryksformer, der udvikles på børnenes egne præmisser. Bogen belyser dels musiske, kropslige og dramatiske udtryk, dels hvordan børn udtrykker sig gennem nye medier.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger
   
  220,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  De seneste års fokus på danske børns skolestart er bl.a. et resultat af bestræbelserne på at sikre børnene en god overgang fra børnehave til skole. Som en konsekvens heraf nedsatte regeringen i 2005 et skolestartsudvalg, der kom med en række anbefalinger for den gode skolestart. Disse ændringer forventes at blive indført i folkeskolen i august 2007 og august 2008. Ønsket med bogen Skolestart - udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger er at give inspiration til skoler og forældre, så danske børn sikres en gradvis og så vidt muligt problemfri overgang fra dagtilbud til skole. Bogen bygger på Skolestartsudvalgets netbaserede rapport med bilag og giver mulighed for en uddybende læsning om centrale problemstillinger ved skolegangens begyndelse. Der er endvidere tilstræbt en mere anvendelsesorienteret fremstilling. Bogen, som er redigeret af Niels Egelund, har bidrag af en række forfattere, der alle virker som forskere og undervisere eller konsulenter på skolestartområdet. Den omfatter følgende artikler: - Skolestart - problemer og muligheder af Niels Egelund - Alderen for skolestart af Niels Egelund - Overgang fra dagtilbud til skole af Stig Broström - Hvad er god skolestart? af Hans Henrik Knoop - Skolefritidsordninger og pædagogiske læreplaner af Kirsten Poulsgaard - Idræt bevægelse og fysisk aktivitet for de yngste skolebørn af Vivian Grønfeldt og Mia Herskind - Lektiehjælp er hjælp til skoleliv for udsatte børn af Trine Pedersen og Jens Saarup

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - udvikling af institutionens pædagogiske læreplan
  af Ingrid Thirifays
  189,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med lovkravet fra august 2004 om, at landets dagtilbud for 0-6-årige skal arbejde efter pædagogiske læreplaner, er der blevet givet nye muligheder for pædagogisk udvikling. Bogen Øje for læring - udvikling af institutionens pædagogiske læreplan lægger op til, at det skal være sjovt, engagerende og inspirerende at arbejde med institutionens pædagogiske læreplan, som hænger nøje sammen med institutionens øvrige mål, metoder og værdier. Den kan blive et brugbart arbejdsredskab med øje for læring i etableringen af udviklingsmiljøer for børn. Forfatteren giver bl.a. en introduktion og øvelser til at få indflydelse på og overblik over processen frem mod implementeringen af den pædagogiske opgave. Der gives bud på, hvordan pædagogerne kan fastholde fokus på barnets almene og alsidige udvikling i forhold til kravet om at give rum for leg, læring og udvikling og at tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning. Det konkrete arbejde med de seks læringstemaer gennemgås, suppleret med praksiseksempler. De seks læringstemaer er Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier. Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale i dagtilbud for 0-6 års børn, men kan også inspirere til udvikling af både organisation og pædagogik for andre interesserede.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Per Straarup Søndergaard & Kirsten Mølvang
  169,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Rusmidler, vold, tøjstil, seksualitet og unges forhold til venner og forældre er nogle af de emner, der behandles i novellerne, som i både sprog og handling er tæt på unges virkelighed. Alle tekster lægger op til diskussion og debat. Sille er i seng med sin kæreste Jonas for første gang. Det bliver ikke helt så romantisk, som Sille havde forestillet sig. Og da hendes hund, Charlie, stikker af med det brugte kondom, får hun pludselig travlt. Anders´ mor er flyttet, fordi Anders´ far har et alkoholproblem. Anders må tage sig af sin far, når han er fuld. Men det er imidlertid Anders´ ønske, at familien skal holde hans konfirmationsfest sammen. Anna og Ali er på skolerejse til Prag, hvor foråret er særlig smukt det år. Kærligheden blomstrer om kap med kirsebærtræerne på Petrinbjerget. Kan kærligheden holde hjemme i Danmark? Anna øjner en løsning. Martin er varetægtsfængslet og tænker på det røveri, han har lavet sammen med sin ven Kenneth. Hvorfor lod han det bare ske? Og får det konsekvenser, at han har fortalt det hele til politiet? Det er to af de mange spørgsmål, der plager Martin. Ovenstående unge er nogle af dem, man kan møde i bogen, der indeholder i alt 13 noveller. Bogen henvender sig til de ældste klassetrin og har fokus på aktuelle temaer i SSP-arbejdet. Novellerne kan også indgå som et led i danskundervisningen. Denne bog er den anden af en serie på tre bøger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Pietras
  273,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Folkeskolens store kulturfag, historie, samfundsfag og kristendomskundskab, er fra 2007 blevet prøvefag. Det stiller øgede krav til lærere og faglærerteam i historie, samfundsfag og kristendomskundskab - og til læreruddannelsen i de tre fag. Hvordan de kan opfyldes, belyser De humanistiske fag i folkeskolen - fag i forandring. Bogen er en praksisbog om undervisningen på 7.-9. årgang og dens relation til folkeskolens afgangsprøver. På solid fagdidaktisk baggrund anskueliggør et væld af konkrete idéer, hvordan undervisningen kan tilrettelægges i praksis, så den tilgodeser både kernefaglighed og prøvekrav. Det gøres bl.a. i form af eksemplariske undervisningseksempler, der afrundes med gennemarbejdede forslag til, hvordan den mundtlige prøve i de tre fag vil kunne tilrettelægges med afsæt i disse forløb. Sidst i bogen er der et kort kapitel om den obligatoriske projektopgave. Jens Pietras, der er seminarielektor og cand. phil. i historie og har deltaget i Undervisningsministeriets læseplansarbejde med Fælles Mål i historie, har tidligere skrevet Projektopgaven i samspil med Historie og Samfundsfag.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Elsa Tromborg
  200,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Teamets arbejde med elevplaner giver kvalificerede bud på det konkrete arbejde med de obligatoriske elevplaner. Teamet og børnene er omdrej-ningspunkt i bogen. Platformen er konstruktivistisk med udgangspunkt i det enkelte barns styrker og svagheder, behov og potentialer. Den grund-læggende holdning og erfaring, der ligger bag bogen, er, at elevplanerne kan og bør udvikles og anvendes som et redskab til at kvalificere det solide pædagogiske og didaktiske arbejde, der allerede finder sted på skolerne, sådan at det enkelte barns læring kan skræddersyes, uden at deltagelsen i fællesskabet tabes. Elevsamtaler og det nære teamarbejde er væsentlige professionelle omdrejningspunkter i arbejdet med at sikre, at elevplanens indhold faktisk bliver grundlaget for barnets fremadrettede læring og udvikling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Faglig-pædagogisk skoleledelse
  af Mogens Cranil
  159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skolelederens opslagsbog foreligger nu i helt omarbejdet form. Serien omfatter nu i alt seks hæfter, der belyser såvel den administrative som den pædagogisk visionære del af skoleledelsesopgaven. Hæfte 2: Faglig-pædagogisk skoleledelse omhandler skolelederens styrings-muligheder inden for kontraktstyring, målsætningsarbejde og prioritering af skolens faglig-pædagogiske initiativer. Dette belyses gennem konkrete opgaver som skoleårets planlægning, fagfordelingen, fastlæggelse af udviklingsplaner og indsatsområder og systematisk brug af evaluering som udviklingsværktøj på både elev-, personale- og institutionsniveau. Det er målet, at serien, der med sin karakter af opslagsbog vil blive ajourført løbende, både kan være til støtte for nyudnævnte kolleger og en ressource for mere erfarne skoleledere. Serien er udarbejdet i samarbejde med Lederforeningen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jørn Kjølseth Møller
  169,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ledelsespsykologi og lederudvikling handler om psykologien i ledelse og lederens behov for hele tiden at udvikle og arbejde med sig selv som ledelsesperson. I bogen fokuseres der ikke alene på, hvordan lederens personlighed, holdninger og opfattelser påvirker arbejdssituationen og samspillet mellem ledelse, medarbejdere, børn og forældre i institutionen, men også hvordan lederen selv påvirkes af dette samspil. Lederen må være opmærksom på en række emner, bl.a. hvordan det er muligt at udfylde de formelle rammer for ledelsesopgaven gennem forståelse for de udfordringer, han eller hun psykologisk set er stillet overfor i ledelsesarbejdet i relation til udviklingen af sit personlige lederskab.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - skolens læreplaner for 7.-9. klasse
  af Signe Holm-Larsen
  60,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette hæfte beskriver, hvad eleven selv kan gøre for at få et godt udbytte af skolegangen. Elever er forskellige og lærer bedst på forskellig vis, men det er vigtigt for alle at arbejde roligt og systema-tisk for at danne sig et overblik, så læreprocessen kan gennemføres med effekt. Der redegøres for læreplanens slutmål, og det tydeliggøres, hvordan forældre kan støtte deres barns skolearbejde og deltagelse i folkeskolens afsluttende prøver samt valg af uddannelse efter grundskolen. Derudover gives gode råd om det at gå til prøve, både mundtligt og skriftligt.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - overvejelser og værktøjer
  af Nina Raaschou
  221,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Fra konflikt til dialog i skolen omhandler konflikthåndteringsmetoden mediation. Bogen viser, hvordan mediation eller mægling kan bruges i skolen både af lærere og elever. Forfatteren redegør også for andre metoder til at fremme et bedre samarbejdsmiljø i klassen, fx aktiv lytning, girafsprog, cirkelsamtale og forumspil. 2. udgave rummer ud over en række uddyb-ninger og ajourføringer nye afsnit om mægling i grupper og om indførelse af mægling i skolen. Sidstnævnte afsnit indeholder en overskuelig liste over forhold, der hæmmer og fremmer brugen af mægling i skolen. Fx er ledernes indstilling alt-afgørende for en vellykket indførelse, ligesom også lærerteamet aktivt kan hjælpe til med at gøre mæglingen til et fast punkt på dagsordnen. Bogen henvender sig til lærere og lærerteam, skoleledere og lærer-studerende, der ønsker at stå bedre rustet til at møde skolehverdagens mange modsætningsfyldte situationer. »Fra konflikt til dialog i skolen er en spændende og meget brugbar bog. Den indeholder masser af gode ideer, som både lærere og elever kan bruge - og der er et glimrende perspektiv i selve belysningen af temaet. Bogen passer fint ind i den skole, der skal have fat i børn som deltagere - og herunder også i selve kulturen om den sociale dimension. Jeg håber, bogen bliver udbredt.« Per Schultz Jørgensen, professor dr. phil. Nina Raaschou er udviklingskonsulent for folkeskolen i Københavns kommune. Hun er uddannet lærer og har mangeårig erfaring fra folkeskolen som lærer, leder og konsulent samt med undervisning af både elever og lærere i konflikthåndtering. Hun er desuden en erfaren konfliktmægler i både straffesager og civile konflikter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - sprogstimulering af tosprogede børn i børnehave og indskoling, teori og praksis for pædagoger og lærere
  af Lisbeth Glerup
  221,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Sprogstimulering af småbørn er en stor og udfordrende opgave for samfundet, og den måske vigtigste enkeltindsats for at integration kan lykkes på sigt. I den forbindelse har lærere og pædagoger en helt afgørende rolle, nemlig i udviklingen af de tosprogede børnehave- og indskolingsbørns andetsprog, dansk. Formålet med den tidlige indsats er, at børnene får et godt liv i Danmark med samme muligheder som deres danske jævnaldrende. Det er en opgave og udfordring, der kræver, at de professionelle er fortrolige med, hvordan tilegnelse af dansk som andetsprog kan lykkes. Indsatsen skal finde sted under den forud-sætning, at børnenes tosproglige kompetence og identitet bibeholdes og respekteres. Målet er den vellykkede sprogstimulering. Hvordan kan den tilrettelægges og gennemføres i praksis? Hvordan kvalificeres forældresamarbejdet, så alle parter medvirker positivt til børnenes udvikling og integration? Bogen giver på velunderbygget teoretisk grundlag relevant baggrunds-viden, refleksionsoplæg og konkrete forslag, der tilsammen vil kunne kvalificere processen i kommunerne, på skolerne og i børnehaverne. Bogen henvender sig til alle ansatte i børnehaver og på skoler, der enten arbejder konkret med særlig tilrettelagt sprogstimulering, eller som har tosprogede børn i deres gruppe eller klasse. Samtidig henvender den sig til studerende på lærer- og pædagogseminarier, der forbereder sig til aktivt at skulle medvirke til at løse opgaven.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - om intranet, videndeling og elevplaner
  af Jan Brauer
  190,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lige nu står den danske folkeskole midt i den største omstillingsproces siden klasseundervisningens indførelse i begyndelsen af 1900-tallet. Kompetencer er i fokus, og læringsbegrebet udvides med bevidstheden om de individuelle forskelle i elevernes evner og i deres måde at lære og tænke på. Samtidig øges forventningerne til den professionelle videndeling såvel internt på skolen som mellem skole og hjem, hvilket bl.a. er synliggjort i kravet om udarbejdelse af individuelle elevplaner. Det er disse udfordringer, der er bogens ærinde, med afsæt i de muligheder, som it giver skolerne. Den er skrevet af et team af pædagogiske konsulenter og skoleledere, som alle har deres dagligdag i folkeskolen. Forfatterne er og har alle været aktive i den it-omstilling, som skolerne har været igennem i løbet af de sidste mere end 10 år. Bogen adskiller sig fra en række andre bøger om emnet ved at se it-omstilling som en organisationsomstilling. Emnet er bredt dækket, og hver forfatter bidrager med sin synsvinkel og praksiserfaring. Uanset hvor i denne omstillingsproces man befinder sig, vil der være information og inspiration at hente. Det gælder fra politikeren over kommunale chefer til konsulenter, skoleledere og lærere.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - skolens læreplaner for 3.-4. klasse
  af Ivar Bak
  60,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Selv om alle elever ikke har samme forudsætninger for tilegnelse af fagligt stof, skal undervisningen for dem alle lede frem mod en tilegnelse af bestemte kundskaber og færdigheder, ligesom ar-bejdet med klassens fællesskab skal underbygge elevens sociale egenskaber. Hæftet beskriver, hvad barn og forældre sammen kan gøre, for at barnet kan lære bedre og mere i skolen. Forældrenes op-mærksomhed har stor betydning. Andre vigtige redskaber er tolerance og en positiv indstilling til skolens virksomhed både socialt og fagligt. I hæftet beskrives trinmålene for disse klassetrin, og der gives idéer til, hvad barnet selv kan gøre for at opnå øgede kundskaber og færdigheder.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Skolelederen som personaleleder
  af Vibeke Lenskjold
  159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skolelederens opslagsbog foreligger nu i en ny udgave og et nyt design, idet Kroghs Forlag i samarbejde med Lederforeningen har ønsket at tilpasse den velkendte serie til en nutid, der er præget af omstilling og en stadig strøm af nye udfordringer til skolelederen. Blandt de emner, der tages op i hæfte 4 Skolelederen som personaleleder er: - At fordele arbejdet mellem medarbejderne og motivere og følge op på deres opgaveløsning - At delegere opgaver og udarbejde funktionsbeskrivelser og kompetencefordelingsplan for områder, stillinger og skolens samlede opgaveløsning - At udøve tydelig ledelse i skolens dagligdag ved at kombinere handlekraft med loyalitet og etik - At sammensætte og vedligeholde kompetencestærke team og ajourføre skolens teamstruktur - At bruge medarbejder- og teamsamtaler til fremme af kompetenceudvikling og vidensdeling, fx gennem tilrettelæggelse af en resultatorienteret efteruddannelsespolitik - At være katalysator for værdier og holdninger og formidle den fælles vision internt samt kvalificere kommunikation, samarbejde og den konstruktivt kritiske dialog blandt medarbejderne - At sikre hensigtsmæssig personaleadfærd og konfliktløsning - At sikre en hensigtsmæssig sammensætning af medarbejdergrupperne gennem ansættelse og afsked Det er målet, at serien, der med sin karakter af opslagsbog vil blive ajourført løbende, både kan være til støtte for nyudnævnte kolleger og en ressource for mere erfarne skoleledere.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Almen didaktik og skolen i samfundet
  af Signe Holm-Larsen
  407,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Relationerne mellem fagene "Almen didaktik" og "Samfundet i skolen" er nære, ikke mindst i et videnssamfund. Derfor har det også været et mål med bogen at kombinere de to synsvinkler. Undervisning kan ikke mere ses som et fænomen, der har nok i sig selv og kan gennemføres uafhængigt af samfundets krav og forventninger. Men samfundet kan heller ikke fortsætte sin udvikling uden et velfungerende uddannelsessystems virksomhed. Overvejelser om undervisningens indhold, dets værdigrundlag, organisation og tilrettelæggelse må i vor tid nødvendigvis betragtes ud fra en synsvinkel, der fokuserer på interaktionen mellem uddannelse og samfund. Bogens artikler, der er skrevet af forfattere med erfaringsbaggrund fra såvel undervisning som pædagogisk forskning og administration, stiller et alsidigt begrebsligt og analytisk værktøj til rådighed for den enkelte lærer og studerende, så han eller hun er i stand til i praksis at træffe undervisningsmæssige til- og fravalg ud fra en bevidsthed om, hvilke muligheder, der er bæredygtige. 2. udgave er opdateret på en række væsentlige punkter som følge af bl.a. de ændringer af folkeskoleloven, der er kommet til siden 2001. På baggrund heraf er der sket en ajourføring af størstedelen af bogens indhold, og navnlig artiklerne om skoleudvikling, evaluering, andetsprogsundergisning, og specialundervisning samt den internationale dimension i undervisningen er grundigt revideret.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - fællesskab, samarbejde og ansvar
  af Bodil Bang-Larsen m.fl.
  252,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med bogen giver en række forfattere med stor erfaring inden for specialundervisning deres bud på, hvordan folkeskolen kan løse sin opgave med det bedste tilbud til alle elever, både de urolige, de utilpassede, de højtbegavede - og alle de andre. Bogen behandler skiftende tiders opdragelsesprincipper og leder frem til en begrundelse for, hvorfor skolen må træde mere i karakter for at udvikle elevernes sociale kompetencer. Der gives forslag til, hvordan forældrene aktivt kan inddrages og gøres medansvarlige i forhold til de urolige elever, fx ved konkret at udforme en aktiv politik for området. Desuden er der eksempler på, hvordan skolen har arbejdet med forskellige organisationsformer, som i praksis aktivt har øget rummeligheden i forhold til de urolige elever. Der er også set nærmere på, hvordan classroom management kan medvirke til at forebygge uro og skabe et socialt velfungerende miljø. Endelig behandler bogen erfaringer med arbejdet i et AKT team.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Benedikte Achen
  243,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Coachende samtaler er en håndsrækning til ledere, som ønsker at løfte og kvalificere hverdagens samtaler med medarbejderne. Det går måske lidt for trægt, lidt i ring, lidt for kampberedt - eller lidt for ofte som katten om den varme grød. Bogen henvender sig til ledere på folkeskoler, daginstitutioner, sygehuse og andre virksomheder, hvor dialogen er en central kompetence og en nødvendig praksis. Bogen beskriver nogle generelle vanskeligheder, som spænder ben for dialogen præcis der, hvor dialogen og den gode samtale udgør en væsentlig del af arvesølvet. Bogens hovedsynspunkter er, at der er behov for nytænkning af forestillingen om professionalisme hos de faglige medarbejdere, og at der er behov for nytænkning og en anderledes iscenesættelse af dialoger mellem professionelle partnere. Det er forfatterens grundlæggende præmis, at hverdagens samtaler, de formelle og de uformelle, er disse virksomheders egentlige produktionsapparat - og jo bedre instrumentet fungerer, jo mere robust og bevægelig er virksomheden. Bogens introduktion til metoden udstyrer lederen med en grundlæggende forståelse for metodens principper, og den byder på en række orienteringspunkter, som gør det muligt at give sig i kast med egentlig coaching af såvel medarbejdere som grupper. Lederen kan også vælge at plukke i metodens elementer og praktisere et eller flere elementer i andre situationer, eksempelvis ved møder eller i helt uformelle samtaler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kunstmuseet i undervisningen
  af Susanne Baldus Pedersen
  273,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Børn elsker at se på kunst. Det erfarede Susanne Baldus Pedersen, da hun som lærer indgik i et helt specielt samarbejde med sit lokale kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum. Susanne benyttede gennem adskillige år inspirationen fra det nære samarbejde i en lnag række undervisningsforløb.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jørn Kjølseth Møller
  193,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hæftet analyserer institutionens situation, udviklingsbehov og udviklingsmuligheder vurderet ud fra centrale omverdensbestemte vilkår. lederens arbejde med strategisk forandringsledelse omfatter bl.a.: -At lederen kan formulere en vision og konkrete politikker for institutionens udvikling, få dem vedtaget og implementeret internt og få dem kommunikeret til interessenter som forældre og politikere -At lederen kan forestå forandringsprojekter, herunder vurdere ændringsbehov, formulere ændringsstrategier, motivere og opnå medejerskab hos medarbejdere, respektere de demokratiske processer (SU og MED), sikre opbakning blandt forældre og forvaltningschefer samt dokumentere opnåede resultater Serien: Ledelse af pædagogiske institutionerSigtet med denne ledelsesserie er, at give lederne et alternativ til traditionel ledelseslitteratur ved at fokusere på målrettet pædagogisk ledelse i et kompliceret offentligt rum. Hæfterne henvender sig i første række til ledere af daginstitutioner, fritidshjem, SFO´er og klubber, men er også rettet mod tillidsrepræsentanter, før-ledere og lederrådgivere i BUPL, medlemmer af forældrebestyrelser, forvaltningschefer og politikere på børn-og-unge-området.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - arbejdet med pædagogiske læreplaner
  af Unni Lind
  221,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alle landets børnehaver er i serviceloven pr. 1.8.2004 blevet pålagt at udforme pædagogiske læreplaner. At sætte en pædagogisk dagsorden demonstrerer, hvordan man inden for lovens rammer kan udarbejde en pædagogisk læreplan, som sætter hensigtsmæssige mål for det pædagogiske arbejde med børnenes læreprocesser. Bogen handler om at sikre, at dem som laver planen, dvs. personalet, gør det i overensstemmelse med og i erkendelse af de traditioner og den kultur der allerede er i institutionen. Den danske børnehave er bl.a. kendetegnet ved, at der er et hjemligt og hyggeligt miljø, at der er en lav grad af voksenstyring samt at legen og naturen prioriteres meget højt. Samtidig tilbyder den en platform for videreudvikling af det pædagogiske arbejde gennem øget faglig refleksion om en mere hensigtsmæssig organisering af praksis Målgruppen er pædagoger i børneinstitutioner, pædagogstuderende, forældrepræstentanter og ansatte på forvaltningsområdet for de 0-6 årige. Bogen giver en uundværlig håndsrækning både, når man for første gang står overfor opgaven med at udarbejde en læreplan, men også når den skal omsættes til praksis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Claus Holm Thomsen & Steffen Christensen
  148,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Her er bogen, som gør det nemmere for lærere, pædagoger, dagplejere og andre der professionelt arbejder med børn, at handle, når børn omsorgssvigtes. "Handlingsvejledning ved omsorgssvigt" beskriver, hvordan personale kan handle systematisk, rettidigt og forebyggende, fra de får på fornemmelsen, at et barn bliver omsorgssvigtet, til støtten til barnet er etableret. Råd og støtte Bogen giver råd om, hvorledes lærere, pædagoger m.v. kan tage beslutning om, hvilken støtte de selv kan yde, hvilken støtte de kan yde med faglig assistance fra andre (eks. PPR eller tværfaglige grupper), og endelig hvornår forvaltningen skal underrettes. "Handlingsvejledning ved omsorgssvigt" vil være velegnet som fælles udgangspunkt for forebyggelses- og støtteindsatsen på en skole, en daginstitution, i dagplejen eller som fælles ramme om indsatsen på hele børn og ungeområdet i en kommune. Bogen vil ligeledes være velegnet som grundbog i socialfag på pædagoguddannelsen, de sociale højskoler m.v.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Per Byrge Sørensen
  252,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Indeholder lov om kommunernes styrelse med seneste ændringer, herunder de lovændringer der trådte i kraft den 1. januar 2004, og som bl.a. har deres udspring i Farum-sagen. Bogen indeholder tillige normalforretningsordenen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ivar Bak
  159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Joan Henriksen & Mariann Würtz
  190,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I Danmark har der gennem mange år været politisk enighed om, at folkeskolen er for alle. Det betyder, at den almindelige undervisning skal rumme alle elever, at inklusion i undervisningen er en menneskeret, og at ressourcerne skal prioriteres til den almindelige undervisning. Det vil sige, at elever med særlige behov, som tidligere i høj grad blev henvist til specialundervisningstilbud i eller uden for skolen, i højere grad bør rummes inden for "den normale undervisning" i "den normale klasse" i "den normale folkeskole". I stedet for en ensidig elevtilpasning til skolen, lærerne og undervisningen, handler det om en gensidig tilpasning, hvor skolen i væsentlig grad søger at tilpasse sig den enkelte elev. Rummelighed betyder, at de elever, der har mulighed for at trives og udvikle sig i normalundervisningen, bør rummes der. Det kræver fleksibilitet og ressourcebevidsthed. I den fleksible skole tilpasses og organiseres den specialpædagogiske støtte, så den bliver en del af normalundervisningen. Men hvad betyder det i praksis, når der er børn med særlige behov og måske samtidig forstyrrende adfærd i klassen? Det kræver videndeling, støtte og samarbejde. I bogen illustreres dette i en række konkrete cases med fokus på teamets samspil med skolens specialundervisningsekspertise, dens ledelse og forældrene.Forfatterne er begge dybt involveret i praksis som henholdsvis funktionslærer for specialundervisning og pædagogisk afdelingsleder i folkeskolen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.